Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Affald Redegørelse

Redegørelse for affaldshåndtering i Tønder Kommune

Vi har som affaldsmyndighed mange muligheder for at bestemme, hvordan affaldet i kommunen behandles. Miljøbeskyttelsesloven har tildelt os ansvaret for, at planlægge og tilrettelægge affaldshåndteringen i overensstemmelse med den overordnede danske affaldspolitik. Bl.a. gennem affaldsplanen, affaldsregulativer og sikring af forbrændings- og deponerings kapaciteten.

Redegørelsen beskriver:

Udgangspunkt for affaldshåndteringen i Tønder Kommune

Den overordnede politik i Danmark på affaldsområdet, som Tønder Kommune også er underlagt, kan kort beskrives således:

  • De samlede affaldsmængder skal begrænses mest muligt
  • Mest muligt affald skal genanvendes eller udnyttes til produktion af energi ved forbrænding
  • Affald til deponering reduceres mest muligt med hensyntagen til miljøet.

Tønder Kommune har overdraget opgaverne med indsamling, behandling og bortskaffelse af affald i kommunen til Tønder Forsyning A/S. Selskabet, der blev stiftet februar 2009 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2009, er 100 % ejet af kommunen. Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 personer, hvoraf Tønder Kommunes Kommunalbestyrelse har udpeget 4 repræsentanter, og medarbejderne har valgt 2 repræsentanter.

Tønder Kommunes affaldsplanlægning
Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. februar 2007 Affaldsplan 2006 - 2016 for Tønder Kommune (se link i boks til højre). Affaldsplanen indeholder en status over eksisterende forhold, samt krav til den fremtidige affaldshåndtering inden for en 4-årig planperiode samt et 12-årigt planperspektiv.

Formålet med planen var primært at harmonisere de gamle kommuners forskellige affaldsordninger. Med andre ord fastlægge, hvilke ordninger der skal bestå, og hvilke der skal nedlægges. Som en del af beslutningsgrundlaget er der lavet en brugerundersøgelse af, hvor tilfredse eller utilfredse borgerne var med genbrugsbeholderordningen (i tidligere Nørre-Rangstrup Kommune) samt genbrugsplads- og storskraldsordningen.

Der er fra årsskirftet kommet nye krav til affaldshåndteringen med den nye Affaldsbekendtgørelse, hvilket har betydet væsentlige ændringer. En af ændringerne betyder, at erhverv nu skal have adgang til genbrugspladserne. En anden ændring er, at kommunerne ikke længere må anvise eller have indsamlingsordninger gældende for det kildesorterede genanvendelige affald fra erhverv. Fremover skal kommunerne fortsat stå for sikring af kapaciteten til de forventede affaldsmængder.

Der vil blive lavet en ny affaldsplan med de nye statslige krav. Affaldsregulativerne for erhverv og for husholdningerne vil også skulle opdateres og tilrettes de nye krav og regler. 

Nuværende indsamlingsordninger for private husholdninger i Tønder Kommune
Tønder Forsyning har ansvaret for indsamling af affald fra private husholdninger. Følgende ordninger er gældende på nuværende tidspunkt:

Dagrenovation:
Dagrenovation indsamles i affaldsbeholdere i følgende str.: 140, 240, 360 og 770 liters med tømning hver 14. dag. De 770 liters benyttes hovedsagelig ved boligforeninger og erhverv og de kan vælges med uge tømning. Sommerhuse på Rømø og i Arrild Ferieby kan også vælge af få tømt hver uge enten hele året eller kun i sommerhalvåret.

Genbrugsindsamlingen:
Foruden affaldsbeholder til dagrenovation,  har hver husstand en 240 l genbrugsbeholder til opsamling af det genanvendelige affald. Genbrugsbeholderen er rumopdelt og bliver tømt hver 4. uge.
Husstande med meget genbrugeligt affald, flerfamilieboliger og boligforeninger m.m. kan få udelte beholdere (240 l eller 660 l) stillet til rådighed.

