Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv VVM-pligtige anlæg Redegørelse

Redegørelse for VVM-pligtige anlæg og projekter i Tønder Kommune

Før visse type anlæg og projekter realiseres skal Kommunen sikre, at deres påvirkning på miljøet er blevet vurderet i en VVM-redegørelse. Kommunen skal også udarbejde et kommuneplantillæg med retningslinier for det konkrete anlæg eller projekt.

Hvilke anlæg og projekter gælder VVM-pligten for
Retningslinien gælder for anlæg og projekter, der er opført i de to bilag til den såkaldte VVM-bekendtgørelse. Bekendtgørelsen beskriver, hvilke anlæg og projekter, der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for. Bekendtgørelsen beskriver også hvilke anlæg og projekter, der først skal screenes for om de er VVM-pligtige.

VVM og Kommuneplanretningslinierne
Vurderingen af et anlægs virkninger på miljøet forudsætter et konkret projekt. Derfor vil kommuneplanretningslinierne for nye VVM-pligtige anlæg normalt blive tilvejebragt som et tillæg til kommuneplanen. Et sådant tillæg vil alene omhandle det påtænkte anlæg eller projekt.

Kommuneplanen kan indeholde retningslinier for VVM-pligtige anlæg uden at der har været foretaget en vurdering af virkningerne på miljøet og uden en VVM-redegørelse. I det tilfælde vil kommuneplanretningslinierne alene udgøre en areal-reservation til VVM-pligtige anlæg eller generelle kriterier for en lokalisering. Disse vil så senere skulle følges op af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. Det skal ske før det konkrete projekt eller anlæg må realiseres.

Miljøministeriets bekendtgørelse
Miljøministeriet udsendte i slutningen af 2006 Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning. Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere regler om vurdering af større anlægs virkning på miljøet. I den forbindelse er det fastlagt, hvilke anlægs- og projekttyper kommunerne er VVM-myndighed for.

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om, at visse anlæg og projekter ikke må igangsættes, før VVM-myndigheden har taget stilling til om anlægget eller projektet er VVM-pligtigt. Desuden fremgår det, at VVM-pligtige anlæg ikke må igangsættes, før der er udarbejdet kommuneplanretningslinier med tilhørende VVM-redegørelse, og bygherren har opnået VVM-myndighedens tilladelse.

Kommuneplanen indeholder en række foreløbige arealreservationer til anlæg og projekter, der er omfattet af VVM-bestemmelserne. Disse arealreservationer skal følges op af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, inden anlæggene eller projekterne kan gennemføres.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Links

VVM-bekendtgørelsen