Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindm√łller
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anl√¶g Vindm√łller Retningslinier

Retningslinier for vindmøller i Tønder Kommune

Tønder Kommune ønsker at opfylde de statslige mål for energiforsyning. Afsnittet om vindmøller omfatter retningslinier for vindmøller med en totalhøjde på indtil 150 m, husstandsvindsmøller med en totalhøjde på indtil 25 m og minivindmøller med en rotordiameter på indtil 2 m, i Tønder Kommune. I Tønder Kommune var der medio 2009 opstillet 255 vindmøller med en samlet produktionskapacitet på cirka 156 mW.

Dette afsnit fortæller om retningslinierne for:

Vindmølleområder
Retningslinie 4.9.1

  • Ved Døstrup mellem Bredebro og Skærbæk, er udpeget et område til opstilling af 6 vindmøller med en maksimal totalhøjde på under 150 meter.

Hvis der sker havari af eksisterende nyere vindmøller (under 6 år fra idriftsættelsen) uden for kommuneplanlagte vindmølleområder, kan der undtagelsesvis gives tilladelse til udskiftning (genopstilling). Der må ikke være andre væsentlige kommuneplanmæssige interesser, der taler imod.

Vindmøller skal altid opstilles i grupper i et let opfatteligt geometrisk mønster. Vindmøller skal opstilles på en lige linje eller i 2 eller flere parallelle linjer. En gruppe skal fremstå samlet og klart afgrænset i forhold til andre vindmøller. Vindmøllerne skal have samme udseende, og vingerne skal have den samme omdrejningsretning og hastighed. Vindmøllernes navhøjde og vingediameter skal have et harmonisk forhold på mellem 1:1 og 1:1,2.

Vindmøller må ikke placeres så de giver anledning til luftfartshindringer. Før vindmøllerne placeres, skal en nærmere undersøgelse godtgøre, at placering og højde ikke er til gene. Statens Luftfartsvæsen skal høres, hvis der planlægges for vindmøller med en totalhøjde på 100 meter eller mere.

Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med Cirkulære nr. 9295 af 22/05 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. Følg link i højre spalte.

Forhold til flysikkerhed
Retningslinie 4.9.2
Af flysikkerhedsmæssige grunde skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste høres forud for udpegning af vindmølleområder nærmere end 12 km fra forsvarets flyvestationer og nærmere end 5 km fra forsvarets skyde- og øvelsesterræner og øvelsespladser.

Klik her for at starte interaktivt kort.

Forhold til overordnede veje
Retningslinie 4.9.3
Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje. Vindmøller må ikke placeres nærmere vejen end 4 gange møllens totalhøjde, og vindmøller må ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb.

Forebyggelse af miljøkonflikter
Retningslinie 4.9.4
Støjkonsekvensområder skal fastlægges i forbindelse med den konkrete planlægning for de enkelte vindmølleområder og respekteres. Ved opstilling af nye vindmøller skal der lægges afgørende vægt på, at der ikke herved skabes miljøproblemer på nabogrunde eller nabobeboelser.

Radiokædeforbindelser
Retningslinie 4.9.5
Vindmøller må ikke opstilles, så de forstyrrer overordnede radiokædeforbindelser eller maritime anlæg.

Vindmøller ude af drift
Retningslinie 4.9.6
Vindmøller, som har været ude af drift i over et år, skal fjernes uden udgift for det offentlige.

Husstandsvindmøller
Retningslinie 4.9.7
I det åbne land kan en husstandsvindmølle med en total højde på op til 25 m søges opstillet i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg. Meddelelse af landzonetilladelse vil bero på en konkret landskabelig vurdering. 

Minivindmøller
Retningslinie 4.9.8
Uden for samlet bebyggelse kan der tillades opstilling af én minivindmølle, når denne ikke overstiger 8,5 m i totalhøjde og rotordiameteren er under 2 m.

Minivindmøller skal være lysegrå, refleksfri og må ikke belyses. Minivindmøller skal nedtages, hvis de har været ude af drift i mere end et år.

Minivindmøller må ikke opstilles inden for internationale naturbeskyttelsesområder, værdifulde landskaber, uforstyrrede landskaber, kirkelandskaber, kystnærhedszonen eller værdifulde kystlandskaber.

Efter en konkret vurdering kan minivindmøller opstilles inden for udpegede kulturmiljøer, såfremt møllen ikke er i strid med udpegningens formål.

Definitioner og vejledning
Opstilling og udskiftning
Begrebet udskiftning af en vindmølle omfatter en total udskiftning, hvor vindmøllen udskiftes med en identisk eller en anden type vindmølle. Endvidere kan begrebet omfatte udskiftning af enkeltdele på vindmøllen, f.eks. længere vinger eller skift af rørtårn m.v. i et omfang, som fordrer landzonetilladelse.

Tilladelse til opstilling eller udskiftning af vindmøller forudsætter, at der foreligger kommunal planlægning for det pågældende vindmølleområde.

Grupper med 3 vindmøller skal opstilles på linie
Opstilling af vindmøller med en totalhøjde på mere end 80 m kræver altid både kommuneplanlægning med udpegning af et afgrænset område til opstilling og VVM-redegørelse, inden der kan gives tilladelse til opstilling af vindmøllerne. Opstilling af 1 eller 2 vindmøller kan ligeledes kræve VVM-redegørelse, hvis møllerne formodes at kunne give væsentlige påvirkninger på miljøet. I forbindelse med VVM-redegørelsen vil der blive redegjort nærmere for vindmøllernes påvirkning af miljøet, herunder nabobeboelser m.v.

Ved overordnede veje bør vindmøller ikke placeres inden for en afstand fra vejen på 4 gange møllens totale højde, og ikke placeres således, at de ses over en længere strækning i vejens sigtelinje.

Inden der planlægges eller gives tilladelse til opstilling af vindmøller inden for radiokædetracéer, skal den pågældende teleoperatør høres.

Betingelsen, at vindmøller, som har været ude af drift i over et år, skal fjernes uden udgift for det offentlige, skal tinglyses på ejendommen, og skal stilles som vilkår i landzonetilladelsen, byggetilladelsen og/eller lokalplanen. Det er den til enhver tid værende ejer af ejendommen, der har byrden.

Enkeltstående vindmøller
Husstandsmøller og minimøller er mindre, enkeltstående møller, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse. Husstandsmøllers og minivindmøllers primære funktion er at levere energi til ejendommens eget forbrug.

  • husstandsmøller har en maksimalhøjde på 25 meter fra fundament til vingetip og en rotordiameter på op til 13 meter
  • husstandsmøller har en maksimal effekt på 25 kilowatt. (Generatorens kapacitet er dog i praksis af mindre betydning for en husstandsmølles placeringsmuligheder, idet møllens synlighed i landskabet oftere vil være en mere begrænsende faktor end det lokale elnets kapacitet.)
  • minimøller har en rotordiameter på maksimalt 2 meter og monteres direkte på eller i direkte tilknytning til bygninger.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (Cirkulære nr. 9295 af 22/05 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller) samt tilhørende vejledning (Vejledning nr. 9296 af 22/05 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller), som beskriver statslige krav til planlægningen for vindmøller. Bekendtgørelse nr. 1518 af 14/12 2006. om støj fra vindmøller fastlægger lovgivningens krav til støjudsendelse fra vindmøller. Bekendtgørelsen indebærer, at der forinden etablering af vindmøller eller ændring af vindmøllers placering skal ske anmeldelse til kommunen.

Links
Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller