Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Spildevand Mål

Mål for spildevand i Tønder Kommune

Det er Tønder Kommunes mål at forbedre miljøkvaliteten i vandløb og grøfter. Vi vil forbedre spildevandsrensningen i ukloakerede områder og udbygge spildevandsrensningen på den bedst mulige måde for miljøet. Samtidigt skal der tages hensyn til arbejdsmiljø, økonomi og at kloaksystemet er velfungerende.

Driften af Spildevandsrensningen i kommunens større byer har siden årsskiftet 2008/2009 været varetaget af Tønder Forsyning A/S, der er et aktieselskab 100 % ejet af Tønder Kommune.

Mål for spildevandsrensning

Vi vil:

 • Leve op til de krav, der kommer i de statslige vand- og naturplaner
 • Få en forbedret spildevandsrensning i ukloakerede områder under hensyntagen til miljømæssige og økonomiske forhold.
 • Arbejde mod en central rensestruktur med få større renseanlæg, der er økonomisk og miljømæssigt optimal.
 • Sikre at kloakforsyningen kan opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme.
 • Sikre at regn- og spildevand bortledes hurtigt og sikkert under normale vejrlig.
 • I de fremtidige spildevandsplaner tages der hensyn til de øgede regnvandsmængder som følge af klimaændringer

Handlinger for spildevandsrensning

Vi gør:

 • Nykloakerer efter separatprincippet, dvs. spildevand afledes i en spildevandsledning, tag- og overfladevand afledes enten i en regnvandsledning eller bortskaffes lokalt f.eks. nedsivning på egen grund
 • Tilslutter størst mulig antal ejendomme til nye kloakledninger, der etableres i forbindelse med centralisering af rensestrukturen
 • Kortlægger behov for yderligere kloakering i andre områder, der er længere væk fra kloakledningerne
 • Vurderer om der i forbindelse med omlægning af private spildevandsanlæg skal stilles krav om forbedret rensning
 • Begrænser hydrauliske skader i vandløb, grøfter og søer ved udledning af overfladevand
 • Sikrer borgerinddragelse i beslutningerne.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

Staten udsender Vand- og Naturplaner hvet 6. år. I Vand- og Naturplaner er der retningslinjer for den indsats kommunerne skal yde for at opfylde Miljølovens krav om god økologisk tilstand for vandområder og gunstig bevaringsstatus for naturområder.


Billeder

2toftlundrenseanlæg.jpg
Foto: Tønder Forsyning/ABC Foto 2005
Renseanlæg i Toftlund, modtager spildevand fra private husstande og virksomheder i Toftlund