Batterier:
De brugte bærbare batterier kan bortskaffes sammen med genbrugsbeholderen. Batterierne lægges i en klar plastpose, der placeres på låget til genbrugsbeholderen forud for tømningen. Batterierne kan også afleveres på en af genbrugspladserne.

Storskrald:
Ordningen fungerer på den måde, at husstanden kan ringe og bestille en afhentning af større effekter, som møbler, gulvtæpper, madrasser, køleskabe og lignende hos Tønder Forsynings Genbrugscenter i Løgumkloster. Ordningen skal ses som en service overfor de husstande der enten ikke kan eller ikke ønsker selv at transportere affaldet eller det kasserede til en af genbrugspladserne.

Genbrugspladser:
Tønder Forsyning driver genbrugs- og grenpladserne i Tønder Kommune. På genbrugspladserne kan borgerne komme af med deres affald, sorteret i de forskellige affaldsfraktioner, det affald der naturligt opstår i en privat husholdning, bortset fra dagrenovation.

Erhverv har siden 1. januar 2010 adgang til at benytte genbrugspladserne til at bortskaffe sorteret erhvervsaffald på lige vilkår som de private, som følge af den nye Affaldsbekendtgørelse.

Foruden genbrugspladserne så er der også et antal ubemandede grenpladser hvor der kun kan afleveres have- og grenaffald. Grenpladserne har indtil videre åbent alle ugens dage.

Miljøstationer:
Tønder Forsyning har i 2009 etableret 29 nye miljøstationer i sommerhusområderne på Rømø og i Arrild Ferieby samt visse boligforeninger i Tønder og Skærbæk. Der er valgt en nedgravet løsning til opsamling af de genanvendelige affaldstyper og visse steder til dagrenovation. Det er et indsamlingssystem, hvor det kun er selve indkastningsdelen, der er synlig over jorden. Selve opsamlingen sker i en stor sæk på 3 eller 5 m3 i den nedgravede del. Det genanvendelige affald sortes på samme måde som genbrugsbeholderordningen. Fordelen ved de nye miljøstationer er den øgede opsamlingskapacitet i forhold til antal tømninger. Der er enkelte boligforeninger, der har valgt den nedgravede løsning til at indsamle dagrenovation og det genanvendelige affald. Da denne løsning optager væsentlig mindre plads end en traditionel beholderløsning.
Billede af SMART på Rømø

Derudover er der opstillet 30 flaske- og avisigloer i kommunen.

Udviklingen i affaldsmængderne i Tønder Kommune
Der er i affaldsplanen foretaget en vurdering af de forventede affaldsmængder til genanvendelse, forbrænding og deponi i de kommende 12 år. I planperioden forventes en mindre forøgelse af affaldsmængden til forbrænding, den eksisterende kapacitet til forbrænding forventes at være tilstrækkelig i planperioden.

Den procentvise andel af affaldsmængden, som deponeres er gennem de seneste 10-15 år faldet. Set ud fra den danske affaldsmodel, hvor deponering er den lavest prioriterede håndtering af affaldet, forventes det, at affaldsmængderne fortsat vil reduceres til deponering. Den eksisterende kapacitet til deponi forventes derfor at være tilstrækkelig i planperioden.

Affaldsanlæg i Tønder Kommune:
Affaldshåndteringen i Kommunen sker fortrinsvis gennem Tønder Forsyning A/S, og en mindre del til Affaldsregion Nord I/S (med de mængder og forpligtigelser som er overtaget af det tidligere Nørre-Rangstrup Kommune).

Affaldsregion Nord I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder kommune. Affaldsregion Nord beskæftiger sig med affald til forbrænding, til deponering og til genanvendelse.

Tønder Deponi:
Tønder Forsyning driver Tønder Deponi. Tønder Deponi modtager deponeringsegnet affald blandet, forurenet jord der ikke kan genanvendes og asbestaffald. Endvidere behandles slagger fra affaldsforbrænding, spildevandsslam, have- og parkaffald og forurenet jord med henblik på genanvendelse.

