Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
Mål
Retningslinier
Redegørelse
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Forebyggelse af miljøkonflikter Redegørelse

Redegørelse for forebyggelse af miljøkonflikter i Tønder Kommune

Miljøkonflikter opstår f.eks. når nabobeboelser til virksomheder og anlæg bliver generet af støj, vibrationer, støv, lugt eller lignende. Ved at holde passende afstand til kilden for genen, vil miljøkonflikter som regel kunne undgås.

I Tønder Kommune skal der være plads til potentielt forurenende industri- og landbrugsvirksomheder, til affaldsbehandlingsanlæg, til forsvarets øvelsesterræner samt til støjende fritidsformål så som skydebaner, motorsportsbaner og flyvepladser.

Med Kommuneplanen som redskab kan Tønder Kommune undgå, at der opstå interessekonflikt mellem arealanvendelse til miljøbelastende benyttelse og arealer til miljøfølsom anvendelse.

Redegørelsen beskriver eksisterende og planlagte forhold vedr.:

Redegørelse beskriver også kommunens planlægning for forebyggelse af miljøkonflikter:

Forsvarets øvelsesområder
I Tønder Kommune har Forsvaret to øvelsesområder et ved Ålbæk nord for Højer og et ved Juvre på den nordvestlige del af Rømø. Øvelsesområderne med støjkonsekvensområde er indtegnet på kort. Kurven, der angiver støjkonsekvensområderne, er beregnet ud fra de aktiviteter, der foregår i de enkelte øvelsesområder.

Øvelsesområderne og deres konsekvensområde er uændrede i forhold til Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt.

I Tønder Kommune er der 10 skydebaner. Forsvaret har to baner, hvoraf den ene er en del af øvelsesområdet ved Ålbæk. Forsvarets baner anvendes også af Politiet og civile foreninger. De øvrige otte baner drives og bruges af civile foreninger. Banerne fordeler sig med 3 flugtskydningsbaner og 7 skiveskydningsbaner. Bortset fra skydebanen ved Ålbæk, er alle baner miljøgodkendte.

Skydebaner
Beliggenheden af skydebanerne er angivet på kortet, og omkring de respektive baner er der indtegnet en støjkurve. For de skydebaner, hvor støjkurven er fuldt optrukket er kurven beregnet konkret ud fra skydebanens indretning samt de våbentyper og det aktivitetsniveau, som miljøgodkendelsen foreskriver. For baner med stiplet støjkurve er der ikke foretaget en konkret beregning. Kurven er tegnet på baggrund af et aktivitetsniveau på 7 dage/uge og kun afstands-dæmpning, hvilket betyder at en konkret beregning med stor sandsynlighed vil medføre en re-duktion af støjkonsekvensområdet.

For skydebanen ved Forsvarets øvelsesområde i Ålbæk er støjkurven begrænset af øvelsesområdets konsekvensområde.

I forhold til kortmaterialet i Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt er skydebane S14 ved Løgumkloster nedlagt.

Tabel:
Oversigt over skydebaner med angivelse af dB(A) og status for støjberegning

Anlægs-

nr.

kurve

dB(A)

Ejer eller bruger

Type

Status vedr. godkendelse og støjberegning

S3

65

Bredebro og Omegns Jagtforening

Flugtskydebane

Jagtskydning

Miljøgodkendt 1994 og revideret i 2002.

Kurven er konkret beregnet

S4

65

Ballum Jagtforening

Flugtskydebane

Jagtskydning

Miljøgodkendt i 1987 og revideret i 2002.

Kurven er konkret beregnet

S5

65

Forsvaret

Skiveskydningsbane.

200 m skydebane

Miljøgodkendt i 2004.

Kurven er ikke  konkret beregnet

S12

65

Højer Skytteforening

Skiveskydningsbane.

50 m salonskydebane

Miljøgodkendt i 2004.

