Hovedstruktur & Retningslinier

Kommuneplanens hovedstruktur indeholder de overordnede mål for udviklingen af kommunen. Den er også et udtryk for den interesseafvejning kommunalbestyrelsen har foretaget ved fastlæggelse af arealernes anvendelse i kommunen.

Retningslinierne er grundlaget for den kommunale administration af de fastlagte arealinteresser og for nye arealdisponeringer af landzonearealer i kommunen . Der er udarbejdet retningslinier for de tidligere regionplanemner og de øvrige emner, som indgår i Planlovens kommuneplankatalog.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.