Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af milj√łkonflikter
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Forebyggelse af milj√łkonflikter Retningslinier

Retningslinier for forebyggelse af miljøkonflikter i Tønder Kommune

Kommunen skal sørge for at der holdes fornøden afstand mellem miljøfølsom arealanvendelse og virksomheder og anlæg, som med støj, vibrationer eller lugt kan påvirke omgivelserne. Dette afsnit beskriver kommunens retningslinier for forebyggelse af miljøkonflikter.

Der gælder retningslinier for:

Konsekvensområder
Retningslinie 2.6.1
Inden for konsekvensområderne må der ikke ske udlæg af arealer og ændring af arealanvendelse til følsom arealanvendelse.

Indenfor konsekvensområderne må der ikke ske etablering af spredt bebyggelse.

Vindmøller
Retningslinie 2.6.2
Der må ved vindmøller og vindmøllegrupper ikke ske udlæg af arealer og ændring af arealanvendelse til følsom arealanvendelse inden for vindmøllernes konsekvensområder.

Der må ved vindmøller og vindmøllegrupper ikke ske etablering af spredt bebyggelse inden for vindmøllernes konsekvensområder.

Husdyrbrug
Retningslinie 2.6.3
Konsekvensområder for anlæg til husdyrproduktion beregnes som den længste afstand, der kan beregnes, når beregningen sker efter FMK-vejledningen og efter den nye lugtvejledning. Der er i begge vejledninger fastlagt emissionsfaktorer for forskellige dyregrupper, en spredningsmodel og genekriterier svarende til forskellige områders lugtfølsomhed.

Det er ved vurdering af mulighederne for husdyrproduktion nødvendigt at se på de afstande der er fastlagt i Husdyrbekendtgørelsen ikke mindst i forhold til lokalplanlagte områder.

For virksomheder og anlæg der er udlagt vejledende konsekvenzoner
Retningslinie 2.6.4
Der må ikke ske udlæg af arealer eller ændret arealanvendelse til miljøfølsom anvendelse, herunder etablering af spredt bebyggelse, inden for følgende vejledende konsekvenszoner:

 • 1 km omkring motorsportsbanen M10
 • 500 meter fra affaldsdeponeringsanlægget AD2
 • For anlæg til husdyrproduktion over 75 dyreenheder beregnes konsekvenszonen ud fra de to gældende vejledninger til beregning af lugtgeneafstande. Konsekvenszonen fastlægges ud fra den længste geneafstand. Afstanden kan ikke være under 500 m for anlæg til husdyrproduktion over 500 dyreenheder.
 • 25 meter fra jernbaner
 • 100 meter fra veje med en årsdøgntrafik på over 10.000
  75 meter fra veje med en årsdøgntrafik fra 4-10.000
  50 meter fra veje med en årsdøgntrafik under 4.000
  (vejledende konsekvenszoner findes omkring veje i det overordnede vejnet, og afstande regnes fra vejmidte)
 • 50-500 meter ved øvrige anlæg og virksomheder

Dog kan retningslinie 2.6.4 fraviges, hvis planmyndigheden eller bygherren sandsynliggør, at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Følsom arealanvendelse er arealer, der er anvendt til bolig- og sommerhusområder, institutioner, skoler, plejehjem, hospitaler samt rekreative områder som parker og kolonihaver samt campingpladser.

En fuldt optrukken kurve på kortet er til følsom arealanvendelse.

En fed stiplet kurve på kortet er til spredt bebyggelse.

De to vejledninger er:

 • Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, FMK 2. udgave maj 2002
 • Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug nr. 1027 fra 2007.

Støjkonsekvenzoner er på kortet angivet med stiplet kurve.

Der er ikke indtegnet konsekvenszoner ved anlæg for husdyrproduktion.