Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Jernbaner, Havne og Flyvepladser Retningslinier

Retningslinier for jernbaner, havne og flyvepladser i Tønder Kommune

Kommunen fastlægger retningslinier for planlægning og udbygning af jernbaner, havne og flyvepladser.

Der er retningslinier for:

Jernbaner
Retningslinie 4.2.1
Der skal sikres mulighed for nødvendige udbygninger af jernbanenettet.

Tidligere nedlagt trafik på jernbanestrækninger skal kunne genoptages.

For jernbanedriften skal der tages de nødvendige hensyn, således at miljøkonflikter i forhold til de tilgrænsende arealanvendelser kan forebygges. Det gælder også for planlægning af eventuelle nye jernbanespor.

Vejledning Jernbaner
Når der skal ske lokalisering af virksomheder med stort behov for godstransport, samt udlæg af erhvervsarealer til dette formål, bør der tages hensyn til den eksisterende jernbanestruktur. Det skal vurderes om der er mulighed for anlæg af direkte sporforbindelse. Derudover skal der tages hensyn til en hensigtsmæssig vejadgang.

Havne
Retningslinie 4.2.2
Erhvervs- og færgehavnen i Havneby skal sikres mulighed for de nødvendige udvidelser og moderniseringer til opretholdelse af havnedriften.

Nye havneaktiviteter skal placeres i direkte tilknytning til de eksisterende havne.

Vejledning Havne
Traditionelle havneaktiviteter giver ofte anledning til støj- og eller lugtgener, der kan være uforenelige med tilgrænsende arealanvendelse som f.eks. til boligformål.

Lystbådehavne
Retningslinie 4.2.3
Nyetablering eller udvidelse af lystbådehavne skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser og kræver som udgangspunkt kommune- og lokalplanlægning.

Ved nyetablering eller udvidelse af lystbådehavne skal der udlægges tilstrækkelige landarealer, og anlæg og bygninger skal etableres under hensyn til kommuneplanens øvrige retningslinier for natur, landskab, kulturhistorie og miljø.

Det skal desuden sikres at bebyggelse og anlæg placeres, opføres og indrettes under hensyntagen til vandstandsstigninger som følge af klimaforandringer.

Udbygningen af havnekapaciteten til lystbåde i Vadehavet kan ikke tillades. Ligeledes kan anden havnekapacitet i Vadehavsområdet ikke konverteres til lystbådehavn.

Vejledning
Enkeltliggende broanlæg eller bade-/bådebroer uden særlige faciliteter er således ikke indeholdt i begrebet lystbådehavne.

Flyvepladser
Retningslinie 4.2.4
Tønder Flyveplads skal sikres arealmæssig mulighed for, at gældende sikkerhedsmæssige krav kan opfyldes.

Flyvepladsen kan fortsætte, og den nuværende aktivitet kan udbygges under forudsætning af, at der ikke sker en øget støjbelastning af omgivelserne.

Ved planlægning for arealudvidelser med et større antal starter og landinger eller ændringer i maskintyper, skal der tages de nødvendige hensyn med henblik på at forebygge miljøkonflikter i forhold til tilgrænsende arealanvendelser.

Vejledning Flyvepladser
Begrebet almenflyveplads anvendes om pladser, hvor trafikken primært består af civilflyvning og specielle trafikkategorier som skoleflyvning med lette fly, faldskærmsflyvning, flyoptræk af svævefly, ultraletflyvning og lignende.

Til toppen

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.