Ud over den primære opgave med deponering af affald modtages følgende affaldsfraktioner:

  • Landbrugsplast til genanvendelse
  • Affald til sortering med henblik på at fra sortere det genanvendelige affald som pap, papir og plast til genanvendelse.

Deponiet bruges desuden til omlæsning af dagrenovation fra renovatøren i store containere, der efterfølgende køres til Haderslev Kraftvarmeværk i Marstrup.

Tønder Deponi har sikret deponeringskapaciteten for de fremtidige mængder leveret fra kommunen i de næste 50-75 år. Deponiet har her i år udvidet og åbnet en ny celle.

Det fremgår af Miljø- og Energiministeriet bekendtgørelse om deponeringsanlæg fra 2001, at alle nye deponeringsanlæg skal overholde en række skærpede krav til indretning, drift, kontrol, nedlukning og efterbehandling. Deponeringsbekendtgørelsen er yderligere blevet skærpet i 2009.

Alle eksisterende deponeringsanlæg - herunder Tønder Deponi- skal udarbejde en såkaldt overgangsplan, i hvilken det beskrives, hvordan de eksisterende anlæg vil blive bragt til at overholde de nye skærpede krav. Tønder Deponi forventer at kunne overholde de skærpede krav, men der kan forventes enkelte ændringer eller tiltag.

I planperioden vil der blive undersøgt for muligheden at gå over til at modtage rene fraktioner i stedet for som i dag "blandet deponiaffald".

Affaldsforbrænding:
Kommunens brændbare affald bliver kørt til Haderslev Kraftvarmeværk, beliggende i Marstrup ved Haderslev. Tønder Kommune har en aftale med dette anlæg via Sydjysk Affaldsvarme I/S om levering af mængder frem til år 2012.

Genbrugscentret i Løgumkloster:
Tønder Genbrugscenter står for indsamlingen og behandlingen af storskrald for private husstande. Genbrugscentret har også haft en indsamlingsordning for erhverv gældende for pap, papir og plast til genanvendelse. Denne ordning er nu ophørt som resultat af de nye lovændringer. Erhvervsordningen fortsætter fremover til kun at omfatte kommunale institutioner.

Den nye lovændring  "frisætter" det genanvendelige erhvervsaffald. "Frisætter" betyder, at kommunerne fremover ikke må anvise kildesorteret genanvendeligt affald, og at erhverv frit skal kunne vælge en indsamler eller modtageanlæg fra en national liste. Anlægget må dog fortsætte med at modtage fra erhverv, hvis det bliver optaget som genanvendelsesanlæg på den kommende modtageliste. Dvs. at fortsætte med at modtage kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald for de erhverv, der ønsker det.

Genbrugspladser:
Tønder Forsyning driver genbrugspladserne og de mindre decentrale grenpladser. Formålet med genbrugspladserne er for det første, at servicere borgerne, så de kan komme af med det affald der naturligt opstår i en privat husholdning. For det andet sikre at der sker en øget sortering i de forskellige containere, hvorved så meget affald som muligt kan gå til genanvendelse og dermed minimere mængderne til forbrænding og til deponering.

Alle genbrugspladser, der bevares, forventes ifølge de kommende, forventede lovændringer at skulle åbnes for erhver, hvilket vil betyde at samtlige genbrugspladser skal tilpasses de øgede tilførte mængder og førselsforhold.

Fremtidige tiltag på affaldsområdet i Tønder Kommune
Dagrenovations- og genbrugsindsamlingen
Der er særlige problemer med indsamlingen af dagrenovation og genanvendeligt materiale i Tønder midtby og i sommerhusområderne på Rømø og i Arrild Ferieby. Her er det vanskeligt for renovatørerne at tømme uden at overtræde arbejdsmiljøreglerne. Tønder Forsyning vil derfor gennemgå affaldsordningerne i forhold til miljø, service og økonomi samt vurdere fremtidige løsninger. Erfaringerne med de allerede etablerede miljøstationer i boligforeningerne og i sommerhusområderne vil naturligt kunne inddrages i vurderingen.

