Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Trafiksikkerhed Redegørelse

Redegørelse for trafiksikkerhed i Tønder Kommune

Færdselssikkerhedskommissionen har i handlingsplanen fra 2007 som målsætning, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % inden udgangen af 2012 set i forhold til årene 2004-2006.

Tønder Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om at reducere antallet af personskader, hvilket betyder, at Tønder Kommune vil medvirke til, at antallet af personskader i de politiregistrerede trafikuheld på kommunens veje inden 2012 er reduceret til:

  • Maksimalt 19 dræbte og alvorligt tilskadekomne pr. år (en reduktion på 14 dræbte og alvorligt tilskadekomne)
  • Maksimalt 19 lettere tilskadekomne pr. år (en reduktion på 13 lettere tilskadekomne)

Målet skal nås uanset en eventuel stigning i trafikken eller andre udefrakommende faktorer, som kan have indvirkning på antallet af trafikuheld.

Redegørelsen beskriver:

Overholdelse af hastighedsgrænser
Sikre skolebørn
Unge trafikanter (16-24 år)
Trafiksikkerhedsplan
Trafiksikkerhedsråd

Overholdelse af hastighedsgrænser
Det er veldokumenteret, at der er en direkte sammenhæng mellem hastighed og antallet af dræbte og kvæstede i trafikken; jo højere hastighed jo større ulykkesrisiko og desto alvorligere konsekvenser.

Der vil derfor blive fokuseret på overholdelse af hastighedsgrænserne i de kommende års trafiksikkerhedsarbejde. Det er i denne sammenhæng væsentligt ikke kun at fokusere på de store hastighedsoverskridelser. En overskridelse på 10-15 km/t kan i en kritisk situation betyde forskellen mellem lettere og dødelige skader.

F.eks. vil risikoen for en fodgængers død ved påkørsel med en hastighed på 30 km/t være 5 %, mens en hastighed på lidt over 50 km/t vil betyde en risiko på 50 %.

Der er desværre stadig en social accept af små hastighedsoverskridelser på vejnettet. Dette ses også på vejene i Tønder Kommune, og det kan formentlig desværre ikke undgås før, der er sket en holdningsændring blandt befolkningen.

Målsætning:
Det er samtidig målsætningen, at ingen kommuneveje må have en gennemsnitshastighed, der er højere end hastighedsgrænsen.

På strækninger forbi kommunens skoler må 85 % -fraktilhastigheden ikke overstige hastighedsgrænsen.

Aktivitet:
På lokalveje i byområder, hvor 85 %-fraktilhastigheden ligger mere end 10 % over hastighedsgrænsen vil det blive vurderet, om der skal etableres hastighedsdæmpning eller anden regulering. Såfremt 85 %-fraktilhastigheden ligger mere end 20 % over hastighedsgrænsen vil der blive etableret hastighedsdæmpning eller anden regulering.

For trafikveje i byområder og veje i landområder, hvor 85 %-fraktilhastigheden ligger mere end 20 % over hastighedsgrænsen vil det blive vurderet (i samråd med politiet), om der skal en eller anden form for regulering.

På veje forbi skolerne vil der blive etableret hastighedsdæmpning, såfremt 85%-fraktilhastigheden er højere end hastighedsgrænsen.

Særligt på lokalvejene er det vigtigt, at der er en god sikkerhed og tryghed. På lokalvejene skal trafikken afvikles på de lette trafikanters præmisser, hvilket vil sige med lav hastighed. Som det ses af den følgende hensigtserklæring er der derfor skærpede krav for hastighedsniveauet på lokalveje. Tilsvarende gælder for veje forbi skoler.

Sikre skolebørn
En af kommunens væsentligste opgaver i trafiksikkerhedsarbejdet er at sikre skolebørnenes sikkerhed og tryghed på deres vej til og fra skole. Sikre skolebørn er derfor et af de centrale punkter i trafiksikkerhedsarbejdet.

Børn lærer at begå sig i trafikken ved at færdes i trafikken. Der iværksættes derfor en række initiativer som både skal sikre, at eleverne kan færdes sikkert på vejnettet og, som samtidig skal motivere eleverne (og deres forældre) til, at de er selvtransporterende i trafikken.

Delmål 1:
Det er et mål, at 90 % af samtlige skolebørn fra 3. klasse og opefter på kommunens folkeskoler transporterer sig selv til og fra skole i år 2012. Det vil sige transporterer sig enten til fods, i bus eller på cykel.

