Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Detailhandel Redegørelse

Redegørelse for detailhandel i Tønder Kommune

Detailhandelen i Tønder Kommune er en væsentlig del af oplevelsesøkonomien. Detailhandelsretningslinierne skal på den ene side fremme denne udvikling og på den anden side være inden for de rammer, som planloven afstikker.

Redegørelsen beskriver:

Baggrunden for planlægningen
Tønder har værdifulde bymiljøer, som skal bevares. For at bevare disse bymiljøer er en god detailhandel en vigtig faktor. For at leve op til Lovgivningen skal butikkerne ligge i bymidten og i bydelscentre i de større byer. Planlægningen skal fremme et varieret butiksliv i de mindre og mellemstore byer og sikre god tilgængelighed for alle trafikanter især for gående, cyklende og den kollektive trafik. Endelig skal planlægningen fremme en bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor afstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

Forudsætningerne for planlægningen redegøres der bl.a for i Tønder Kommunes detailhandelanalyse (2008). Hovedtal og konklusioner er sammenfattet i afsnittet Detailhandelanalyse 2008 - hovedtal og konklusioner.

Arealer til butiksformål
Tønder kommune ønsker at fremme detailhandelen, hvilket er vanskeligt bl.a. på grund af lovkrav til bystørrelser.
Loven lægger op til et klart centerhierarki, som består af bymidter og bydelscentre. Der er væsentlige begrænsninger for etablering af større butikscentre i byer under 20.000 indbyggere samt i lokalcentre. Det gælder for etablering af enkeltstående butikker og for udlæg af arealer til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper.

Der kan generelt i Tønder Kommune ikke udlægges arealer til nye aflastningsområder, men de eksisterende aflastningsområder kan fastholdes.

Afgrænsningen af bymidter og bydelscentre skal ske efter en en metode, der afgrænser området ud fra eksisterende butikkers placering. Defor er der for Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk, Toftlund og Tønder foretaget nye beregninger.

Særlig pladskrævende varegrupper
Loven definerer, hvilke varegrupper, der er særlig pladskrævende. Det drejer sig om:

 • biler
 • lystbåde
 • campingvogne
 • planter og havebrugsvarer
 • tømmer
 • byggematerialer
 • grus
 • sten- og betonvarer
 • møbler

Bestemmelsen, der giver mulighed for at placere sådanne butikker uden for bymidten, gælder butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Bestemmelsen gælder ikke butikker, der både forhandler særlig pladskrævende varegrupper og andre varer. Der er dog en undtagelse for butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer. I disse butikker kan der etableres et særligt afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer f.eks. maling og diverse elartikler.

Der er særlig bestemmelse om butikker, der alene forhandler møbler. Her skal det først vurderes, om butikken kan placeres i bymidten, bydelscentre eller aflastningsområder, før den kan placeres i et område til særlig pladskrævende varegrupper.

Det ikke muligt at indpasse større butikker i Tønder by. Bymidten har et snævert middelalderlige gadenet, små matrikler og mange bevaringsværdige bygninger. Større butikker må placeres langs indfaldsveje. Specielt er det svært at få tilstrækkelige parkeringsarealer med mindre bystrukturen påvirkes væsentligt.

Butiksstørrelser
Der kan planlægges for dagligvarebutikker op til 3.500 m² og udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m² i bymidter, bydelscentre og eksisterende aflastningsområder forudsat de er udlagt i Kommuneplanen.

Den maksimale butiksstørrelse i lokalcentre er 1.000 m². Dette gælder også for enkeltstående dagligvarebutikker. Kommunerne har kompetence til at fastlægge den maksimale butiksstørrelse for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper, under hensyntagen til de varer som butikken sælger og det opland som butikken skal betjene.

Beregning af butikkers bruttoetageareal
Bygningsreglementets bestemmelser om beregning af en bebyggelses etageareal benyttes ved beregning af butikkernes brutto etageareal. Der kan fradrages indtil 200 m² til personalefaciliteter som kantine, velfærdsrum m.v.

Gældende lokalplaner og eksisterende butikker
For gældende lokalplaner, der ikke indeholder bestemmelser om butiksstørrelser gælder den maksimale butiksstørrelse, som er fastsat i kommuneplanen.

Eksisterende lovlige butikker, der er større end lovens maksimale butiksstørrelser indskrives, uanset nye bestemmelser, i nye lokalplaner i forbindelse med en fornyelse af plangrundlaget.

Detailhandelanalysen 2008 – hovedtal og konklusioner
Tabeller kan ses i Detailhandelanalysen fra ICP se link til detailhandelanalysen i højre siden under "faktaboksen".

Antal butikker
I hele Tønder Kommune er der i 2008 registreret 243 butikker. 31% af kommunens butikker er lokaliseret i Tønder bymidte. Der er 32 butikker i Skærbæk by og 29 butikker i Toftlund by samt en hel det butikker i Løgumkloster, Højer og Bredebro. I Tønder kommune er der mange byer, hvor der fortsat er en vis detailhandel – både daglig- og udvalgsvarer.

