Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Mål
Redegørelse
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Kollektiv Trafik Redegørelse

Redegørelse for den kollektive trafik i Tønder Kommune

Tønder Kommune er en udkantskommune - den dækker et geografisk stort område som er tyndt befolket Derfor er der særlige udfordringer, når der skal ske planlægning og drift af den kollektive trafik.

Redegørelsen beskriver:

Formålet med den kollektive trafik
Forudsætningerne for den kollektiv trafik
Tynd befolkningstæthed har konsekvenser for den kollektive trafik
Togtrafikken
Rutebustrafikken
Betjening af skolerne
Statslige interesser
Statens trafikplan
Trafikplan for Sydtrafiks område

Formålet med den kollektive trafik
Formålet er at dække transportbehov for personer, der ikke har adgang til bil. Den kollektive trafik skal sikre tilgængeligheden mellem forskellige bysamfund i og uden for kommunen og give et transporttilbud som alternativ til privatbilismen.

Forudsætningerne for den kollektive trafik
Loven om kollektive trafikselskaber af juni 2005 trådte i kraft 1. januar 2007. Den har medført en række markante ændringer i kommunernes ansvar og indflydelse på den såkaldte offentlige servicetrafik, som omfatter den åbne bustrafik på regionalt og lokalt plan, lokalbanerne samt den lovpligtige handicapkørsel til fritidsformål.

Tønder Kommune skal betale det samlede nettounderskud på alle lokale busruter samt nettoudgiften til al kørsel i handicapordningen. Hidtil er lokale ruter blevet defineret som: Alle ruter, der ikke krydser en kommunegrænse.

Fra sommerplanskiftet 2009 har Tønder Kommune, i samarbejde med nabokommunerne, dog måttet overtaget 2 lukningstruede regionale busruter, som krydser kommunegrænsen. Det forventes, at Tønder Kommune i de kommende år skal tage stilling til videreførelsen af yderligere busruter, som Regionen har varslet nedlagt.

Desuden er kommunen i princippet eneansvarlig for anlæg og drift af infrastruktur, knyttet til bussystemet (terminaler, stoppesteder, fremkommelighedsforbedringer på kommunens vejnet mv.).

Tynd befolkningstæthed har konsekvenser for den kollektive trafik
Tønder Kommune har 40.200 indbyggere og et areal på ca. 1.350 km2. Det giver en befolkningstæthed på ca. 30 indbyggere pr. km2. Kommunen er således stor, men meget tyndt befolket. Til sammenligning er landsgennemsnittet for befolkningstæthed ca. 127 indbyggere pr. km2, og i Region Syddanmark ca. 97 indbyggere pr. km2.

Tønder Kommunens befolkning bor meget spredt: hele 47 % bor i landdistrikterne og byer under 1.000 indbyggere. Personbilen er her en nødvendig forudsætning for selv de mest basale trans-portbehov som ture til arbejde, skole/uddannelse, indkøb mv. Den kollektive trafik er derfor i en stærk konkurrence med personbilen.

Tønder Kommune ligger desuden afsides i forhold til regionens hovedstrøg. Ud over én enkelt X-busrute har alle regionale busruter og jernbanen endestation i Tønder Kommune. Derfor kan der kun i meget lille grad drages fordel af gennemgående ruteforbindelser, og passagergrundlaget for den kollektive trafik består alene af den lokale passagertrafik samt pendling ind og ud af kommunen.

Togtrafikken
Passagertrafikken med jernbane i Tønder Kommune foregår på baneforbindelsen Esbjerg-Tønder, der pt. på visse afgange er forlænget til Niebüll. Banen forbinder kommunen til vigtige rejsemål som Ribe og Esbjerg, samt - via Bramming og Niebüll - til det øvrige danske, henholdsvis tyske jernbanenet. Internt i Tønder Kommune betjener jernbanen byerne Tønder (to standsningssteder), Bredebro og Skærbæk samt 4 landsbysamfund langs banen (Rejsby, Brøns, Døstrup og Visby).

