Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af milj√łkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Landbrug Retningslinier

Retningslinier for landbrug i Tønder Kommune

Landbrugsjord er en begrænset ressource. Det er derfor vigtigt at værne om al landbrugsjord. At bevare landbrugsjord har høj prioritet i kommunen. Forholdet til væsentlige natur- og miljøinteresser skal dog altid afvejes. Byudvikling og kulturhistoriske interesser skal også vurderes. Dette afsnit fortæller om hvilke retningslinier, der gælder for at varetage jordbrugsinteresser.

Der er retningslinier for:

Alle landbrugsjorder
Særligt værdifulde landbrugsområder
Landbrug og miljø

Alle landbrugsjorder
Retningslinie 2.3.1
Inddrages landbrugsjord til andre formål end jordbrug, skal der tages hensyn til:

 • de berørte ejendomme
 • struktur- og arronderingsforhold i området
 • investeringer
 • kulturtekniske anlæg
 • behovet for arealer til udbringning af husdyrgødning, så en hensigtsmæssig løsning for jordbruget tilstræbes.

Inddragelse af landbrugsjord skal begrænses mest muligt. Hvis det er muligt skal inddragelsen ske på arealer med begrænset betydning for jordbruget. Det skal tilstræbes at bevare større samlede jordbrugsområder.

Landbrugsjorder, der er planlagt inddraget til andre formål end jordbrug, skal normalt fortsætte med at være i jordbrugsmæssig drift, indtil de faktisk tages i brug til anden anvendelse.

Hvis det er muligt, bør jordbrugsdriften kun opgives midlertidigt.

Bevarelse af landbrugsjord har høj prioritet. Landbrugsinteressen kan dog vige for hensynet til natur-, miljømæssige-, byudviklingsmæssige- samt kulturhistoriske interesser.

Særligt værdifulde landbrugsområder
Retningslinie 2.3.2
I de særlig værdifulde landbrugsområder gælder følgende:

 • Når landbrugsjord inddrages til andre formål end jordbrug, skal det dokumenteres, at der er taget de størst mulige hensyn til landbruget
 • Arealudlæg til andre formål end jordbrug kræver en begrundelse for denne lokalisering – en planlægningsmæssig og en funktionel begrundelse.

Bevarelse af landbrugsjord har høj prioritet. Landbrugsinteressen kan dog vige for hensynet til væsentlige interesser i forhold til natur, miljø, byudvikling eller kulturhistorie. Planlægningen af konkrete tiltag i det åbne land skal i planperioden ske på baggrund af den nyeste jordbrugsanalyse. Opdateret analyse kan ses på statsforvaltningens hjemmeside.

Landbrug og miljø
Retningslinie 2.3.3
Landbrug skal drives og lokaliseres således, at bestemmelser om at sikre værdifulde områder og biotoper kan respekteres i størst mulig grad.

Etableringer, udvidelser eller ændringer af anlæg til husdyrproduktioner skal vurderes under hensyntagen til natur-, miljø-, landskab-, overfladevand- og grundvandsinteresser. Dette skal ske i henhold til planlovens og samlebekendtgørelsens regler for miljøvurdering.

Ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug:

 • over 250 dyreenheder
 • over 270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med smågrise og
 • over 210 dyreenheder for fjerkræbrug

må gener i form af lugt, støj, støv m.v. som hovedregel ikke overskride de vejledende grænseværdier.

Ved beslutning om lokalisering af nye miljøfølsomme arealanvendelser i bedriftens nabolag, skal hensynet til eksisterende landbrugsbedrifter indgå.

Vejledning
Landbrugsjord er en begrænset ressource. Det er derfor vigtigt at værne om al landbrugsjord.

Arealer, der inddrages til byformål, bør hvis der er konflikter mellem landbrugs- og byvækstinteresser, disponeres med den størst mulige bebyggelsesgrad.

Når der værnes om landbrugsjord hindrer det ikke, at natur- og miljømæssige samt kulturhistoriske interesser kan varetages.

Det er ligeledes vigtigt at sikre:

 • kvaliteten og anvendelsen af vandet i vandløb og søer
 • drikkevandsinteresser
 • gennemførelse af VMP II-projekter
 • naturgenopretning
 • fortidsminder og
 • de beskyttede naturtyper samt sten- og jorddiger.

Projekter igangsættes ofte ved en politisk beslutning, efter at der har fundet en omfattende lodsejerkontakt sted.

I forbindelse med større arealinddragelser af jordbrugsarealer til andre formål bør jordfordeling bruges som et middel til at bevare ejendommes produktionsmuligheder. Det bør ligeledes anvendes ved projekter for naturgenopretning, råstofindvinding, naturpleje og skovtilplantning.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Links
Analyse af jordbrugserhverv - Tønder Kommune

Jordbrug
Plante- eller træproduktion i landbrug, skovbrug og gartneri.

Landbrugsjord
Arealer, der anvendes erhvervsmæssigt til landbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed.

Særlig værdifulde landbrugsområder
Områder, hvor jorden har høj dyrkningsværdi, og/eller hvor der foregår en intensiv husdyrproduktion.

Ofte er husdyrholdet så stort, at der er begrænsede muligheder for at finde arealer, hvorpå der kan udbringes husdyrgødning.

Landbrugsområder
Områder, hvor jorden har knap så høj bonitet, og/eller hvor der foregår en relativt begrænset husdyrproduktion.

Dele af disse områder kan med forøget husdyrpro-duktion skifte status til særlig værdifulde landbrugsområder ved kommende planrevisioner.