Kurven er ikke  konkret beregnet

S19

68

Toftlund og Omegns Skytteforening

Skiveskydningsbane

25 m, 50 m og 200 m skydebaner

Miljøgodkendt i 1996.

Kurven er  konkret beregnet

S22

65

Ungdoms- og Idrætsforeningen Sparta

Skiveskydningsbane

50 m og 200 m skydebaner

Miljøgodkendt 1994 og 96 med tillæg af 2000.

Kurven er konkret beregnet

S23

63

Skærbæk Jagtforening

Flugtskydebane

 

Miljøgodkendt i 1997.

Kurven er  konkret beregnet

S30

65

Schützenkorps Tondern von 1693

Skiveskydningsbane.

50 m salonskydebane

Miljøgodkendt i 2002.

Kurven er  konkret beregnet

S32

62

Skytteforeningen Sydvest

Skiveskydningsbane.

50 m salonskydebane

Miljøgodkendt i 2001.

Kurven er  konkret beregnet

FØ3

Iht. bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsesområder

Forsvaret, Flyvestation Skrydstrup

Militært skydeområde med målområde for luftfartøjer

 

Konsekvensområde indført i RP 2005

FØ5

Forsvaret, Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland

Militært skydeområde med skiveskydningsbane (udlånes til jagtforeninger)

Konsekvensområde indført i RP 2005

 

Motorsportsbaner
Der er 5 miljøgodkendte motorsportsbaner i Tønder Kommune. Øst for Sæd og nordvest for Toftlund er der to knallertmotorcrossbaner (på kortet nævnt hhv. M4 og M2). Nordvest for Skærbæk ligger en gokartbane (M3) og øst for byen en speedwaybane (M10) samt en carbusterbane. Carbusterbanen er godkendt og banen er anlagt, men brugerne af banen har ikke eftervist, at godkendelsens støjvilkår kan overholdes, hvorfor banen ikke må bruges til træningsløb. Da carbusterbanen således kun må anvendes til særlige arrangementer, som f.eks. konkurrenceløb, er der ikke udlagt konsekvensområde for banen.

For banerne M2, M3 og M4 er der på baggrund af beregninger udlagt konsekvensområder, der omfatter henholdsvis samlet bebyggelse og spredt bebyggelse. For M10 er der udlagt en vejledende konsekvenszone på 1 km omkring banen. Ved fremtidig revision af godkendelsen af M10 vil der eventuelt blive udlagt et konsekvensområde for banen.

Flyvepladser
Der er to flyvepladser i Tønder Kommune F4 ved Tønder og F7 ved Skærbæk: for de to pladser er der udlagt konsekvensområder, der omfatter henholdsvis samlet bebyggelse og spredt be-byggelse.

Husdyrproduktion
Miljøgodkendelsesreglerne er ændret, idet der ved etablering, ændring eller udvidelse på mere end 75 dyreenheder er krav om miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven. I forbindelse med dette er der godkendt 2 beregningsmodeller for lugtgeneafstande (FMK-vejledningen og den nye lugtvejledning). Der er i Tønder Kommuneplan 2009 foretaget en tilretning, således at konsekvenszoner i forhold til husdyrbrug fastlægges med udgangspunkt i de 2 gældende beregningsmodeller for lugtafstande. For ikke godkendte husdyrbrug og de store husdyrbrug over 500 dyreenheder videreføres den fastlagte konsekvenszone fra Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt som en minimumsafstand.

Affaldsdeponi
Ved Vester Gammelby, nord for Højer, driver Tønder Forsyning A/S et affaldsdeponeringsanlæg. På kortet er pladsen benævnt AD2. Fra Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt er den vejledende konsekvenszone på 500 m fra deponeringsanlægget overført til Kommuneplan 2009.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Nord for Agerskov er der udlagt et erhvervsområde, der er forbeholdt virksomheder som ved emission af støv, lugt eller støj og vibrationer stiller særlige krav til beliggenheden. Der er udlagt en vejledende konsekvenszone på 300 m fra erhvervsområdet.