Ca. 80% af butikkerne i Tønder bymidte er udvalgsvarebutikker. Dette er en relativt høj andel sammenlignet med kommunen i øvrigt og mange andre danske byer af en lignende størrelse. I hele kommunen er andelen af udvalgsvarebutikker 65% - fordelt nogenlunde ligeligt mellem beklædning og boligudstyr.

Bruttoarealer
Det samlede bruttoareal i Tønder Kommune er ca. 81.000 m2, hvoraf de 43.500 m2 – eller ca. halvdelen er udvalgsvarebutikker. Det er i Tønder bymidte, det største bruttoareal til detailhandel findes. 25% af kommunens samlede bruttoareal findes i Tønder bymidte.

Over halvdelen af kommunens bruttoareal anvendes til udvalgsvarebutikker – især boligudstyrsbutikkerne råder over relativt meget areal, da omkring halvdelen af udvalgsvarebutikkernes bruttoareal findes i boligudstyrsbutikkerne. Næst efter Tønder bymidte er det Skærbæk by, i Toftlund by og i Tønder by i øvrigt der findes de største bruttoarealer. Udvalgsvarebutikkernes samlede bruttoareal generelt er meget begrænset, når man kommer uden for byerne.

Tallene er baseret på en grov opmåling af bruttoarealerne i butikkerne i kommunen. Bruttoarealerne er defineret som det samlede areal, der hører til butikken.

Omsætning
En væsentlig del af detailhandelsomsætningen sker i Tønder bymidte, hvor butikkerne omsatte for i alt ca. 500 mio. kr. i 2007. Ca. 41% af udvalgsvareomsætningen sker i Tønder bymidte, mens Skærbæk by er nummer to på listen og står for ca. 10%. Det er i branchegruppen boligudstyr den største del af kommunens udvalgsvareomsætning sker. Ca. 58% af den samlede udvalgsvareomsætning er inden for boligudstyr.

Tal for butikkernes omsætning er indhentet ved direkte henvendelse til de enkelte butiksindehavere 2007. ICP har skønnet omsætningen for de butikker som ikke har ønsket at medvirke i undersøgelsen.

Forhandlere af særlig pladskrævende varegrupper
I alt er der i kommunen 32 forhandlere af særligt pladskrævende varegrupper som til sammen har et bruttoareal på omring 51.500 m². I Tønder Kommune er det særligt bilforhandlere, møbelbutikker og forhandlere af byggeartikler der er repræsenteret.

Særligt pladskrævende varegrupper håndteres af butikker der forhandler møbler, planter, biler, campingvogne, lystbåde samt bygge- og trælastartikler til private. Forhandlere af biler, både og campingvogne skal have et egentlig udstillingslokale for at indgå i opgørelsen over forhandlere af særligt pladskrævende varegrupper.

Attraktion
Den gennemsnitlige attraktion ligger for kommunen som helhed på et niveau under middel.

I Tønder bymidte ligger den gennemsnitlige attraktion lidt under middel. Dette beror især på, at der er mange butikker, med relativt lav attraktion. Der er dog også mange attraktive butikker i bymidten. Tallene viser, at især beklædningsbutikkerne i gågaderne ligger over middel. Ude i sidegaderne er niveauet til gengæld noget lavere. Dette hænger i høj grad sammen med en noget lavere kædeandel udenfor bymidten. Kædebutikker har ofte en højere gennemsnitlig attraktion end uafhængige butikker.

I oplandsbyerne ligger niveauet noget lavere, især for udvalgsvarebutikkernes vedkommende.

Forbrug
Udvalgsvareforbruget ventes i 2021 at være steget med godt 100 mio kr. svarende til 13%.

Det potentielle forbrug fra borgerne i Tønder kommune var i 2007 ca. 1.8 mia. kr. inkl. moms fordelt med godt 900 mio. kr. på dagligvarer og ca. 850 mio kr. på udvalgsvarer. Dagligvareforbruget forventes i 2021 at være faldet en smule. Dette skyldes dels forventningen om et fald i befolkningstallet dels en forventning om en meget begrænset mængdemæssig stigning i dagligvareforbruget pr. person.

Oplandet
ICP vurderer, at oplandet til dagligvarebutikkerne i Tønder kommune i høj grad udgøres af kommunens indbyggere samt turister. Maksimalt 15% af omsætningen i dagligvarebutikkerne kommer fra forbrugere uden for Tønder kommune, primært turister. På udvalgsvareområdet vurderes det at 5-10% af omsætningen kommer fra forbrugere uden for Tønder kommune.

Konkurrencesituationen
Den overordnede konkurrencesituation i regionen er gennem de senere år blevet skærpet og det ventes at der også i de kommende år vil blive mere rift om kunderne. Tønder har umiddelbart en fordel i at ligge relativt langt væk fra større udbudspunkter.

