Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling By og Land Retningslinier

Retningslinier for By og Land i Tønder Kommune

Der skal sikres de nødvendige arealer for udviklingen i Tønder Kommune både i og omkring byerne. Det er vigtigt, at der kan ske udbygning af by- og boligområder. Derfor er det nødvendigt at inddrage arealer til byformål og boligbebyggelse.

For inddragelse af arealer til byformål og boligbebyggelse gælder retningslinier om:

Retningslinier for erhvervsudlæg og detailhandel er beskrevet under kommuneplanens tema erhverv:

Byvækstområder
Retningslinie 1.2.1
Der er foretaget en tilpasning af byvækstområderne i Tønder kommune. Arealudlæggene er konkret vurderet i forhold til den forventede udvikling de kommende 12 år i kommunens egnscenter, centerbyer og lokalbyer. For at skabe helhed er der enkelte steder udpeget et større perspektivområde, hvor planlægningshorisonten strækker sig ud over 12 år.

Der er nogle få steder udlagt nye arealer til byformål, nogle steder er arealanvendelse ændret i forhold til tidligere planlægning, og enkelte steder er der udtaget tidligere planlagte arealreservationer. Disse ændringer er specifikt beskrevet i retningslinie 1.3.1.

Endvidere er der udviklingsområder, hvor det konkrete arealudlæg skal afvente analysering eller kortlægning af grundvandsforholdene.

Disse områder indgår som perspektivområder indtil aktuelle krav til sikring af grundvandet er undersøgt. Udpegningerne kan se på kortet til højre.

Vejledning
Uden for byvækstområderne kan der foretages mindre afrundinger af eksisterende bymæssig bebyggelse, hvis det er forenelig med interesserne i det åbne land og hvis der sker det nødvendige hensyn til forebyggelse af miljøkonflikter.

Den samlede 12 årige ramme revurderes hvert 4. år, og der frigives arealer svarende til en ramme til 12 års forbrug.

Byudvikling
Retningslinie 1.2.2
Arealudlæg til byformål skal ske så byerne udvikles med sammenhængende byområder og med klare grænser mellem by og land. Byudviklingen skal ske i direkte sammenhæng med det eksisterende byområde. Byudviklingen skal ske under hensyntagen til naturområder, landskabsinteresser, rekreative og kulturhistoriske interesser, drikkevandsinteresser samt til i øvrigt at forebygge miljøkonflikter. Der skal således være en klar adskillelse af miljøbelastende - og miljøfølsom arealanvendelse i center- og lokalbyer.

Ved arealudlæg til byformål skal de interesser, der er beskrevet i kommuneplanens øvrige afsnit respekteres.

Vejledning
Inddragelse af bynære områder til byformål med særlige interesser, såsom naturområder, værdifulde landskaber og kulturmiljøer skal ske på en måde, så værdierne indarbejdes som en kvalitet i planlægningen og dermed bliver en kvalitet i bymiljøerne. Ved inddragelse af arealer med særlige interesser vil det ske efter følgende prioritering:

  1. Interesser, der er forenelige med mål for kommuneplanlægningen
  2. Interesser, der er forenelige med byudvikling, men som vil kræve fastlæggelse af vilkår for arealanvendelsen i planlægningen
  3. Interesser, der ikke er forenelige med byudvikling.

Læs redegørelsen for by- og land for en nærmere uddybning

Store husdyrproduktioner anses for at være miljøbelastende arealanvendelse. Etablering og ud-videlse af store husdyrproduktioner er ikke foreneligt med miljøfølsom arealanvendelse. Modsat hindrer nye boligområder udvidelse af miljøbelastende aktiviteter. Støjbelastende arealer kan normalt ikke inddrages til byformål med mindre der foretages støjafskærmning.

Boligområder i egnscenter, centerbyer og lokalbyer
Retningslinie 1.2.3

Der skal som hovedregel være 2 alternative områder med mulighed for boligbyggeri i alle kommunens byer. I lokalbyer kan det ene alternativ være udfyldningsbyggeri på tomme grunde i ellers sammenhængende bebyggelse. I Tønder, Toftlund og Skærbæk er der lavet en rækkefølgeplan, som fremgår af afsnittet Generelt om lokalplanrammer.

Der skal være et alsidigt udbud med mulighed for varierede boligtyper og ejerforhold i centerbyerne. Der skal være mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse, og i egnscentret skal der endvidere sikres arealer til etagebebyggelse.

Nye boligområder skal planlægges med gode fælles udearealer, som fremmer leg og bevægelse, og med stor trafiksikkerhed især for bløde trafikanter. Der skal stilles krav til byggeriet med hensyn til udformning, bæredygtighed og CO2.

Zoneforhold
Retningslinie 1.2.4

Arealer, der er udlagt til byformål, skal senest når de tages i anvendelse overføres til byzone ved lokalplanlægning. Ved udbygning af arealer, der ikke er i byzone, men som er inddraget til byformål, skal arealerne i egnscenter, centerbyer og lokalbyer overføres til byzone. I bebyggelser, som helt eller delvist er udlagt til byzone, skal videreudbygning ske ved overførsel til byzone. Perifert beliggende bynære rekreative områder kan forblive i landzone.

Landsbyer og det åbne land
Retningslinie 1.2.5

Inden for de afgrænsede landsbyer er der udpeget arealer, hvor der kan ske udstykning af enkelte grunde eller jordbrugsparceller, og anvendelsen kan ændres i overflødiggjorte bygninger. Ændret anvendelse, udstykning og ny bebyggelse skal respektere landsbyens udstykningsmønster og bygningsstrukturer, de kulturhistoriske værdier samt natur, landskab og miljø.

Udenfor de afgrænsede landsbyer kan der kun i enkeltstående tilfældes gives tilladelse til ny-byggeri, og det skal ligge umiddelbart op til eksisterende sammenhængende bebyggelser. Endvidere kan der i bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom gives tilladelse til indretning af erhverv, bl.a. mindre butikker, lager- og kontor, håndværks- og industrivirksomhed m.v. I turistområde kan der endvidere gives tilladelse til mindre feriecentre.

Særlige bevaringsinteresser, der ikke må tilsidesættes, læs mere under retningslinier for Kulturmiljøer.

Tønder Marsk
Retningslinie 1.2.6
Ved lokalplanlægning og bebyggelse for det lavtliggende område i Tønder Marsk skal der foretages vurdering af oversvømmelsesrisiko ved stormflod og om nødvendigt stilles krav om særlige bebyggelsesregulerende foranstaltninger. Der må ikke foretages bebyggelse i Sejersbæk Kog uden Kystdirektoratets dispensation.

Vejledning
Retningslinien beror på en særlig aftale mellem Kystdirektoratet og Tønder Kommune, hvori Tønder Kommune er forpligtet til fortsat at varetage hensynet til stormflodsrisiko for en del af Tønder Marsk. Arealafgrænsningen kan ses i aftalen ti højre.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Aftale mellem Kystdirektoratet og Tønder Kommune
 Aftalen.pdf (6.8 MB)