Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Spildevand Redegørelse

Redegørelse for spildevand i Tønder Kommune

I de kommende år vil flere områder i Tønder Kommune blive kloakerede. Samtidig vil der ske renoveringer og udbygning af renseanlæg samt renoveringer af kloaknettet. Ved renoveringerne vil der blive taget hensyn til de klimaændringer der forventes, særligt de stigende regnmængder, der kommer.

Redegørelsen beskriver:

Ukloakerede landsbyer mv.

Der er ikke et samlet overblik over, hvor mange landsbyer og mindre samlede bebyggelser, der udleder spildevand til vandløb og grøfter. Der skal ske en kortlægning af udledningerne og den bedste fremtidige rensning af spildevandet for områderne skal vurderes nærmere. Der vil blive udarbejdet sektorplaner (spildevandsplaner) for området når tilstrækkelig viden er fremskaffet.

Renseanlæg
Der er i dag 21 renseanlæg i Tønder Kommune.
Det er planen om at opgradere og udbygge kapaciteten af renseanlæggene i Tønder, Skærbæk og Løgumkloster inden for de kommende fem år. Det er endvidere planen at renseanlæggene i Toftlund, Havneby og Højer opgraderes i samme periode.

Renseanlæg

Kapacitet

PE

Belastning

PE

Tønder

20.600

17.000

Skærbæk

15.000

6.100

Løgumkloster

6.700

6.700

Toftlund

5.000

2.400

Havneby

4.500

1.100

Agerskov

4.500

1.000

Højer

4.500

1.700

Bredebro

2.800

900

Brøns

1.000

278

Arrild

2.200

940

Rudbøl

900

42 *

Bedsted

800

310

Øster Højst

750

600

Visby

790

258*

Rejsby

540

343

Branderup

500

164*

Husum Ballum

475

210

Jejsing

400

570

Rangstrup

220

22*

Åbøl

120

31

Galsted

100

2*

Der er store variationer i belastningen over året. I skemaet er den gennemsnitlige belastning vist. F.eks er Havneby Renseanlæg fuldt belastet om sommeren. * belastningen er beregnet ud fra målinger i 2008

Kloaknettet
Der er forskellige kloaksystemer i Tønder Kommune.

  • Fælleskloakerede områder, hvor spildevand og regnvand løber i samme kloakledning frem til renseanlæg. Der kan være indbygget overløbsbygværker i systemet, så der under kraftig regn afledes noget spildevand til vandløb og grøfter. Bymidterne er ofte fælleskloakerede
  • Separatkloakerede områder hvor spildevand og regnvand løber i hvert sit rørsystem. Spildevandet løber frem til renseanlæg og regnvandet løber via regnvandsbassin og sandfang til et vandløb eller grøft. Nyere byområder er ofte separatkloakeret
  • Spildevandskloakerede områder hvor kun spildevand bortledes til renseanlæg. Typisk nedsives regnvandet på den enkelte ejendom. Landsbyer er ofte spildevandskloakeret.

Der er ca. 800 km kloakledninger, ca. 21.000 kloakbrønde, ca. 240 pumpestationer, 25 overløb og 10 bassiner i Tønder Kommune

Via kloaknettet ledes der årligt 6 mio. m³ vand til renseanlæggene i Tønder Kommune. Heraf udgør uvedkommende vand ca. 1.8 mio. m³.

Fornyelse af kloaknettet
Hovedparten af disse 1,8 mio. m³ vand stammer fra vand, der siver ind gennem utætte kloakrør. En systematisk renovering af kloaknettet vil kunne reducere uvedkommende vand med mere end 1,2 mio. m³/år.
Når dette vand ikke længere ledes til renseanlæggene, får renseanlæggene kapacitet til at behandle en større mængde spildevand.

Der planlægges derfor en systematisk gennemgang af kloaksystemet og at der laves en saneringsplan for kloaknettet og at der foretages renoveringer for i gennemsnit 12 mio. kr/år over de næste 20 år.

Kloaksaneringen vil medføre, at der skal pumpes meget mindre vandmængder frem til renseanlæggene.

Samtidigt med renoveringen af kloaknettet vil kloaksystemet normalt blive ændret til separatsystem. Dette vil yderligere reducere de vandmængder, der ledes til renseanlæggene. Det vil ligeledes reducere den mængde spildevand, der udledes til vandløb og grøfter via overløbsbygværker.

Hovedparten af de renoveringsmodne fællessystemer ligger i ældre byområder. Det kan her være uforholdsvis dyrt for husejerne og Tønder Forsyning at separere spildevand og regnvand fuldt ud i forhold til miljøgevinsten, så man her vælger ikke at skille regnvandet fra spildevandsledningerne.

Klimatilpasning
De forventede klimaændringer medfører kraftigere regn. Tønder Forsyning følger normerne for fremtidige regnhændelser og har øget dimensionerne på de kloakledninger, der fører regnvand.
Tønder Forsyning deltager i et forsknings- og udviklingsprojekt, som har til formål at styre og regulere kloakker og renseanlæg på baggrund regnprognoser fra DMI´s vejrradar på Rømø.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Link til kort visende model 1 i strukturanalysen

Fakta:
PE er en personækvivalent, der svarer til hvor meget organisk stof en person i gennemsnit skaffer sig af med (vask, opvask, toilet osv.).

1 personækvivalent (PE) er defineret som 21,9 kg organisk stof/år målt som det biokemiske iltforbrug (B15), 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg total fosfor /år.