Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Landbrug Redegørelse

Redegørelse for landbrug i Tønder Kommune

I Tønder Kommune vil vi sikre udviklingsmuligheder for landbrugserhvervet men ikke på bekostning af natur- og miljøbeskyttelsesinteresser. Redegørelsen beskriver kommunens forudsætninger og muligheder for at varetage både landbrugsinteresser og natur- og miljøbeskyttelsesinteresser.

Redegørelsen beskriver:

Generel udvikling i landbruget
Kommuneplanen og varetagelse af jordbrugsinteresser
Inddragelse af landbrugsjord til andre formål end jordbrug
Statslige mål for varetagelse af jordbrusinteresser

Generel udvikling i landbruget
Strukturudviklingen i landbruget er gået i retning af stadig større intensive brug med stadig større bygningsmæssige investeringer. Driftsbygningerne antager i stigende grad industriel karakter, og derfor er der ofte ønsker om at etablere driftsbygninger og anlæg til husdyrproduktion på bar mark. Udflytning kan afbøde nabogener, men har stor indvirkning på landskab, natur og miljø.

Generelt er strukturudviklingen i landbruget gået i retning af stadig større intensive brug, men der er stadig mange mindre landbrug med f.eks. alternative produktioner eller mere ekstensiv drift. Det kan være deltidsbedrifter eller fritidsbrug. Disse brug kan også være af stor værdi lokalt i landdistrikterne. De kan have stor betydning for naturbevaringen lokalt gennem ekstensiv afgræsning mv. I det åbne land ind mod byerne kan de også være en særlig vigtig faktor for bevaringen af disse områder som bynære rekreative oplevelsesområder.

Kommuneplanen og varetagelse af jordbrugsmæssige interesser
Al varetage af jordbrugsmæssige interesser har siden 1979 været en del af region- og kommuneplanlægningen – især med henblik på at sikre arealer til jordbrugsformål i forhold til byvækst og andre arealkrævende funktioner.

Kravet om, at kommuneplanen skal indeholde retningslinier varetager de jordbrugsmæssige interesser svarer uændret til den tidligere planlovs krav til regionplanen. Retningslinierne skal også varetage udpegningen og sikringen af særligt værdifulde landbrugsområder.

Særligt værdifulde landbrugsområder kan f.eks. være områder med:

 • Stor husdyrtæthed
 • Særlige specialproduktioner
 • Potentiale for specialproduktion, f.eks områder med gode vandingsmuligheder eller energiforsyning
 • Mange investeringstunge ejendomme
 • Mange nyetablerede landmænd
 • Gode muligheder for forarbejdning af husdyrgødning
 • Tæt sammenhæng mellem primærproduktion og følgevirksomheder
 • Mange økologiske produktioner
 • Jorder med høj dyrkningsværdi og andre regionale forhold.

Det er blevet præciseret i planloven, at kommuneplaner kan omfatte en udpegning af arealer til landbrugets driftsbygninger og anlæg inden for de særligt værdifulde landbrugsområder.

Fødevareministeriets cirkulære nr. 35 af 3. juni 2005 om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser under region-, kommune- og lokalplanlægningen mv. angiver rammerne for planlægningen for landbrugets sektorinteresser.

Inddragelse af landbrugsjord til andre formål end jordbrug
Landbrugsjord skal ikke unødigt inddrages til andre formål, og ved inddragelse skal der tages hensyn til landbrugsinteressen.

Der skelnes mellem inddragelse af landbrugsjord i landbrugsområder og inddragelse af jord i særlig værdifulde landbrugsområder. I de særlig værdifulde landbrugsområder stilles krav om dokumentation for, hvordan den landbrugsmæssige interesse varetages i forbindelse med inddragelse af areal. Interessen tillægges en vis vægt. Landbrugsinteressen i forbindelse med arealinddragelse i almindelige landbrugsområder indgår på lige fod med andre interesser.

I planperioden vil der ske en revision af udpegningen af områder med særligt værdifulde jordbrugsinteresser på baggrund af den seneste jordbrugsanalyse.

Statslige mål for varetagelse af jordbrugsinteresser
Tønder Kommune skal varetage de statslige mål for landbrug, som gengives her:

 • At der bevares tilstrækkelige arealer til at sikre et bæredygtigt jordbrug, der fortsat kan producere fødevarer mv., både til hjemmemarkedet og til eksport
 • At der udvises tilbageholdenhed med at inddrage landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål. Det forudsættes således, at forbruget af landbrugsjord til andre formål ikke bliver større end højst nødvendigt, især inden for de særligt værdifulde landbrugsområder, bl.a. af hensyn til behovet for arealer til udbringning af husdyrgødning
 • At lokalisering af husdyrbrug sker med henblik på at undgå konflikter til naboer og til natur- og landskabsværdier
 • At arealer udlagt til jordbrugsdrift i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan sætte begrænsninger for nærområdets produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder
 • At der er klare grænser mellem byerne og det åbne land
 • At jordbrug fortsat giver mulighed for arbejdspladser og bosætning mv. i landdistrikterne
 • At sikre at der fortsat er et bæredygtigt jordbrug, som kan bidrage til bevaring af det åbne lands natur- og landskabsværdier.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Analyse af jordbrugserhverv - Tønder Kommune