Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Varme- og elforsyning Redegørelse

Redegørelse for varme- og elforsyning i Tønder Kommune

Varme- og elforsyning i Tønder Kommune omfatter håndtering af energiformer - lige fra højspændingsanlæg, naturgasledninger, naturgaslageret ved Tønder til varmeforsyning.

Redegørelsen beskriver:

Højspændingsledninger

Naturgasledninger og naturgasanlæg

Varmeforsyningen

Højspændingsledninger
Eksisterende og planlagte anlæg - Højspændingsanlæg
Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede elnet i Danmark. Energinet.dk har orienteret kommunerne om at der er i Folketinget er indgået aftale om principperne for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet i Danmark. Aftalen indebærer bl.a. at Kassø-Tjele ledningen bestående af ét 400 kV system vil blive ombygget til en ny masterække i et nyt design med to 400 kV-systemer.

Energinet.dk forventer planlægningsarbejdet færdigt i løbet af 1-2 år og at den fysiske ombygning af højspændingsledningen kan stå færdig i 2012.

Aftalen indebærer derudover, at der ikke vil blive etableret nye højspændingsledninger og at der arbejdes med større kabellægningsarbejder på udvalgte strækninger.

Planstrategi og højspændingsanlæg
Kommunalbestyrelsen ønsker som udgangspunkt at de gældende retningslinjer for højspændingsanlæg indarbejdes uændret i den nye Kommuneplan.

Kommunalbestyrelsen har som følge heraf ikke vedtaget en strategi for højspændings- og naturgasanlæg.

Kommunen vurderer, at de tværgående temaer levesteder, landdistrikter, kulturarv og kulturarvsstrategi, bæredygtighed samt unge ikke er aktuelle i forbindelse med emnerne højspændings- og naturgasanlæg.

Det tværgående tema Sundhed indgår i forhold til emnet højspændingsanlæg ved udlæg af konsekvenszoner inden for hvilke, der ikke må udlægges arealer til miljøfølsom arealanvendelse.

Regionplanlægning og højspændingsanlæg
Retningslinier for kommuneplantillæg for ny 400 kV-højspændingsledning fra Kassø til Tjele - Tønder Kommune - December 2010, er indarbejdet i den nye kommuneplan.

Sammenhæng med nabokommuner i forhold til højspændingsanlæg
Der er ingen af de udlagte arealer i Tønder Kommune der får konsekvenser for nabokommunerne.

Flere højspændingsledninger og -kabler krydser naturligvis kommunegrænserne. Koordinering af kabellægning og udskiftning af ledninger på tværs af kommunegrænsen vil ske i forbindelse med ledningsejerens projektudarbejdelse.

Statslige interesser og højspændingsanlæg
De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009, Miljøministeriet 2006. De statslige mål for og krav til den kommunale planlægning for højspændings- og naturgasanlæg fremgår af oversigtens kapitel 3.05 Tekniske anlæg.

Det er et statsligt mål, at planmyndigheden samarbejder med den systemansvarlige virksomhed i dens arbejde med at udarbejde en samlet, langsigtet planlægning af højspændingsnettet til sikring af forsyningssikkerheden, sikring af velfungerende konkurrencemarkeder, indpasning af vedvarende energi samt beredskabsmæssige hensyn.

Det er samtidig et statsligt mål, at den samlede, langsigtede planlægning af højspændingsnettet sker på grundlag af de principper, der er fastlagt i rapporten »Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg« fra 1995 og suppleret med udmeldinger i regeringens Energistrategi 2025.

Miljøvurdering og højspændingsanlæg
Langs 400 kV-forbindelsen mellem Kassø og Tjele fastlægges der et planlægningsbælte på 400 meter (200 meter til hver side af den eksisterende ledning).

Forud for vedtagelse af kommuneplantillæg for ny 400 kV Højspændingsledning fra Kassø til Tjele, er der udarbejdet en VVM-redegørelse.

Naturgasledninger og naturgasanlæg
Eksisterende og planlagte anlæg - Naturgasanlæg
Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede naturgasnet i Danmark.

Ud over eksisterende naturgasanlæg er der planlagt et naturgaslager ved Tønder og en transmissionsledning i Tønder Kommune fra kommunegrænsen ved Solderup til det planlagte gaslager ved Tønder.

Ligeledes er der planlagt en ny parallel ca. 8 km lang transmissionsledning fra Ellund/Frøslev til Egtved, går ligeledes fra kommunegrænsen ved Goldbæk, øst om Rangstrup og til kommunegrænsen ved Galsted Mark.

Endvidere vil der blive foretaget udbygning af det eksisterende naturgasnet til naturgasforsyning af nye bolig- og erhvervsområder. Såfremt dette vil medføre behov for nye overordnede ledningsanlæg skal der foretages særskilt planlægning herfor.

Ved eventuelle større anlæg med overordnet ledningsanlæg, eksempelvis ved udnyttelse af biogas, skal der foretages særskilt planlægning herfor.

Planstrategi og naturgasanlæg
I henhold til planstrategien ønsker kommunalbestyrelsen som udgangspunkt at de gældende retningslinjer for naturgasanlæg i "Regionplan 2005-2016" indarbejdes uændret i den nye kommuneplan.

Kommunen vurderer, at de tværgående temaer levesteder, landdistrikter, kulturarv og kulturarvsstrategi, bæredygtighed samt unge ikke er aktuelle i forbindelse med emnerne naturgasanlæg.