Veje
Konsekvenszonerne på vejene er vist på kort for de overordnede veje i kommunen.

Konsekvenszonerne er baseret på årsdøgnstrafiktal fra 2002. Der er ikke udført nye tællinger på de kommunale veje efter 1. januar 2007, hvorfor det er valgt at vise konsekvenszonerne uændrede fra Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt. Der kan dog være sket ændringer på årsdøgnstrafiktallene fra 2002, som medfører ændringer i konsekvenszonerne. Dvs. at støjgrænsen skal iagttages allerede i nærheden af den viste konsekvenszone ved planlægning af miljøfølsom arealanvendelse og spredt bebyggelse.

I juli 2007 udsendte Miljøstyrelsen en ny vejledning om støj fra veje. Vejledningen indfører en ny støjindikator (LDEN), hvilket medfører nye tilhørende støjgrænser. Miljøstyrelsen oplyser, at samlet set giver den nye støjgrænse et uændret beskyttelsesniveau, men der kan dog være mindre ændringer i forhold til de viste konsekvenszoner, der beror på den tidligere støjgrænse. Dvs. også denne ændring gør, at støjgrænsen skal iagttages allerede i nærheden af den viste konsekvenszone ved planlægning af miljøfølsom arealanvendelse og spredt bebyggelse.

På baggrund af årsdøgnstrafiktal og nye støjgrænser er konsekvenszonerne for vejene derfor kun vejledende på kortet.

Jernbaner
Der er ikke ændret i de viste konsekvenszoner for jernbanen Tønder-Esbjerg og Tønder-Niebüll i forhold til Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt. Der er dog, i lighed med vejtrafikstøj, kommet en ny vejledning på området, hvilket kan medføre mindre ændringer af konsekvenszonens udstrækning, hvorfor støjgrænsen skal iagttages allerede i nærheden af den viste konsekvenszone ved planlægning af miljøfølsom arealanvendelse og spredt bebyggelse.

Som følge af den nye vejledning forventer Miljøstyrelsen at beregne nye konsekvenszoner for jernbanestrækninger. Når de nye støjberegninger er udført, vil de blive medtaget i den næste kommuneplan.

Vindmøller
De viste konsekvensområder for vindmøller er beregnet på baggrund af retningslinierne i bekendtgørelse om støj fra vindmøller fra 1991. Støjgrænserne og de tilhørende beregningsmeto-der blev ændret i en ny bekendtgørelse om støj fra vindmøller i december 2006.

Den nye bekendtgørelse fastlægger støjgrænser, som anført i afsnittet Retningslinier. Der er ikke beregnet nye konsekvensområder for vindmøller i henhold til den nye bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Eksperter vurderer dog, at den nye beregningsmetode og tilhørende støjgrænser kun vil give mindre afvigelser i forhold til de tidligere konsekvensområder. Det er derfor valgt at vise de gamle konsekvensområder som vejledende, indtil der er beregnet nye konsekvensområder.

Handlingsplaner for støjkortlægning og støjområdet
I henhold til EUs støjdirektiv skal kommunerne udarbejde støjkortlægning og handlingsplaner for de største byområder samt for større veje, jernbaner og lufthavne.

I Tønder Kommune er der ikke områder, der er omfattet af direktivet.

Stilleområder
I støjbekendtgørelsen er der givet mulighed for at kommunerne udpeger stilleområder. Der er ikke udpeget stilleområder i Tønder Kommune.

Hidtidig kommuneplanlægning
Ud over, at retningslinier for forebyggelse af miljøkonflikter fra Regionplan for Sønderjyllands Amt er emnet ikke særskilt behandlet i de seks gamle kommuners kommuneplanlægning.

