Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Mål
Redegørelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Beskæftigelse Redegørelse

Redegørelse for arbejdsmarkedsindsatsen i Tønder Kommune

Der er mange initiativer på arbejdsmarkedsområdet. Redegørelsen uddyber nogle af de væsentligste.

Redegørelsen beskriver:

Kompetencecentret
Med oprettelsen af Kompetencecentret i midten af 2009 er et af de helt store fokusområder i de kommende år den forstærkede visitation. Der skal endnu mere fokus på at afklare borgerne rigtigt. Den indsats, vi sætter i værk, skal passe til den enkelte borger. Det tager en uge at afklare de arbejdsmarkedsparate borgere og 14 dage at afklare de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, før de kommer i egentlige tilbud.

I afklaringen forsøger vi at komme et stik dybere i afdækningen af de problematikker, som er relevante i forhold til arbejdsmarkedsperspektivet. Visitationen er dermed et helt centralt omdrejningspunkt i Kompetencecentret.

Socialfond
Med det nye Kompetencecenter er der flere indsatsområder. En af de helt store satsninger i 2010 er socialfondsprojektet "Brobygning til arbejdsmarkedet", som handler om udviklingen af nye metoder til at få de svageste ledige ud på arbejdsmarkedet. Der vil være 3 omdrejningspunkter:

  1. Der skal nedsættes et tværfagligt specialistteam. De skal i samarbejde med jobkonsulenter mv. forsøge at nedbryde de barrierer, som hæmmer motivationen og de skal skabe bedre betingelser for kompetenceudvikling. Her fokusere vi på, at den arbejdsmarkedsrettede indsats skal gå hånd i hånd med den socialfaglige indsats.
  2. Der skal etableres innovative kompetenceopbyggende forløb. I spændingsfeltet mellem borgerne og virksomhederne etableres der en række forsøgsaktiviteter. Det kan være nye kompetenceopbyggende forløb, som designes på baggrund af virksomhedernes konkrete behov og efterspørgsel på arbejdskraft. Det kan være den individuelle og helhedsorienterede afklaring, som specialistteamet har foretaget på målgruppen.
  3. Der skal etableres nye virksomhedskonstruktioner. Ud over den traditionelle formidling af ledige til virksomheder skal der gøres på eksperimentel basis gøres forsøg med udviklingen af modeller til kvalitativ og målrettet matching af ledige og virksomheder.

Generelt opprioriteres indsatsen overfor 4-5'erne gennem disse tiltag, og der forventes et klart kvalitetsløft for indsatsen overfor målgruppen.

Beskæftigelsesindsats for de unge
Jobcenter Tønder har valgt at sætte fokus på arbejdsmarkedsparate ledige under 25 år. Disse borgere vil uanset forsørgelsesgrundlag blive mødt med en særlig opmærksomhed og intensiv opfølgning hele vejen gennem ledighedsforløbet.

Alle ledige unge under 25 vil således blive visiteret direkte til Tønders Kompetencecenter, hvor et fagligt stærkt visitationsteam bestående af jobkonsulenter skal sikre, at de unge, der har evnerne, hurtigst muligt bringes i et ordinært uddannelsesforløb.

Sideløbende og i forlængelse af denne visitationsafklaring vil de unge komme til at indgå aktiveringsforløb i form af målrettede afklarings- og jobsøgningsforløb. Denne intensiverede ungeindsats skal resultere i, at unge borgere i Tønder Kommune hjælpes til en holdbar og langsigtet løsning, hvor de fastholdes enten på det ordinære arbejdsmarked eller i uddannelse.

Virksomhedsnær indsats
Et andet fokus område er at få flere ud i en virksomhedsnær aktivering fx virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Med flere ude i virksomhedspraktikker og job med løntilskud, som er målet i Kompetencecentret og partnerskabsaftalerne, bliver det essentielt at have en tæt kontakt til virksomhederne under disse forløb. Den tætte kontakt skal vi have for at sikre de bedste betingelser for succes både for borgeren og virksomheden.

Der lægges stor vægt på opfølgning af borgeren gennem besøg, parallelforløb hvor borgeren fx samtidig med en virksomhedspraktik kommer nogle timer ugentligt på Kompetencecentret til fx dansk- eller samfundsfagsundervisning.

Endelig holdes rundbordssamtaler ude på virksomhederne med borgeren og repræsentanter fra kommunen, eksempelvis i forbindelse med sygedagpengeforløb. Det skal sikre hurtig og vellykket tilbagevenden til virksomheden.

Evalueringer til virksomhederne efter et endt forløb kunne være en mulighed for at optimere indsatsen.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.