Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Veje og Stier Redegørelse

Redegørelse for veje og stier i Tønder Kommune

Vejnettet skal understøtte kommunens byudvikling og erhvervsstruktur. Derfor skal vejnettet udbygges og vedligeholdes så vi opnår balance mellem fremkommelighed og trafiksikkerhed samt ønsket om at minimere trafikkens miljøgener.

Redegørelsen beskriver:

 

Veje
Kommunens veje er opdelt i 3 forskellige vejklasser: Trafikveje, fordelingsveje og lokalveje, boligveje m.m.

Den overordnede infrastruktur på vejnettet er reguleret gennem staten.

I 1996 er der gennemført en undersøgelse af Rute 11, der gav anledning til at foreslå en prioritering af de behovsmæssigt mest belastede strækninger, bl.a. omkring Abild, hvor der efterfølgende er foretaget yderligere planlægningsundersøgelser og udarbejdet regionplantillæg med tilhørende VVMredegørelse.

Der er således grundlag for at arbejde videre med konkrete planer om lokal omfartsvej ved Abild. Planen for omfartsvejen er dog ikke tidsfastsat og vil i givet fald skulle vurderes i den statslige rullende planlægning af vejinvesteringer i Danmark.

På lang sigt er det hensigten, at udføre omfartsveje ved Døstrup/Skærbæk/Brøns langs Rute 11 så omfartsvejene har mulighed for at indgå i en sammenhængende højklasset vejforbindelse fra den dansk-tyske grænse til Esbjerg området.

Trafikveje
Trafikveje er det overordnede vejnet i Tønder Kommune. Vejene betjener den gennemkørende trafik, den tunge trafik og bustrafikken mellem de større bysamfund og mellem større områder i byerne.

Bilisternes fremkommelighed skal sikres på det overordnede vejnet, men stadig med tilgængelighed til byområderne for de bilister, der har et ærinde. Der skal ske en ud- eller ombygning af udvalgte overordnede trafikveje og kryds for at sikre fremkommeligheden for bilisterne. I byområder og boligområder sikres både fremkommelighed og tilgængelighed for de lette trafikanter. Derfor skal hastigheden og indretningen af de sekundære trafikveje og lokalvejene tilpasses så forholdene for de lette trafikanter sikres. Herudover skal der ske en udbygning af vejnettet i forbindelse med byudviklingsprojekterne.

Ved byggeri af nye veje skal det tilstræbes, at eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse ikke belastes med uacceptabelt støjniveau. Det er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj der til enhver tid gældende, og skal iagttages ved planlægning nær veje, der kan give anledning til støjbelastning.

I byzonen er hastighedsgrænsen 50-70 km/t for at sikre en god fremkommelighed for motorkøretøjerne, og trafikken forløber generelt på motorkøretøjernes præmisser. På kortere delstrækninger, f.eks. forbi skoler eller bycentre i de mindre bysamfund, kan hastigheden skiltes ned til 40 km/t. Dette skal dog understøttes af mere omfattende trafiksaneringer (f.eks. torvedannelser, miljøprioriterede gennemfarter mv.).

I landzonen er hastighedsgrænsen 80 km/t, dog med lokale hastighedsgrænser på 50-70 km/t på kortere strækninger, hvor vejens linieføring eller kryds, stikrydsninger mv. tilsiger dette.

På trafikvejene etableres der ikke fysiske hastighedsdæmpende foranstaltninger med undtagelse af foranstaltninger i forbindelse med byporte og evt. gennem mindre bysamfund.

Fordelingsveje
Fordelingsveje er mellemkategorien, der betjener trafikken mellem mindre bysamfund og mellem / inden for de større byområder. Fordelingsvejene omfatter veje i vejklasse 2 i Tønder Kommunes vejklassificering.

I byzonen er hastighedsgrænsen 50 km/t, og der skal være en særlig begrundelse for at etablere hastighedsdæmpning (trafiksikkerhed, sikring af skoleveje mv.), idet de betjener en del trafik, herunder ofte også bustrafik.

I særlige tilfælde kan fordelingsvejene indeholde kortere delstrækninger med en hastighedsgrænse på 40 km/t eller indgå i hastighedszoner. Dette vil dog kun ske, hvis der samtidig etableres hastighedsdæmpning.

I landzonen er hastighedsgrænsen som udgangspunkt 80 km/t, men kan lokalt skiltes ned til 50-60 km/t fx på strækninger med mange skarpe sving og gennem områder med tættere bebyggelse, der ikke har byzonestatus.

Lokalveje, boligveje m.m.
Lokalveje, boligveje m.m. er de laveste kategorier af veje, som typisk sikrer adgang til meget små bysamfund, små byområder, den enkelte bebyggelse, bolig, virksomhed mv. Lokalveje, boligveje m.m. omfatter veje i vejklasse 3 og 4 og de private fællesveje i Tønder Kommunes vejklassificering.

På vejene i specielt boligområderne skal trafikken forløbe på de lette trafikanters præmisser, hvilket vil sige med passende lav hastighed. I byzonen er det typisk 30 eller 40 km/t. Kun i særlige tilfælde kan der anvendes hastighedsgrænser lavere end 30 km/t. I erhvervsområderne er hastighedsgrænsen 50 km/t.

Stier
Gode forhold for de bløde trafikanter er en nødvendighed, både af hensyn til kommunens borgere og de mange cykelturister, der hvert år besøger det sydvestlige Sønderjylland.

Derfor skal der i første omgang udarbejdes en cykelruteplan, hvor de eksisterende cykelruter beskrives med henblik på udarbejdelse af en plan for udbygning af disse.

På trods af, at hovedparten af cykelture er kortere end fem kilometer, er der i landområderne et behov for etablering af et sammenhængende vej- og stinet, der forbinder hoved- og lokalbyerne i kommunen, og som samtidig tilgodeser de bløde trafikanters og herunder cyklisternes behov for tryghed og tilgængelighed til naturen.

I forbindelse med planlægning af cykelruter, skal der være fokus på børn og deres behov for færden til skole, daginstitutioner, fritidsaktiviteter m.v.

Samspillet mellem de forskellige transportformer skal fremmes, bl.a. ved en forbedring og udvidelse af parkeringsmulighederne for cykelpendlerne.

Det samme skal trafiksikkerheden generelt og specielt for de bløde trafikanter, bl.a. ved sortpletarbejde rettet mod cyklistulykker. Endelig er målet at skabe et sammenhængende og godt vej- og stinet mellem hoved- udviklings- og lokalcenterbyerne.

Nye trafikstier skal så vidt muligt anlægges, så der skabes en sammenhæng mellem de eksisterende og nyanlagte stier. Stierne skal forbinde byområder internt samt byområder med naturområder.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort