Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Affald Mål

Mål for affaldshåndtering i Tønder Kommune

Tønder Kommunes overordnede mål er, at begrænse de samlede affaldsmængder mest muligt, at genanvende eller udnytte mest muligt affald til produktion af energi ved forbrænding, og at affald til deponering reduceres mest muligt med hensyntagen til miljøet og klimaet. Med andre ord "at forfølge affaldshierarkiets mål".

Den danske affaldspolitik tager udgangspunkt i at forebygge tab af resurser, at minimere miljøbelastningen fra affald og at afkoble væksten i affald fra den økonomiske vækst. Affaldshierarkiet bør som udgangspunkt følges, hvis ikke miljø- og samfundsøkonomiske analyser siger noget andet. Der skal derfor fortsat arbejdes på, at optimere anvendelsen af ressourcerne i affaldet, at sikre tilstrækkelig forbrændings- og deponeringskapacitet.

Mål for affaldshåndtering

Vi vil: 

 • Begrænse mængden af affald og reducere indholdet af miljøskadelige stoffer i affaldet, således at tabet af ressourcer nedsættes og affaldets belastning af miljøet mindskes
 • Øge kildesorteringen af de genanvendelige materialer gældende både for erhverv og de private husholdninger
 • Øge fokus på klima, miljø, service og økonomi, når indsamlings- og behandlingsmetoder skal gøres bedre, med henblik på at sikre "mere miljø for pengene"
 • Sikre at der også i fremtiden er tilstrækkelig kapacitet til behandlingen af kommunens affald, og herunder komposterings-, forbrændings- og deponeringskapacitet
 • Sikre at affaldsanlæg placeres, udformes og drives, således at risikoen for forurening minimeres, og generne for naboerne begrænses mest muligt
 • Forfølge målene i "affaldshierarkiet" ved al kommunal og kommunalt ejet virksomhed
 • Begrænse mængderne af affald, der smides i naturen.

Vores mål på affaldsområdet tager udgangspunkt i de stigende affaldsmængder og de deraf afledte konsekvenser, f.eks. stigende CO2- udledninger.

I Tønder Kommunes Affaldsplan 2006-2016 er der fastsat yderligere mål for indsamling af dagrenovation, genbrugsindsamling, genbrugspladser m.fl. De kan ses i planresuméet.

Handlinger - affaldshåndtering

Vi gør:

 • Stiller krav til minimering af mængderne af ikke genanvendeligt, ikke brændbart affald samt problemaffald ud fra "vugge til grav" eller "vugge til vugge" vurderinger i kommunale byggeprojekter
 • Fastholder eller øger kvaliteten og effektiviteten i kommunens affaldsordninger, ved at sammenligne de nuværende ordninger med andre kommuners ordninger
 • Øger genanvendelsesprocenten i det indsamlede affald ved at øge målrettet information til borgerne om kildesorteringen, så der sjældnere forekommer fejlsortering i det indsamlede, genanvendelige affald
 • Gennemfører undersøgelser af de miljø- og klimamæssige fordele og ulemper ved at indsamle det grønne husholdningsaffald til bioforgasning, centralkompostering eller lignende som alternativ til at hjemmekompostere eller bortskaffe det i dagrenovationen
 • Gennemfører undersøgelser af de miljø- og klimamæssige fordele og ulemper ved alternative bortskaffelsesmetoder til slammet fra kommunens renseanlæg
 • Begrænser mængden af henkastet affald ved hjælp af oplysning og kampagner og mere og bedre opsamlingsmateriel i det åbne land efter behov.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Links

 

Planresuméet


Faktaboks

Mål for Danmark i 2012 af de samlede affaldsmængder:

 • at der max deponeres 6%
 • at der mindst genanvendes 65%
 • at 45% af de bærbare batterier indsamles.

Affaldshirakiet:

 1. Begræns affaldsmængderne mest muligt.
 2. Genanvend mest muligt af affaldet.
 3. Brænd mindst muligt af affaldet.
 4. Deponer affaldet, hvis der ikke er anden mulighed.

Læs mere på Tønder Forsynings hjemmeside.