I 2007 er 80 % af skolebørnene selvtransporterende.

Delmål 2:
Ved udgangen af 2012 må ingen skolebørn komme til skade i trafikken på deres vej til eller fra skole.

I perioden 2000-2006 kom 0-4 skolebørn til skade pr. år på deres vej til / fra skole.

Unge trafikanter (16-24 år
Unge i alderen 16-24 år kommer 4-5 gange så hyppigt til skade i trafikuheld som alle de øvrige aldersgrupper. Uheld blandt unge trafikanter skyldes ofte manglende respekt for færdselsloven kombineret med manglende erfaring / rutine. Det er særligt manglende respekt for hastighedsgrænserne og promillegrænsen samt manglende brug af sele, der medfører de mange alvorlige færdselsuheld blandt unge trafikanter.

Delmål 3:
Ved udgangen af 2012 må der højest være 14 tilskadekomne pr. år blandt unge trafikanter (16-24 år).

I perioden 2002-2005 kom i gennemsnit 23 personer i alderen 16-24 år til skade i trafikken på kommunens veje.

Hensigtserklæring:
Der skal arbejdes på at forbedre trafikkulturen og –moralen blandt de unge trafikanter. Derudover arbejdes der på at forbedre deres forståelse for sammenhængen mellem deres handlinger / adfærd og risikoen for at komme til at gøre skade på dem selv eller andre i trafikken.

Trafiksikkerhedsplan:
Trafiksikkerhedsplanen indeholder en beskrivelse af løsningsforslag og mere generelle indsatser på de forskellige lokaliteter. Løsningerne bygger dels på en kortlægning af infrastrukturen - veje, stier og den kollektive trafikdækning - og dels en uhelds- og utryghedsanalyse.

Uheldsanalysen omfatter en gennemgang og vurdering af de politiregistrerede uheld, mens utryghedsanalysen afdække de lokaliteter - strækninger og kryds - som borgerne oplever som utrygge eller farlige. Dette blev bl.a. undersøgt gennem en borger- og skolevejsanalyse via internettet. Resultatet af analyserne er efterfølgende sammenfattet i en prioriteret projektliste, der er det centrale udgangspunkt for trafiksikkerhedsarbejdet i de kommende år.

Trafiksikkerhedsplanen vil blive taget op til samlet vurdering hvert 4. år, men liste over projekter revideres årligt, og skal derfor ses som et dynamisk værktøj og danne beslutningsgrundlag for det kommende års trafiksikkerhedsarbejde.

Trafiksikkerhedsråd
Udvalget for Tteknik og Miljø har nedsat et Trafiksikkerhedsråd, der består af medlemmer fra Politiet, Ældrerådet, Landdistriksrådet, landbrugsorganisationer, handicaprådet, børne- og skoleforvaltningen samt Vej- og Trafikafdelingen.

Alle har deltaget i en følgegruppe under arbejdet med udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen.

Trafiksikkerhedsrådet vil indgå i et samarbejde med Vejcenter Syddanmark og Rådet for Større Færdselssikkerhed og nabokommuner om større kampagner og aktiviteter. Herudover et tæt samarbejde med pressen (Radio Syd, TV-Syd, JydskeVestkysten, Der Nordschleswiger og de lokale ugeaviser).

Trafiksikkerhedsrådet skal deltage i:

  • Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
  • Vurderinger af årlige uheldsstatistikker og –analyser
  • Vurderinger af fysiske tiltag, såsom principper for valg af stityper, byporte mv.
  • Arbejdet med kampagner mv. for at motivere til en mere sikker adfærd i trafikken – også lokalt. Herunder prioritering af kampagner
  • Samarbejdet med øvrige myndigheder, skoler, virksomheder, borgergrupper og andre interessenter/organisationer, herunder Sundhed på tværs i forvaltningerne, SSP mv.
  • Samarbejdet med pressen
  • Evaluering af trafiksikkerhedsindsatsen.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

Unge og faste genstande er desværre en farlig cocktail.

Personskader fordelt på skadegrad


Faktaboks

Vejdirektoratet har for 2005 beregnet, at hvis alle bilister havde ændret deres hastighed, så deres gennemsnitsfart overholdt hastighedsgrænsen ville der på landsplan have været sparet ca. 40 dræbte og 600 tilskadekomne.
Kilde: Færdselssikkerheds-kommissionens handlingsplan fra 2007.