Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Trafiksikkerhed Retningslinier

Retningslinier for trafiksikkerhed i Tønder Kommune

I Tønder Kommune har mange trafiksikkerhedsaktiviteter, som er en del af det daglige trafiksikkerhedsarbejde. Disse aktiviteter skal sikre en sammenhæng i de forskellige aktiviteter og forbedre trafiksikkerheden.

De er retningslinier for:

Årlig sortpletudpegning
Trafiktællinger og hastighedsmålinger
Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision
Samarbejde med politi og Vejdirektorat
Evaluering af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter
Borgerhenvendelser

 

Årlig sortpletudpegning
Der gennemføres en årlig sortpletudpegning baseret på de politiregistrerede uheld og fremover også på skadestueregistrerede uheld, når disse på et tidspunkt bliver registreret. Herved sikres, at kommunen hele tiden har overblik over de mest uheldsbelastede lokaliteter på kommunens vejnet, og derved har mulighed for at vurdere eventuelle ombygningsbehov.

Trafiktællinger og hastighedsmålinger
Der gennemføres løbende trafiktællinger og hastighedsmålinger for primærvejnettet (vejklasse 1 og 2) med en maksimal turnus på 5 år. Herved sikres et overblik over trafikkens udvikling og udviklingen i hastighedsniveauet på kommunens veje. Dette anvendes fremadrettet i forbindelse med at identificere problemområder og til at kvalificere debatten vedrørende trafiksikkerhed i kommunen.

Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision
Der gennemføres trafiksikkerhedsrevision og i relevant omfang også en tilgængelighedsrevision på alle større anlægsprojekter, hvor det synes at være relevant. En sådan vurdering vil f.eks afhænge af projektets trafikale kompleksitet, og hvorvidt projektet regulerer forhold, der involverer lette trafikanter, ældre og handicappede.

Fremtidige lokalplaner og byudviklingsplaner med indflydelse på vejnettet og trafikken vil blive gennemgået med ”sikkerheds- og tilgængelighedsbriller” på. Konkret betyder det, at planmaterialet ved fremtidig byudvikling gennemgås med henblik på at sikre, at der etableres trafiksikre, trygge og handicap-/ældrevenlige forbindelser såvel i som uden for de nye områder. Desuden skal fremtidige bolig- og erhvervsområder udformes således, at der så vidt muligt undgås gennemkørende trafik og høj hastighed på boligveje, vigtige skoleveje, bymidter mv.

Samarbejde med politi og Vejdirektorat
Der vil fortsat være fokus på et tæt samarbejde med politiet bl.a. i forbindelse med vejudformning og afmærkning og i politiets systematiske kontrol af spirituskørsel, manglende selebrug og hastighedskontrol (herunder automatisk hastighedskontrol) på vejnettet i kommunen.

Tønder Kommune indgår i Vejdirektoratets Vejcenter Syddanmarks Færdselssikkerhedsudvalg, hvor det regionale trafiksikkerhedsarbejde og de regionale trafiksikkerhedsproblemstillinger drøftes. Herudover vil kommunen fortsat indgå i dialog med Vejdirektoratet med sigte på at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på den del af det nationale vejnet, der går gennem kommunen.

Evaluering af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter
Der vil løbende blive gennemført evalueringer af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter med sigte på at belyse, om projekterne har haft den ønskede effekt. Dette skal sikre, at fremtidige projekter udformes og gennemføres så de opnår den størst mulige sikkerheds- og tryghedsmæssige effekt.

Borgerhenvendelser
I forbindelse med udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen, har borgerne haft mulighed for at kommentere de trafikale forhold i kommunen. Disse har efterfølgende dannet baggrund for en del af trafiksikkerhedsplanens aktiviteter ligesom en række af borgerhenvendelserne vil blive behandlet mere indgående i løbet af de kommende år.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig trafiksikkerhedsvurdering
af vejprojekter. Formålet er at gøre nye og ombyggede veje så sikre som muligt – inden de anlægges
og inden uheldene sker.
Ved trafiksikkerhedsrevisionen gennemgås projekterne med ”sikkerhedsbriller”. Herved sikres, at vejanlæggene lever op til den nyeste viden indenfor trafiksikkerhed.

Tilgængelighedsrevision omfatter tilsvarende en systematisk og uafhængig vurdering af om projektets udformning er handicap og ældrevenligt og dermed tilgodeser de behov som særligt disse to grupper har f.eks. med niveauspring, bredder i forhold til
kørestol, ledelinier (for blinde og svagtseende) mv.