Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Vindmøller Redegørelse

Redegørelse for vindmøller i Tønder Kommune

Vindmøller er en del af energiforsyning i Tønder Kommune som omfatter håndtering af alle energiformer - lige fra vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger, naturgaslageret ved Tønder til varmeforsyning.

Redegørelsen beskriver:

Status for eksisterende vindmøller

Til sammenligning udgør Tønder Kommune 2,9 % af Danmarks areal. Tønder Kommune har således væsentligt større produktionskapacitet end kommunen er "forpligtet" til - set ud fra en arealmæssig betragtning.

De eksisterende vindmøller i Tønder Kommune fordeler sig med 33 vindmøller med en kapacitet på indtil cirka 250 kW. Der er primært tale om ældre vindmøller opstillet indtil begyndelsen af 1990'erne. Endvidere er der i 1990'erne opstillet 209 vindmøller med en kapacitet på 400 - 1000 kW. Og endeligt er der i 1999-2000 opstillet 13 større vindmøller med en kapacitet på 1,3 mW.

De eksisterende vindmøller i Tønder kommune fremgår af dette kort. Klik her

I Energistyrelsens opgørelse over tilsluttede vindmøller og vindmøller i drift er der sidst opsat en vindmølle i 2003 i Tønder Kommune.

De eksisterende vindmøller er frem til i dag, således dels opsat på baggrund af overordnet amtskommunal planlægning og tilladelser samt kommunale lokalplaner og tilladelser.

Hidtidig regionplanlægning og vindmøller
Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet opfordrede regionplanmyndighederne til - i regionplanrevisionen 2005 - at udpege egnede områder til placering af nye landbaserede vindmøller. De nye vindmøller kunne erstatte utidssvarende vindmøller under 450 kW.

Udviklingen på vindmølleområdet er gået i retning af flere og større vindmøller, hvilket også lå til grund for den regionplanlægning, der blev påbegyndt med Tillæg nr. 31 til Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt.

I takt med udviklingen med flere og større vindmøller får flere af de eksisterende vindmøller en alder, hvor de er både udtjente og teknologisk forældede.

Samtidig er der med Folketingets energipolitiske aftale af 29. marts 2004 indført en skrotningsordning for landbaserede vindmøller, hvor der ydes et ekstra pristillæg til elafregningsprisen, når vindmøller under 450 kW nedtages inden for en nærmere angivet tidsfrist.

Bestemmelserne for opstilling af landbaserede vindmøller blev fastlagt i Tillæg nr. 31 til Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt, og her blev der hovedsageligt udlagt areal til vindmølleparker.

I Tønder Kommune blev der således udlagt et område til opstilling af nye store vindmøller med en totalhøjde på indtil 150 meter. 14 områder blev udlagt, hvor utidssvarende eller skrottede vindmøller kan udskiftes og hvor der kan opstilles nye mellemstore vindmøller med en totalhøjde på indtil 80 meter, i Tønder Kommune.

Udlagte områder
Mellem Døstrup, Drengsted og Lovrup ved Skærbæk (område til nye store vindmøller)

ved Rejsby nord for Skærbæk (område med 4 vindmøller) (1*)

ved Normsted nord for Skærbæk (område med 8 vindmøller) (2*)

ved Frifelt nordøst for Skærbæk (område med 14 vindmøller) (3*)

ved Tevring øst for Skærbæk (område med 8 vindmøller) (4*)

ved Arrild nord for Løgumkloster (område med 16 vindmøller) (5*)

ved Vester Terp Fælled øst for Bredebro (område med 3 vindmøller) (6*)

ved Ellum sydøst for Bredebro (område med 3 vindmøller) (7*)

ved Abild nord for Tønder (område med 4 møller) (8*)

ved Jejsing øst for Tønder (område med 3 vindmøller) (9*)

ved Bøgvad Mark sydøst for Øster Højst (område med 3 vindmøller) (10*)

ved Øster Højst (område med 3 vindmøller) (11*)

ved Muspyt sydøst for Agerskov (område med 8 vindmøller) (14*)

ved Visbjerg nordøst for Løgumkloster (område med 10 vindmøller) (15*)

ved Tirslund øst for Toftlund (område med 6 vindmøller) (22*)

*numre referer til områdenr. i tabel 8.8.2. Vindmølleområder i "Regionplan 2005-2016, tillæg nr. 31".

De i regionplan 15 udlagte områder blev udlagt under hensyntagen til Forvaltningsplanen for Vadehavet i "Tillæg nr. 15 til Regionplan 1997 - 2008 for Sønderjyllands Amt og Tillæg nr. til regionplan 2008 for Ribe Amt", således Vadehavet og dets omgivelser blev friholdt for nye vindmøller.