Planstrategien
Ifølge Tønder Kommunes Kommuneplanstrategi 2009-2021 skal den kommende Kommuneplan bl.a. beskrive:

  • Planlægning for en klar adskillelse mellem støjende aktiviteter og områder til støjfølsomme formål
  • Planlægning for støre industrilandbrug, under hensyn til forsat grundlag for udvikling af bæredygtige fremtidssikrede landbrug, i en balance med mindre virksomheder på landet, beboere og landskabs- og naturværdier samt kulturmiljøer
  • Planlægning for tekniske anlæg.

Hidtidig regionplanlægning
Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt fastlægger retningslinier for forebyggelse af miljøkonflikter. De dele af retningslinierne, der berører Tønder Kommune er indarbejdet i Kommuneplan 2009. Regionplanens retningslinjer gælder, jf. krav i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009, også for byzone.

Sammenhæng med nabokommuner
Enkelte af konsekvensområderne og -zonerne strækker sig ud over kommunegrænsen. Da en kommuneplan ikke kan udlægge konsekvensområder/zoner i en nabokommune, er konsekvensområderne/-zonerne afgrænset ved kommunegrænsen.

Ligeledes kan omkringliggende kommuner have anlæg, hvis konsekvensområder og -zoner strækker sig ind i Tønder Kommune.

Statslige interesser
De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009, Miljøministeriet 2006.

I oversigtens kapitel 3.08 Støjbelastede arealer opfordrer Miljøministeriet til, at der gennem den fysiske planlægning forebygges, at der opstår konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og anvendelser.

I henhold til planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 8 skal kommuneplanen indeholde retningslinier, der sikrer, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Ligeledes skal kommuneplanens rammer for indholdet af lokalplaner sikre, at der ikke bygges boliger eller anden form for støjfølsom arealanvendelse inden for støjkonsekvensområderne, medmindre den fremtidige anvendelse sikres mod støjgener.

Regionplanens støjkonsekvensområder skal overføres til kommuneplanen. Det gælder for støjkonsekvensområder omkring flyvepladser, forsvarets øvelsesområder, trafikanlæg og fritidsanlæg, medmindre konsekvensområderne er ændrede eller uaktuelle.

Desuden skal kommuneplanens redegørelse for planens forudsætninger vise kortlagte stilleområder, jf. planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 3 vedr. beskyttede områder efter anden lovgivning og eventuelle arealreservationer efter sektorlove eller projekterings- og anlægslove.

Mål og retningslinier for Forebyggelse af miljøkonflikter i Tønder Kommuneplan 2009 er i overensstemmelse med de statslige krav til kommuneplanlægningen.

Miljøvurdering
Vurderingen af konkrete arealudlæg og ændringer i arealanvendelse til miljøfølsom arealanvendelse vil ske i forbindelse med kommunens sagsbehandling iht. Miljølovgivningen og andre relevante love.

Støjbekendtgørelsen giver kommunen mulighed for at kortlægge stilleområder. Det anbefales, at der foretages en kortlægning af stilleområder med henblik på at udpege områder, hvor borgerne kan opleve stilhed, som led i arbejdet for at fremme folkesundheden.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Skydebaner:
Støj fra skydebaner er ikke en vedvarende støj som f.eks. støj fra virksomheder. Derfor tillades et betydeligt højere støjniveau ved nabobeboelse. Til gengæld er støjkravet bundet op på de tidsrum banen må benyttes. Dvs. en bane, som påvirker naboen med f.eks. 80 dB må kun bruges 1 hverdag om ugen og en bane der påvirker med 57 dB må bruges 5 hverdage og aftner om ugen samt lørdage.

Støjkurven på kortet afgrænser skydebanens konsekvensområde.

I lighed med godkendelse skydebaner indeholder godkendelser af motorsportsbaner vilkår om, hvor ofte banen må benyttes, og i hvilket tidsrum.

Konkurrence arrangementer er ikke omfattet af godkendelsen. Dog er der et vilkår om det maksimale antal der må afholdes pr år.