Udvikling af nye indsamlingsordninger
Udgifterne til bortskaffelse af haveaffaldet fra grenpladserne er betydelige. En måde at begrænse mængderne af haveaffald på vil være at tilbyde flisning af grenaffaldet hjemme ved den enkelte husstand. Det kunne både være en "gør det selv" leje- eller låneordning for enkeltpersoner eller borgerforeninger eller en ordning, hvor borgerne lægger grenaffaldet ud til skel på en aftalt dag til flishugning, og hvor borgerne selv kan bestemme om de vil beholde fliset eller det skal fjernes og eventuelt bortskaffes ved forbrænding. Tønder Forsyning vil derfor i den kommende periode udvikle en flishugningsordning, der helt eller delvist kan finansieres af besparelserne på grenpladsernes driftsbudget.

Det "grønne" køkkenaffald bortskaffes i dag enten som dagrenovation eller hjemmekomposteres. Mulighederne for at indsamle denne fraktion til central kompostering eller til bioforgasning skal belyses. Indsamlingen kunne eventuelt også ske sammen med indsamling af en del af haveaffaldet (fra klipning af hække, græs og stauder). Tønder Forsyning vil derfor i denne kommende periode vurdere, om der er brug for en sådan ordning, eller om kommunen eventuelt hellere skal satse på at udbrede hjemmekomposteringsløsningen.

Det vurderes, at mange borgere vil kunne få glæde af en "problemkasse ordning" til blandt andet småt elektronik og farligt affald, hvor kassen afhentes ved den enkelte husstand i bytte med en ny, tom kasse. Tønder forsyning vil derfor i den kommende periode vurdere, om der er behov for denne ordning.

Disse forslag til nye ordninger vil hver især blive vurderet ud fra deres miljømæssige fordele, økonomi og den øgede service for den enkelte husstand.

Slam fra kommunens renseanlæg
Affaldsafgiften på forbrænding af spildevandsslam har indtil i dag betydet, at udbringning af slammet på landbrugsjord har været den foretrukne løsning i kommunen af blandt andet økonomiske årsager. Med vedtagelsen i Folketinget den 28. maj 2009 af ændring af afgiftslovgivningen, er denne afgift nu bortfaldet.

Spildevandsslammet fra gammel Tønder Kommune afhændes i dag via Tønder Kompost samarbejdet, hvor det blandes med slam fra virksomheden Brdr. Hartmann A/S og neddelt haveaffald fra Tønder Genbrugsplads.

Det meste af det øvrige spildevandsslam køres på slammineraliseringsanlæg, hvorfra det enten skal udbringes på landbrugsjord eller forbrændes.

Der er derfor behov for en revurdering af den nuværende håndteringspraksis. Tønder Forsyning vil derfor få lavet en undersøgelse af de miljø- og klimamæssige fordele og ulemper ved alternative bortskaffelsesmetoder til slammet fra kommunens renseanlæg.

Henkastet affald i naturen
Henkastet affald i naturen er et større problem i de sønderjyske kommuner end i resten af landet på grund af den betydelige handel, der foregår i de tyske grænsebutikker. Der er behov for at gøre noget ved det ved hjælp af oplysning og kampagner og opsætning af mere og bedre opsamlingsmateriel i det åbne land efter behov.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

Se her placeringen af genbrugspladserne og grenpladserne.

 

 Genbrugsbeholder  
Rum 1: er til opsamling af pap, aviser og reklamer og blød plastfolie.
Rum 2: er til opsamling af glas og flasker, flasker og dunke af plast, metaldåser.


Faktaboks

Affaldsregion Nord I/S

Åbningstider for genbrugspladserne

Affaldsplan 2006-2016

Tønder Forsyning A/S

Bekendtgørelse om affald