Regionplanlægning og naturgasanlæg
Retningslinier for naturgasanlæg i Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt er indarbejdet i kommuneplanen.

Retningslinier for kommuneplantillægget til Nørre Rangstrup Kommuneplan 2000, nu Tønder Kommune - Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland - December 2010, er indarbejdet i den nye kommuneplan.

Retningslinier i Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt, herunder specifikt Regionplantillæg 3a til regionplan 1993-2004 er ikke indarbejdet kommuneplanen, for så vidt angår naturgaslageret ved Tønder. Retningslinierne er ikke indarbejdet og Regionplantillæg 3a i stedet fortsat have retsvirkning som landsplandirektiv.

Sammenhæng med nabokommuner og naturgasanlæg
Der er ingen af de udlagte arealer i Tønder Kommune der får konsekvenser for nabokommunerne.

Enkelte naturgasledninger krydser naturligvis kommunegrænserne. Koordinering af etablering og udskiftning af naturgasledninger på tværs af kommunegrænsen vil ske i forbindelse med ledningsejerens projektudarbejdelse.

Statslige interesser og naturgasanlæg
De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009, Miljøministeriet 2006. De statslige mål for og krav til den kommunale planlægning for højspændings- og naturgasanlæg fremgår af oversigtens kapitel 3.05 Tekniske anlæg.

Det er et statsligt mål, at de eksisterende arealreservationer til etablering af naturgastransmissionsanlæg, naturgaslagre og regionale naturgasledninger opretholdes.

Det er samtidig et statsligt mål, at den fremtidige kommuneplanlægning fortsat åbner mulighed for arealreservationer til andre naturgastransmissionsanlæg og naturgaslagre mv.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at arbejde for fremme af at nedlægge arealreservationen til naturgaslageret nord for Tønder sker på baggrund af den massive borgermodstand, der i Tønder og omegn har været mod naturgaslageret. Beslutningen strider mod de statslige politiske mål om etablering af naturgaslageret. Kommunalbestyrelsen har valgt at sætte dette mål for at vise politisk opbakning til lokalområdet Tønder og omegn.

Tilbage i 1997 blev der indgået politisk forlig i Folketinget, som dengang sagde, at der tidligst om 10 år er behov for at tage et nyt naturgaslager ved Tønder i brug. Forliget beskrev at "beslutningen om etablering af et lager træffes, såfremt det ud fra en samlet vurdering er hensigtsmæssigt. Reservationen vil således være gældende indtil en ophæves af folketinget, og det vil tidligst ske efter 2007".

Naturstyrelsen har tilkendegivet at en ophævelse af reservationerne er uønsket på nuværende tidspunkt.

Varmeforsyningen
Varmeforsyning
Der er ikke opsat retningslinier for kollektive varmeforsyningsanlæg, idet dette område er omfattet af de gældende varmeplaner som kommunerne udarbejdede i slutningen af 1980´erne og starten af 1990´erne. Til gengæld er der opsat mål for varmeforsyning.

Statslige interesser, regionplanlægning, hidtidig kommuneplanlægning og varmeforsyning
Den statslige varmeplanlægning tog sin begyndelse i slutningen af 1970érne med "Lov om varmeforsyning af 1979" og Amternes regionale varmeplaner fra 1980érne.

De regionale varmeplaner blev opfulgt af stadigt gældende kommunale varmeplaner i slutningen af 1980érne og starten af 1990érne og en række senere kommunalt godkendt konkrete varmeforsyningsprojekter.

Kommunernes planlægning af kollektiv varmeforsyning er således i dag omfattet af lovbek. nr 347 om Bek. nr. 1295.

Godkendelse af nye konkrete projekter for kollektiv varmeforsyning er omfattet af Bek. nr. 1295 og i forbindelse med godkendelse af sådanne projekter vurderes om der er tale om det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, herunder energimæssigt og miljømæssigt.

Planstrategi og varmeforsyning
I "Kommuneplanstrategi 2009 -2021", ønsker kommunalbestyrelsen at nedbringe af CO2-udledninger og menneskeskabte klimaforandringer. Målet indarbejdes direkte i kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen har ønsket at fremhæve kravene i Bek. nr. 1295 Der er opsat mål om fremme og sikring af den samfundsøkonomisk mest fordelagtige energiproduktion til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Derfor er der opsat et mål om dette.

Kommunalbestyrelsen har ønsket at forbedre den kommunale varmeplanlægning. Derfor er der opsat et mål om udarbejdelse af en samlet varmeplan for Tønder Kommune. Der ønskes kortlagt fokus- og indsatsområder indenfor såvel kollektiv som individuel varmeforsyning.

Kommunalbestyrelsen ønske at fremme af miljøvenlige og energirigtige individuelle forsyningsformer. Derfor er der sat mål om dette ligesom der er sat retningslinier for hvorledes solfangeranlæg og solcelleanlæg skal etableres i dels byzone og landzone.

I Tønder Kommune udlægges der områder der reserveres til større solfangeranlæg. Arealerne er udlagt i tilknytning til eksisterende kraft- og/eller varmeværker. Der er udlagt 6 områder med en størrelse på ca. 1 - 3,5 ha.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Højspænding og Naturgas
Læs mere om de statslige krav til kommuneplanlægning 2009: Klik her
Læs mere om magnetfelter her: Klik her

Varmeforsyning
Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning og
Bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.