Kommunalbestyrelsen lægger stor vægt på, at banen opretholdes for passagertrafik, herunder at aftalen om togforbindelse til Niebüll (Tyskland) gøres permanent.

Fra Sønderborg er der togforbindelse til Tinglev, men strækningen videre til Tønder har i en årrække været lukket for passagertrafik. Kommunalbestyrelsen vil fortsat arbejde for, at banestrækningen genåbnes, så hele den øst-vestgående korridor i Sydjylland er banebetjent.

Rutebustrafikken
Busdriften undergår i disse år store forandringer. Fra sommeren 2009 har Tønder Kommune måttet overtage 2 lukningstruede regionale busruter, og der forventes lukket yderligere regionale ruter i de kommende år. Sammenholdt med svigtende passagertal og store stigninger i udgif-terne til busdriften står Tønder Kommune over for store udfordringer om at finde en balance mellem behov, service og økonomi.

De første år efter kommunesammenlægningen har vist et behov for at harmonisere og revurdere den kollektive trafikbetjening i hele kommunen. Tønder Kommune bør derfor opstille mål for serviceniveauet i trafikbetjeningen af bycentre, bysamfund og landdistrikter.

Betjening af skolerne
Elevkørsel udgør den største del af passagergrundlaget for de fleste åbne busruter i Tønder Kommune. Derudover befordres en del elever i den lukkede kørselsordning. Størstedelen af denne kørsel er lovbundet via krav om kommunalt finansieret kørsel med elever, der bor længere fra skolen end en aldersbestemt afstand, eller som skal færdes på særligt trafikfarlige veje.

Der er behov for at fastlægge den optimale snitflade mellem den åbne (offentlige) og lukkede kørsel, set ud fra et økonomisk og servicemæssigt perspektiv.

Statslige interesser
For de statslige interesser i kommuneplanlægningen henvises til: ”Oversigt over statslige inte-resser i kommuneplanlægningen – 2009”, Miljøministeriet 2006. Mål og krav, som kan relateres til den kollektive trafikbetjening, fremgår af oversigtens kapitel 3.01 Byzoner og sommerhusom-råder, 3.02 Forskellige byformål, 3.03 Detailhandel og 3.04 Trafikanlæg.

Det er bl.a. Miljøministeriets mål:

  • at fremtidens byvækst og trafikskabende funktioner placeres, så der er gode muligheder for at benytte den kollektive trafik
  • at store kontorarbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og andre rejsemål som tiltrækker arbejdskraft og besøgende fra et stort opland, skal lokaliseres, så det er let at komme dertil med kollektiv transport
  • at der skabes rammer for en planlægning, hvor fremtidens bolig- og erhvervsområder ikke fastlåses i en struktur, hvor bilen er eneste transportmulighed
  • at nye byområder og boligområder skal placeres så der skabes kundegrundlag for den kollektive trafik
  • at arealer til butiksformål skal have god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder bl.a. især den kollektive trafik,
  • at den kollektive trafik sikres høj fremkommelighed.

I henhold til Planlovens § 11 e, stk. 1 nr. 9 skal etablering af nye byområder eller byomdannelser overvejes i sammenhæng med mulighederne for at sikre adgang til den kollektive trafik.

Kommuneplanens redegørelse for planens forudsætninger skal beskrive sammenhængen til den statslige trafikplan og trafikselskabet Sydtrafiks trafikplan for offentlig service (hvis første version pt. er under udarbejdelse). Muligheden for at betjene fremtidige byområder og sommerhus-områder med kollektiv trafik skal fremgå af redegørelsen. (Planlovens § 11 e, stk.1, nr.9).

Kommuneplanens mål og retningslinjer for kollektiv trafik er i overensstemmelse med de statsli-ge krav til kommuneplanlægningen.

