Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Jernbaner, Havne og Flyvepladser Redegørelse

Redegørelse for jernbaner, havne og flyvepladser i Tønder Kommune

Kommunens planlægning skal støtte udviklingen af infrastrukturelle anlæg som jernbaner, havne og flyvepladser. Redegørelsen giver en nærmere beskrivelse af kommunens forudsætninger for at sikre gode og effektive transportmuligheder.

Redegørelsen beskriver:

Jernbaner
Jernbanenettet i Tønder Kommune omfatter den sydligste del af Vestbanen Tønder - Bramming - Esbjerg og Tønder - Niebüll banen. Jernbaneforbindelsen til Tinglev har i en årrække ikke været åben for persontrafik.

Der udlægges i Kommuneplanen ikke nye arealer til anlæg af jernbaner.

Siden 2003 er der atter togbetjening mellem Danmark og Tyskland på strækningen Tønder - Niebüll.

Sidebanen Tønder - Tinglev er nu nedlagt og den har ikke været anvendt til jernbanedrift i flere år.

Der er sporbetjening til industriområdet i Tønder by´s nordlige del.

Havne
Ud over lystbådehavnene, som omtales i afsnittet Lystbådehavne, er der følgende havneanlæg i Tønder Kommune:

  • Færgehavnen i Havneby med flere daglige afgange til Sild
  • Fiskerihavnen i Havneby, hvor der på havnen er virksomhed med sæsonbetonet fiskeforarbejdning

Lystbådehavne
Tønder Kommune har i kraft af sin geografiske beliggenhed ved Vadehavet kun begrænsede muligheder for etablering af lystbådehavne ved kysten. Ved havnen i Havneby er der etableret en lystbådehavn. Derimod vil det i begrænset omfang været mulighed for at der kan etableres mindre lystbådehavne ved de større vandløb, som ved Lægan.

Etablering af nye lystbådehavne er ikke kun et kommunalt anliggende, men skal ske på baggrund af en samlet kommunal planlægning, der inddrager forholdet til nærtliggende lystbådehavne i nabokommuner.

Flyvepladser
Tønder Flyveplads anvendes i dag kun til privatfly og beflyves først og fremmest af Tønder Flyveklub, herunder en flyveskole, som har undervisningslokaler i lufthavnsbygningen.

Nord for Skærbæk by, parallel mellem hovedvej A11 og jernbanen findes en privat ejet flyveplads.

Hidtidig kommuneplanlægning vedr. infrastruktur
Der er i den hidtidige kommuneplanlægning kun i begrænset omfang fastlagt retningslinier for jernbaner, havne og lufthavne. Retningslinierne i Kommuneplan 2009 er derfor nye i forhold til den hidtidige planlægning.

Planstrategi for infrastruktur
Det fremgår af planstrategien, at udviklingen i infrastrukturen skal ses i sammenhæng med af det liv vi gerne vil leve i by- og landområder og den erhvervs- og turismeudvikling vi gerne ser i fremtiden.

Kommuneplanens mål og retningslinier understøtter planstrategiens vision og mål.

Tidligere regionplanlægning vedr. infrastruktur
Tidligere gjaldt retningslinierne for jernbaner, havne, lufthavne og flyvepladser, som var beskrevet i Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt. Disse er overført til Kommuneplan 2009 med en tilpasning til kommunens afgrænsning og aktuelle forhold.

Statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009 vedr. infrastruktur
De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009, Miljøministeriet 2006. Det fremgår af oversigten, at det er Miljøministeriets mål, at der sikres arealer til infrastrukturanlæg herunder nødvendige støjkonsekvenszoner.

I henhold til planloven er det et krav, at kommuneplanen indeholder retningslinier for beliggenheden af trafikanlæg.

Kommuneplanen skal i henhold til planloven som udgangspunkt opretholde regionplanlagte arealreservationer til overordnede infrastrukturelle anlæg, såsom transmissionsledninger, veje og jernbaner samt opretholde arealreservationer givet ved projekteringslove og anlægslove.

I henhold til planloven skal kommuneplanen lægge statslige planer for fremtidige infrastrukturanlæg herunder vejanlæg og baneanlæg, andre overordnede planer efter sektorlovgivningen og væsentlige ændringer i betjeningsomfang til grund for planlægningen.

Der er ingen statslige krav der relaterer sig til Tønder Kommune.

Målene og retningslinierne for jernbaner, havne, lufthavne og flyvepladser i Kommuneplan 2009 er i overensstemmelse med de statslige krav til kommuneplanlægningen.

Miljøvurdering vedr. infrastruktur
Retningsliniernes præcise indvirkning på miljøet kan ikke vurderes på dette overordnede niveau eller med den tilgængelige viden. Men i forbindelse med detailplanlægningen bør der foretages vurderinger af de særlige miljøforhold, der knytter sig til jernbaner, havne og flyvepladser herunder støj, vibrationer og luftforurening.

Der er i Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 om støj og vibrationer fra jernbaner fastlagt en vejledende afstand mellem jernbaner og boliger. Afstanden er udtryk for hvilken afstand der overslagsmæssigt, og under standardiserede forudsætninger, skal overholdes, hvis vejledningens grænseværdier for støj og vibrationer skal overholdes uden støjafskærmning. Ved etableringen af støjfølsomme formål, langs jernbanerne, skal det i forbindelse med en eventuel forudgående kommune- eller lokalplanlægning eller i forbindelse med meddelelse af en zonetilladelse/byggetilladelse dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj- og vibrationer fra jernbaner kan overholdes.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.