Det bemærkes at Regionplanen er ikke længere gældende. De nævnte udpegning og retningslinier for vindmøller og vindmølleområder er indarbejdet i Tønder Kommuneplan 2009.

Hidtidig kommuneplanlægning og vindmøller
Hidtil har Tønder Kommune hovedsageligt planlagt og tilladt opstilling af vindmøller ved enkelttilladelser behandlet efter Planlovens landzonebestemmelser. Dette har resulteret i at 159 ud af de 255 eksisterende vindmøller er opstillet udenfor planlagte områder. De resterende 96 vindmøller er opstillet i områder der er kommune- og lokalplanlagte.

Kommuneplanstrategi 2009 - 2021 og vindmøller
I Kommuneplanstrategien er der under afsnittet om Agenda 21 opstillet et særskilt mål om at medvirke til nedbringelse af CO2-udledninger og menneskeskabte klimaforandringer.

Kommuneplanlægning 2009 - 2021 og vindmøller
Tønder Kommune har uændret indarbejdet de gældende retningslinier om vindmøller fra Regionplan 2005 - 2016 og Tillæg nr. 31 til denne. Der er taget udgangspunkt i den hidtidige regionplanlægning, kommuneplanlægning og statens mål for etablering af vindmøller. Kommunalbestyrelsen ønsker at, den hidtil gældende planlægning for vindmøller indarbejdes uændret i kommuneplanen.

Desuden har Tønder Kommune i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan 2009-2021, igangsat et analysearbejde, for at undersøge hvorvidt der skal udlægges nye arealer til vindmøller. Tønder Kommune har derfor etableret et samarbejde med Vindmøllesekretariatet som skal bistå med at løse opgaven.

Regionplanens udpegning og retningslinier for vindmøller og vindmølleområder er indarbejdet i Tønder Kommuneplan 2009 suppleret med de vindmølleområder, der er omfattet af gældende kommune- og lokalplanlagte vindmølleområder.

Der er således indarbejdet retningslinier for opsætning af nye store vindmøller med en totalhøjde på indtil 150 m og udskiftning og opsætning af nye mellemstore møller med en totalhøjde på indtil 80 meter.

Endvidere er der indarbejdet retningslinier for husstandsvindmøller med en højde på indtil 25 m og minivindmøller med en rotordiameter på indtil 2 m.

Sammenhæng med nabokommuner i forhold til vindmøller
Der er ingen af de udlagte vindmølleområder, der berører nabokommunerne. Tønder Kommune er ikke bekendt med ønsker om arealudlæg i nabokommunerne, der måtte berøre Tønder Kommune. Eventuelle arealudlæg vil blive vurderet og inddraget i forbindelse med kommuneplanens revision.

Statslige interesser og vindmøller
De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009, Miljøministeriet 2009. De statslige mål for og krav til den kommunale planlægning for vindmøller fremgår af oversigtens kapitel 3.05 Tekniske anlæg.

Det indgår i de statslige mål, at elektricitet fra vindmøller i fremtiden forventes at udgøre en væsentlig del af elforsyningen i Danmark af hensyn til både miljø- og forsyningssikkerhed. Samtidig fremgår det dog, at områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier friholdes ved udpegning af vindmølleområder. Som udgangspunkt må der ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen.

Højdebegrænsende servitutter omkring luftfartsradionavigationsanlæg skal respekteres, og der kan ikke anbringes indretninger i nærheden af disse anlæg, som kan udsætte luftfartens sikkerhed for fare, uden at sådanne projekter har været forelagt Statens Luftfartsvæsen til udtalelse, jævnfør luftfartsloven § 68.

Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 14. dec. 2006 om støj fra vindmøller. Forholdet til støj fra vindmøller behandles særskilt i afsnittet Forbyggelse af miljøkonflikter.

Miljøvurdering og vindmøller
Kommunen vil snarest muligt gennemføre en analyse af mulighederne for at opstille nye vindmøller i kommunen. Dette skal ske inden næste kommuneplanrevision. Analysen, arealudpegningen og opstillingen bør ske på et grundigt og fagligt højt niveau - og med vurderinger på baggrund af det brede bæredygtighedsbegreb. "Landskabsæstetik" / "Stilleområder" (hvor borgerne kan opleve stilhed) bør også indgå i planlægningen. Se også afsnit om forebyggelse af miljøkonflikter.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

De statslige krav til den kommunale vindmølleplanlægning er bl.a., at kommuneplanen skal indeholde retningslinier for placering af vindmøller i overensstemmelse med Vindmøllecirkulæret.

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009


Billeder

Vindmøllepark ved Rejsby Hede 
Udsnit at kommunen største vindmøllepark ved Rejsby Hede nord for Hjerpsted