Bosætning og byudvikling i Tønder Kommune

I Tønder Kommune planlægges der for udvikling i hele kommunen, dog med hovedvægten i centerbyer og lokalbyer. Tønder Kommunes geografiske placering, gør det vigtigt at fremhæve egnens og de enkelte byers potentialer. Med de muligheder der ligger heri, tror vi på en positiv udvikling i Kommunen, hvor byer og lokalsamfund kan supplere hinanden.

Bosætning og byudvikling i Tønder Kommune beskrives i afsnittene:

Bymønster
I dette afsnit kan du få overblik over bymønsterstrukturen. De enkelte byers særpræg og potentialer er beskrevet i redegørelsen. I centerbyerne ønsker vi at sikre et varieret butiks- og handelsliv, servicefunktioner, erhvervsvirksomheder, uddannelses- og kulturtilbud og bosætningsmuligheder. I lokalbyerne ønsker vi at sikre et vist udbud af bomuligheder, servicefaciliteter og erhverv og dermed arbejdspladser.

By & Land
I dette afsnit kan du læse om byudviklingsmulighederne, hvor der i centerbyerne skal satses på, at der kan ske udvikling indenfor boligbyggeri, erhverv og offentlig- og privat service m.v. Der skal også ske en vis udbygning i lokalbyerne, så serviceniveauet kan understøttes og som minimum opretholdes. I landsbyerne er der udlagt enkelte grunde og jordbrugsparceller til boligbyggeri.

Arealudlæg
I dette afsnit præsenteres en samlet oversigt over de ændringer, der er foretaget i arealudlæggene i Kommuneplan 2009-2021 i forhold til den hidtil gældende planlægning, dvs. Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt og kommuneplanerne for de 6 tidligere kommuner, som i dag udgør Tønder Kommune.

Hvis du vil læse mere om bystrukturen, byernes og kommunens udvikling samt de enkelte arealudlæg kan du klikke på afsnittene:

Bymønster
By & Land
Arealudlæg

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

 Mølleparken i Løgumkloster. 
Mølleparken i Løgumkloster. Grønne områder i forbindelse med boliger vægtes højt i planlægningen af nye områder.

 Nr. Løgum  
Nr. Løgum. Tønder Kommune har fokus på forskelle mellem by og land.