Statens trafikplan
Lov om trafikselskaber (lov nr. 582 af 24.6.2005) betyder, at Trafikstyrelsen mindst hvert fjerde år skal udarbejde en trafikplan for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. I planen redegøres for statens overvejelser, og statens prioriteringer frem-lægges.

Specielt afsnittet 5.2. ”Udfordringer, der knytter sig til den offentlige service i landdistrikterne”, er løbende til debat. Senest har særligt den offentlige transport og sygehusene i yderområderne givet anledning til diskussioner i nogle kommuner og regioner.

Regeringen anerkender, at der i nogle tyndtbefolkede områder er udfordringer for den kollektive trafik og ønsker en løbende debat om, hvorledes de bedst mulige rammer for den kollektive trafik sikres, og hvordan der skabes fleksible og rentable løsninger. Der kan f.eks. være potentiale i at indsætte telebusser eller sende taxaer ud i yderområder, hvor en stor bus aldrig vil kunne fyldes op.

Ansvaret for det offentlige trafikudbud er imidlertid kommunernes og regionernes, og det er i den sammenhæng kommunerne og regionerne, der skal tilrettelægge driften af f.eks. busser, herunder omlægning, nedlæggelse eller oprettelse af ruter.

Regeringen har i januar 2009 indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, det Radikale Venstre og Liberal Alliance om de kommende års infrastrukturin-vesteringer, hvor der satses massivt på den kollektive trafik og skabelsen af et sammenhæn-gende Danmark. Dette indebærer, at der skal investeres i at skabe effektive forbindelser fra de enkelte landsdele og lokalområder til de centrale transportkorridorer i Danmark. Dette vil således få betydning for borgere i yderområder i Danmark.

Trafikplan for Sydtrafiks område
Lov om trafikselskaber betyder, at Sydtrafik som trafikselskab for den jyske del af Region Syd-danmark mindst hver fjerede år skal udarbejde en trafikplan på basis af statens trafikplan for jernbanen. I sommerne 2008 udsendte regionen ”principper for kollektiv busbetjening af regional betydning”, der har dannet grundlag for den foreliggende, første udgave af trafikplanen af september 2009, som er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og pt. til behandling i region og kommuner.

Planen bryder med det hidtidige princip om, at busruter, der overskrider en kommunegrænse, automatisk er regionalruter og derfor finansieres af regionen. Planen operer med to typer af fremtidige, regionale forbindelser:

  • Hurtigruter, der via direkte forbindelser med få stop sammenknytter regionens overordnede centre og andre rejsemål med væsentlige rejsestrømme på tværs af kommune-grænserne (kan være en togforbindelse). Der regnes som hovedregel med timedrift på hverdage i dagtimerne samt lørdag formiddag og to- eller tretimedrift i andre tidsrum. Den effektive rejsehastighed skal være mindst 50 km/t.
  • Regionalruter, som forbinder mindre, regionale rejsemål (primært byer over 5.000 indbyggere) indbyrdes eller med større centre. Ruterne har som udgangspunkt samme drift som hurtigruterne, men kører ad mere indirekte linjeføringer og derfor med lavere, effektiv rejsehastighed.

Planen sigter mod at koncentrere de nuværende ressourcer til regional bustrafik. Bustrafikken skal ske på et markant reduceret rutenet, men hvor hyppighed i afgangene er større end i dag. Sigtet er at kunne vende de senere års negative udvikling i passagertallet ved at tiltrække nye kundegrupper (primært bilister). Det handler om kunder som prioriterer kort rejsetid fremfor kort gangafstand til bussen.

Planen vil umiddelbart medføre, at en række strækninger i kommunen taber regional betjening og Tønder Kommune må således i samarbejde med nabokommunerne tage stilling til, om og i hvilket omfang tabet skal erstattes ved oprettelse af nye lokale busruter, finansieret af kommunerne.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort