Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Vindm√łller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Varme- og elforsyning Retningslinier

Retningslinier for varme og elforsyning i Tønder Kommune

Tønder Kommune ønsker at opfylde de statslige mål for varme - og elforsyning. Derfor har kommunen sat retningslinier for etablering af varme- og elforsyningsanlæg.

Dette afsnit fortæller om retningslinierne for:

Afsnittet om højspændingsledninger omfatter retningslinier for 400, 220, 150 og 60 kV højspændingsledninger for i Tønder Kommune. Det drejer sig f.eks. om en ny 400 kV højspændingsledning mellem Vejen og Kassø, som løber gennem Tønder Kommune på 2 delstrækninger.

Afsnittene om naturgasledninger og -anlæg omfatter retningslinier for naturgasledninger og -anlæg i Tønder Kommune. Det drejer sig om eksisterende naturgastransmissionsledninger og -anlæg samt regionale naturgasledninger, i Tønder Kommune.

Afsnittet om varmeforsyning omfatter retningslinier for større kollektive anlæg og individuelle anlæg i dels i by- og landzone. Der er således udlagt 6 områder til kollektive anlæg.

Højspændingsledninger
Retningslinie 4.8.1
Omkring højspændingsledninger fastsættes en vejledende konsekvenszone på 50 meter på hver side af ledningen.

Omkring vekselstrømsjordkabler på 60 - 150 kV fastsættes en vejledende konsekvenszone på 10 meter på hver side af ledningen.

Inden for konsekvenszonerne må der som hovedregel ikke udlægges områder til miljøfølsom arealanvendelse, herunder til spredt bebyggelse.

Der reserveres et 200 m bredt etableringsbælte til linjeføring for 400kV-højspændingsforbindelse fra Kassø - Tjele, som angivet i kor nr. 2 og 3.

På arealer omfattet af etableringsbæltet. må der ikke uden forudgående kontakt til Energinet.dk udlægges areale til miljøfølsom anvendelse eller gives tilladelse til opførelse af ny bebyggelse mv.

Når anlægget er etableret, og der er tinglyst et deklarationsbælte om anlægget ophæves reservationen til etableringsbæltet.

Anlægget skal etableres som luftledningsløsning.

Kort nr. 2 og 3: Reservation til etableringsbælte - kan ses her.

Beliggenheden af højspændingsanlæg og planlægningsbælter kan ses på kortbilaget: Klik her

Vejledning
De vejledende konsekvenszoner på 50 m fra eksisterende og kommende højspændingsledninger gælder alle luftbårne ledningstracéer, mens de 10 m alene gælder nedgravede ledninger.

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at der i planlægningen tilstræbes at undgå placering af nyt byggeri tæt ved vekselstrømshøjspændingsledninger. Det gælder såvel luft- som jordledninger. Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der på det nuværende grundlag kan fastsættes normer for magnetfelteksponering fra højspændingsanlæg.

Når der indenfor konsekvenszonerne, som hovedregel ikke må udlægges områder til miljøfølsom anvendelse eller spredt bebyggelse betyder det, at fravigelse af reglen kun kan finde sted, såfremt det af planmyndigheden eller bygherren sandsynliggøres, at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter.

Planlægningsbæltet på 400 m gælder alene strækningen Kassø - Tjele. Denne reservation er midlertidig og ophæves når arbejdet med udbygningen af denne ledningsstrækning er tilendebragt. Arbejdet med udbygningen kan først iværksættes efter den fornødne planlægning har fundet sted. Det vil sige, at der skal laves et tillæg til Kommuneplanen ledsaget af en redegørelse, der indeholder en særlig vurdering af anlæggets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøcenter Odense og Århus er planmyndighed for gennemførelse af VVM-proceduren for strækningen Vejen - Kassø. Der er indtil nu gennemført idehøringen: "VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø - Tjele, indkaldelse af ideer og forslag juni 2009".

Det tidligere forslag til tillæg nr. 38 til Regionplan 2001-2012 vedr. ny 400 kV højspændingsledning mellem Kassø og Tjele, samt saneringer, var i offentlig høring i maj - juli 2005, men er ikke vedtaget. Der er nu i stedet vedtaget kommuneplantillæg for Ny 400 kV højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele, i december 2010.

Høje konstruktioner/genstande, vindmøller, antenner, høje bygninger samt træer som forventes at opnå en større højde end ledningsnettet bør placeres i en vandret afstand fra højspændingstracéens deklarationsbælte, der svarer til genstandens højde over terræn således at en eventuel væltning over tracéet ikke forårsager driftsforstyrrelser i elnettet.

Beliggenheden for 400/220/150/60 kV jord og luftledninger af kan ses på kortbilaget: Klik her

Naturgasledninger i Tønder Kommune
retningslinie 4.8.2
Den eksisterende ca. 8 km lange transmissionsledning fra Ellund/Frøslev til Egtved, går fra kommunegrænsen ved Goldbæk, øst om Rangstrup og til kommune grænsen ved Galsted Mark. For transmissionsledningen er fastlagt en sikkerhedszone på 20 m til begge sider af ledningen. Inden for denne zone må der ikke opføres bygninger til permanent ophold for mennesker. Servitutter med servitutbælte, sikekrhedszone og lignende skal respekteres.

Den planlagte nye parallelle ca. 8 km lange transmissionsledning fra Ellund/Frøslev til Egtved, går ligeledes fra kommunegrænsen ved Goldbæk, øst om Rangstrup og til kommune grænsen ved Galsted Mark.

Der udlægges en 50 m bred etableringszone på hver side af den planlagte linieføring for den nye gastransmissionsledning fra den dansk-tyske grænse ved Frøslev til Egtved indenfor hvilken gasledning skal etableres. Når anlægget er etableret erstattes etableringszonen af en 20 m sikkerhedszone på hver side af gastransmissionsledningen. Sikkerhedszonen tinglyses som servitut. 

Der udlægges en 200 m bred observationszone på hver side af gastransmissionsledning fra den dansk-tyske grænse ved Frøslev til Egtved. Indenfor denne zone skal energistyrelsen (uddelegeret til Energinet.dk) underrettes om lokalplanforslag, der åbner mulighed for ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger, og høres, inden der meddelelse landzonetilladelse til bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger.

Der reserveres et areal til en transmissionsledning fra Terkelsbøl til det planlagte gaslager ved Tønder. Ledningsejeren, Energinet.dk skal høres i forbindelse med lokalplanforslag, der åbner mulighed for ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger og arealer inden for 200 m fra den planlagte ca. 13,5 km lange transmissionsledning der i Tønder Kommune går fra kommunegrænsen ved Solderup til det planlagte gaslager nord for Tønder. For transmissionsledningen fastlægges en sikkerhedszone på 20 m på begge sider af ledningen. Inden for denne zone må der ikke opføres bygninger til permanent ophold for mennesker. Servitutter med servitutbælte, sikkerhedszone og lignende skal respekteres. Arealet til transmissionsledningen fremgår her.

Vejledning
Udover den til transmissionsledningen omtalte sikkerhedszone på 2x20 m vil der til disse ledningen blive tilknyttet et tinglyst servitutbælte på 2x5 m omkring midten af ledningen, inden for hvilken der ikke tillades bygninger og indenfor hvilken alle fremtidige gravearbejder skal overvåges af Energinet.dk.

Varmeforsyning
Retningslinie 4.8.4
Kommunen har ikke udarbejdet retningslinier for kollektive varmeforsyningsanlæg. Dette område er omfattet af de gældende varmeplaner som kommunerne udarbejdede i slutningen af 1980´erne og starten af 1990´erne. Se iøvrigt Tønder kommunes mål for varmeforsyning.

Som supplement til ovenstående er der dog opsat retningslinie for solfanger- og solcelleanlæg.
Læs herom nedenfor.

Kollektive anlæg
De udlagte områder må benyttes til tekniske anlæg i form af solfanger og andre anlæg til vedvarende energi. Dertil kan der opføres teknikhuse, anlæg og installationer som er nødvendige for områdets drift. De tekniske anlæg skal etableres i tilknytning til eksisterende kollektive varmeforsyninger, og arealet må kun udbygges efter en samlet plan for området. Ved driftsophør, skal de pågældende anlæg samt installationer mv. fjernes af ejeren, inden der er gået et år.

Individuelle anlæg i byzone
I Byzone, der er omfattet af en lokalplan, kan der i de enkelte lokalplaner være optaget bestemmelser f.eks. med direkte og konkrete bestemmelser om, hvorledes solceller og solfangere kan etableres. Endvidere kan der være optaget indirekte bestemmelser f.eks. om materialer og reflektioner som også er afgørende for hvorledes solceller og solfangere kan opsættes.

Lokalplanbestemmelser gælder forud for kommuneplanens bestemmelser.

I Byzone skal solceller (til elproduktion) og solfangere (til varmeproduktion) opsættes på eksisterende eller nye bygninger.

Solceller og solfangere skal som udgangspunkt etableres direkte på tagflade eller facade og uden anvendelse af stativer/bærebeslag der vinkler solcellerne fra tagfladen eller facaden.

Solceller og solfangere kan dog etableres med anvendelse af stativer/bærebeslag der vinkler solcellerne fra flade tage eller jorden.

Etablering af solceller og solfangere kan således kræve en tilladelse i forhold til en konkret lokalplan, men kræver ikke byggetilladelse. Dog kræver etablering af solceller og solfangere byggetilladelse når der er tale om en ejendom med bevaringsværdige eller fredede bygninger.

Individuelle anlæg i landzone
I landzone, der er omfattet af en lokalplan, kan der i de enkelte lokalplaner være optaget bestemmelser fx med direkte og konkrete bestemmelser om hvorledes solceller og solfangere kan etableres. Endvidere kan der være optaget indirekte bestemmelser f.eks. om materialer og reflektioner som også er afgørende for hvorledes solceller og solfangere kan opsættes.

Lokalplanbestemmelser gælder forud for kommuneplanens bestemmelser.

I landzone skal solceller (til elproduktion) og solfangere (til varmeproduktion) som udgangspunkt opsættes på eksisterende eller nye bygninger. Alternativt kan solfangere opsættes på stativer på jorden.

Solceller og solfangere skal som udgangspunkt etableres direkte på tagflade eller facade, uden anvendelse af stativer/bærebeslag der vinkler solcellerne fra tagfladen eller facaden.

Solceller og solfangere kan dog etableres med anvendelse af stativer/bærebeslag der vinkler solcellerne fra flade tage eller jorden.

Opsætninger af solfangere på stativer på jorden skal opsættes i tilknytning til eksisterende bygninger indenfor en afstand på maksimalt 20 m.

Etablering af solceller og solfangere på nye eller eksisterende bygninger kan således kræve en tilladelse i forhold til en konkret lokalplan, men kræver ikke byggetilladelse medmindre der er tale om en ejendom med bevaringsværdige eller fredede bygninger.

Etablering af solfangere på stativer på jorden kræver byggetilladelse idet der er tale om et fast anlæg og såfremt solfangere ikke opsættes i tilknytning til eksisterende bygninger indenfor en afstand på maksimalt 20 m kræves der landzonetilladelse.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

Links:

Læs mere om magnetfelter her: Klik her


Billeder

 Højspændingsledninger  
Højspændingsledninger krydser Brede Ådal, ved Landevej A11 ved Bredebro.