Ser man på udviklingen i regionen, peger analysen dog på at der er større projekter der kan få betydning i henholdsvis Kolding og Flensborg. I Kolding har Kolding Storcenter gennem de seneste år fået større og større betydning i hele det Syd og Sønderjyske område. Flensborg bymidte er med sine ca. 450 butikker et attraktivt indkøbssted. Desuden byder Flensborg på butikscentre og storbutikområder ved den indre motorvejsring omkring byen. Også i Sønderborg etableres et større butikscenter i bymidten.

Styrker, svagheder, muligheder og trusler
I nedenståender skema præsenterer ICP´s analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler inden for detailhandelen:

Styrker:

 • Etablerede udgangspunkter
 • Detailhandelen i Tønder bymidte dækker et bredt spektrum af butikker
 • Relativt langt til væsentlige større udbudspunkter
 • Godt dagligvareudbud i Tønder, Toftlund, Løgumkloster og Skærbæk
 • Relativt stort udvalgsvareudbud i Toftlund og Skærbæk
 • Gode parkeringsforhold tæt på butikkerne i Tønder bymidte
 • Relativt stort udvalg af udvalgsvarebutikker i Tønder
 • Detailhandeles har også mange loyale kunder
 • Aktiv handelsstandsforening i Tønder

Svagheder:

 • Relativt få kædebutikker inden for damemode i Tønder, Skærbæk og Toftlund
 • Relativt få store butikker i den centrale del af Tønder bymidte
 • En del "døde" facader (banker, boliger, offentlige bygninger) i gademiljøet i begge byer
 • Udbuddet i Bredebro og Højer er spredt
 • Mange forbrugere har i dag en indkøbsmæssig tilknytning til større byer

Muligheder:

 • Man skal søge målrettet at tiltrække flere kædekoncepter indenfor især damemode til Tønder bymidte
 • Satse på flere boliger i alle byer
 • Satse målrettet på flere moderne spisesteder i Tønder bymidte
 • Sikre at butikker, der forhandler særlige pladskrævende varegrupper, placeres så koncentreret som muligt og helst i umiddelbar tilknytning til bymidten
 • Satse på service i butikkerne for at modvirke bl.a. Internethandel
 • Sikreisær dagligvarehandeles i de mindre byer ved at tiltrække flere indbyggere
 • Samordne åbningstider, udsalg etc. mere

Trusler:

 • Øget udbygning i de store byer
 • Forbrugernes vilje til at bevæge sig længere i forbindelse med indkøb (ændrede indkøbsvaner)
 • Problemer omkring generationsskifte af butikker

 

 

 

  

Rammeområdernes inddeling af hensyn til detailhandelsbestemmelserne
Bymidter er rammeområderne:

Bredebro 110.41.1
Husum-Ballum & Bådsbøl-Ballum  120.41.1
Visby 130.41.1
Højer 210.41.1
Sønder Sejerslev 220.41.1
Løgumkloster 310.41.1
310.41.2
Løgumgåde 310.41.5
Bedsted 320.41.1
Øster Højst 330.41.1
Toftlund 410.41.1
410.41.2
Agerskov 420.41.1
Arrild 430.41.1
Skærbæk 510.41.1
510.41.2
510.41.3
510.41.4
510.41.5
Brøns 520.41.2
Døstrup 530.41.1
Frifelt 540.41.1
Tønder 610.41.1
610.41.2
Abild 640.41.1
Jejsing 650.41.1
Møgeltønder 660.41.1
Havneby 710.41.1
710.41.2

  

Bydelscenter er rammeområde:

Tønder ved Plantagevej               630.41.1

 

Aflastningscenter er rammeområderne:

Tønder ved Nordre Landevej         620.41.1
Tønder ved Ribelandevej 620.41.2

 

Lokalcenter er rammeområderne

Løgumkloster v. Omfartsvej 310.41.8
Arrild Ferieby 440.41.1
Havneby 710.41.3
Kongsmark 721.41.1
Lakolk 740.41.1

 

Områder til særligt pladskrævende varegrupper:

 

Højer                                           210.41.2
Løgumkloster 310.41.6
310.41.7
Alslev 350.41.1
Toftlund 410.41.3
Agerskov 420.41.2
Skærbæk 510.41.6
Brøns 520.41.2
Tønder 620.41.3
620.41.4
620.41.5
620.41.6
620.41.7

 

Landsbyafgrænsninger er rammeområderne:

Østerende - Vesterende Ballum      141.21.1
Randerup 142.21.1
Skast 143.21.1
Daler 231.21.1
Hjerpsted 232.21.1
Rudbøl 233.21.1
Ellum 341.21.1
Drengsted 551.21.1
Mjolden 552.21.1
Rejsby 553.21.1
Øster Gasse 554.21.1
Hostrup 671.21.1
Sæd 672.21.1
Sølsted 673.21.1

 

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Detailhandelanalysen  detailhandel.pdf (1.6 MB)