Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindm√łller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Veje og Stier Retningslinier

Retningslinier for veje og stier i Tønder Kommune

Vejnettet skal tilbyde god fremkommelighed og god trafiksikkerhed både for bilister og for cyklister.

Der er retningslinier for:

Veje
Retningslinie 4.1.1
Inddeling i vejklasser fastlægger de enkelte vejes trafikale funktion og er et redskab for kommunens strategier og prioritering af virkemidler på vejområdet.

Overordnede veje
Retningslinie 4.1.2

Det overordnede vejnet består af statsvejene og de tidligere amtsveje som vist på korttemaet. 

Det overordnende vejnet skal tilbyde god fremkommelighed og god trafiksikkerhed. Derfor bør der ikke etableres nye vejtilslutninger for offentlige eller private veje til det overordnede vejnet.

I 1996 er der gennemført en undersøgelse af Rute 11, der gav anledning til at foreslå en prioritering af de behovsmæssigt mest belastede strækninger, bl.a. omkring Abild, hvor der efterfølgende er foretaget yderligere planlægningsundersøgelser og uarbejdet regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Der er således grundlag for at arbejde videre med konkrete planer om lokal omfartsvej ved Abild. Planen for omfartsvejen er dog ikke tidsfastsat og vil i givet fald skulle vurderes i den statslige rullende planlægning af vejinvesteringer i Danmark.

På langt sigt er det hensigten, at udføre omfartsveje ved Døstrup/Skærbæk/Brøns langs rute 11 så omfartsvejene har mulighed for at indgå i en sammenhængende højklasset vejfobindelse fra den dansk-tyske grænse til Esbjerg området.

Tønder Kommune vil arbejde for, at der planlægges en motorvejsforbindelse fra landegrænsen i syd til kommunegrænsen mod Esbjerg i nord, så der skabes motorvejsforbindelse til tilsvarende udbyggede veje i nord og syd.

Trafikale forhold ved byudvikling
Retningslinie 4.1.3
Nye byområder skal sikres god trafikal sammenhæng med den eksisterende by. Dette skal så vidt muligt ske ad det lokale vej- og stinet.

Hvor byer afgrænses af omfartsveje eller andre overordnede veje, bør arealudlæg til byformål som hovedregel ske på den bynære side af det overordnede vejnet.

Ved udlæg af nye erhvervsområder vil det i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at tillade direkte adgang til det overordnede kommunale vejnet, hvis der kan sikres separat stiadgang til eksisterende byområder.

Ved planlægningen af nye veje skal det i størst mulig grad indtænkes, hvordan fremtidige miljøkonflikter kan undgås.

Trafik og landskabelige interesser
Retningslinie 4.1.4

Nye veje i det åbne land skal anlægges under hensyntagen til de landskabelige og naturmæssige interesser.

Veje og VVM
Retningslinie 4.1.5

Vejanlæg, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet, kan kun realiseres på baggrund af et kommuneplantillæg og en redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet - en såkaldt VVM-redegørelse. Der skal altid udarbejdes VVM-redegørelse for nye motorveje, motortrafikveje, firsporede veje og udvidelse af tosporede veje til fire spor og for overordnede veje gennem områder, der i den overordnede planlægning, herunder kommuneplanen, er udlagt til naturområder. VVM-redegørelsen for vejprojekter, der besluttes ved anlægslov, udarbejdes i forbindelse med anlægsloven.

Stier
Retningslinie 4.1.6

Cykelruterne kan bestå af stier i egen tracé, cykelstier langs veje eller ruter på mindre befærdede veje.

Det overordnede cykelrutenet skal sikre cyklisterne god fremkommelighed og høj trafiksikkerhed og langs stærkt trafikerede veje skal der arbejdes for trafikseparering mellem bløde og hårde trafikanter.

Trafikstier bør - om muligt - anlægges med rekreative kvaliteter som f.eks. udsigt, indpasning i landskabet og karaktergivende beplantning.

Der skal sikres trygge og fremkommelige skoleruter. Ved anlæg eller omlægning af skolestier skal der ofres særlig opmærksomhed på stiernes belysning, belægning, omgivende beplantning samt krydsning med veje. Hvor det er muligt bør gående og cyklende kunne færdes i eget tracé.

Til toppen

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort