Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Kystsikring Redegørelse

Redegørelse for kystsikring i Tønder Kommune

Kysterne i Tønder Kommune er varierede og værdifulde. Kommunen ønsker, at disse værdier bevares og udvikles i højere grad, end tilfældet er i dag. Kommunen vil lægge særlig vægt på, at opretholde naturen i kystområderne og de lavvandede marine områder. De dynamiske processer i naturen som f. eks. erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser skal kunne forløbe uhindret. Hensynet til flora og fauna kan respekteres.

Redegørelsen beskriver:

Generel kystsikring

Offentlighedens adgang til kysterne og strandene skal bevares og forbedres. Det er især aktuelt ved sommerhusområder og badestrande, men også hvor strande og kyster repræsenterer andre væsentlige rekreative værdier og naturoplevelser. Befolkningens benyttelse af kysten skal afvejes i forhold til den natur, der samtidig ønskes beskyttet.

Etableringen af kystbeskyttelsesanlæg har ofte en negativ virkning på nærliggende kyststrækninger og forstyrrer de naturlige kystprocesser. Derfor skal etablering af kystbeskyttelse som udgangspunkt undgås og ske under hensyntagen til planlovens kapitel 2 a om planlægning i kystområderne.

Som hovedregel ønsker Kommunen derfor kun at anbefale udførelsen af kystbeskyttelsesforanstaltninger, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler herfor. Kystbeskyttelsesanlæg kan i den forbindelse etableres for at modvirke erosion på kysten, eller for at sikre mod oversvømmelser ved stormfloder og lignende.

Tønder Kommune vil arbejde for færre og bedre kystsikringsanlæg for herved at øge befolkningens mulighed for færdsel langs kysten.

Kystbeskyttelse og vadehavet
Det danske Vadehav strækker sig fra Skallingen i nord til Sild i syd. Da kystområderne ligger tæt på havets overflade, har beskyttelsen mod højvande altid haft stor prioritet i Ribe/Tønder-området. Det ældste dige, som ligger mellem Højer og Rudbøl, blev opført i 1556 og der er bygget mange flere diger i området siden da.

Efter en voldsom stormflod i januar 1976 blev det besluttet at sikre Tønder-marsken ved opførelse af et nyt dige - Det fremskudte dige - sammen med vore tyske naboer. Diget med en højde på ca. 8 meter over dansk normal nul blev bygget i perioden 1979 - 1981. Men også de ældre diger som Ballum - Astrup Diget og Rejsby Diget er blevet forstærket gennem tiden.

Udførelse af kystbeskyttelse og kystsikring reguleres af Lov om kystbeskyttelse. Loven administreres af Kystdirektoratet, der afgør, om der kan gives tilladelse til kystbeskyttelse efter at have indhentet udtalelser fra en række instanser.

Kystbeskyttelse og klimaforandringer
Prognoserne forventer stigende havspejl som følge af klimaforandringerne, og som resultat heraf øget risiko for oversvømmelse af de kystnære områder. Der er fortsat stor usikkerhed om hvilket havspejlsscenarie, der er mest realistisk, men det er ganske givet, at der er behov en overordnet vurdering af, hvilke områder der er størst risiko for oversvømmelse af.

Vi forventer at der i fremtiden kan opstå et større pres på ønsket om etablering af kystbeskyttelse. Spørgsmålet om havspejlsstigninger kommer til at berøre hele landet, og er ikke kun et lokalt problem i Tønder Kommune. Kommunen vil derfor holde sig løbende orienteret og i et vist omfang medvirke i fremtidige regionale arbejder, som sigter mod et grundlag for beslutning om hvornår der tillades kystsikring.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.