Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Baggrund og Retsvirkninger
Nabokommuner
Klimatilpasset udvikling
Mål
Redegørelse
Sundhed
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kommuneplan 2009-2021 generelt Klimatilpasset udvikling Redegørelse

Redegørelse for klima og bæredygtig udvikling i Tønder Kommune

Tønder Kommune er sårbar overfor klimaændringer især overfor en øget nedbørsmængde, vandstandsstigning og flere stormfloder. Klimatilpasning og bæredygtighed vil sammen med andre tiltag indgå i planlægningen af kommunens udvikling. Vi ønsker på den måde at imødekomme generne af klimaændringerne.

Redegørelsen beskriver:

Klimapåvirkninger
Nedbør og vandstandsstigning
Energireduktion
Planlægning for bæredygtig og klimatilpasset udvikling
Helhedssyn
Bæredygtigt livsgrundlag

Klimapåvirkninger
Tønder Kommune skal være forberedt på, at de kommende klimaændringer vil få indflydelse på udviklingen i kommunen. Derfor skal der tages højde for disse påvirkninger. Det er især ændringer i nedbørsmønstret med en øget og mere koncentreret nedbørsmængde samt vandstandsstigningen i havene, der vil komme til at påvirke kommunen.

Kyststrækningen i kommunen består af havdiger, geestrande mod Vadehavet, klitter og et lille marskområde uden havdige. Disse områder er i dag truet af stormfloder. Klimaforandringernes konsekvens med vandstandsstigninger og hyppigere og kraftigere storme, vil sætte havdigerne, med de lavtliggende arealer bagved, og de øvrige lavtliggende kyststrækninger under pres.

Nedbør og vandstandsstigning
Store dele af kommunens areal er lavtliggende og følsomme overfor øgede nedbørsmængder. Det er typisk marskområder og alle ådalene, hvor byerne ligger. Enkelte strækninger af åerne har ådiger til beskyttelse af det lavtliggende marskområde som de gennemløber.

En større og mere koncentreret nedbørsmængde vil påvirke kommunen på en række punkter. Da grundvandsspejlet forventes at stige, vil det i nogle områder blive vanskeligt at aflede over-fladevandet og den enkelte husejer vil derfor have svært ved at nedsive regnvandet på egen grund. Dette forhold skal med, når der planlægges for kommende boligområder.

For de bebyggelser der ligger spredt i kommunen, vil det ligeledes være problematisk at nedsive sanitært spildevand. Det vil betyde at de berørte husejere skal bruge andre metoder til rensning af spildevandet. Der vil også ske opstuvning af grundvand i eksisterende ældre spildevandsanlæg, hvilket kan give hygiejniske og miljømæssige forhold, som ikke kan accepteres.

Når sluserne ved Vadehavet er lukkede ved storm og højvande, begynder indvandet at opstuve bagved og sammen med mere nedbør og vand i åsystemerne, kan det medføre oversvømmelser længere inde i landet. Ved naturgenopretning vil vandløb og åsystemerne kunne indrettes til at rumme større vandmænger og fremme kvaliteten for naturen og af vandet. Der kan skabes for-mer for forsinkelsesanlæg, regnvandsbassiner, enge og genopretning af moser længere oppe i åsystemet som kan være med til at optage og forsinke afstrømningen.

Regnvandsledningsnettet skal forbedres, hvis nedbørsmængden stiger, således systemet får en tilstrækkelig kapacitet og opstuvning for husejere så vidt muligt undgås. Så meget regnvand som muligt skal i fremtiden kunne nedsives bl.a. i de føromtalte forsinkelsesbassiner, enge mv. for at reducere mængden af udledningen til vandløbene og åerne.

Kloaksystemerne i de ældre bydele forventes at skulle optimeres, så sammenblandingen af spil-devand og regnvand minimeres. De steder hvor det ikke kan lade sig gøre at adskille dem, skal der investeres i sparrebassiner for overskudsvandet under regn, så udledningen af urenset spil-devand til åsystemerne minimeres.

Energireduktion
Tønder Kommune vil arbejde for at fremme en energieffektiv adfærd og dermed være med til at reducere kommunens CO2 udledningen. Energiforbruget kan reduceres ved en systematisk energiledelse og fremme af energibesparelser. Ved indkøb vil der blive lagt vægt på energieffektive produkter. Det vil især være i forbindelse med renoveringer og nyopførsler kommunale bygninger, af pumpestationer til spildevand, spildevandsrensning, drikkevandsboringer og afvanding, samt gadebelysning.

Energieffektive bygninger søges fremmet ved at der i nye boligområder gives mulighed at kunne opføre lavenergihuse, udnytte jordvarmen og opsætte solfangere og solceller.

Der vil ligeledes blive områder, hvor der kan opstilles solfanger anlæg til udvidelse af varmeværkernes forsyning. Vindmøller, se afsnittet om varme og elforsyning.

Planlægning for bæredygtig og klimatilpasset udvikling
I planlægningen vil der blive taget højde for klimaændringerne, især overfor den forventede øgede nedbørsmængde og vandstandsstigning. De mest attraktive naturområder findes i kystnærhedszonen, i marsken og i ådalene. Det er områder, bortset fra ådalene, hvor der i dag allerede er restriktioner på opførsel af nye boliger. I kystnærhedszonen er der krav om, at nye boliger skal have en sokkelkote på min. 4,60 m DVR90.

Ved planlægningen af nye boligområder vil der i udformningen af områderne kunne tages hensyn til den forventede øgede nedbørsmængde og de følger den medfører. Områderne kan gøres attraktive ved at overfladevandet gøres til et aktivt element som eksempelvis etablering af bæk-ke, søer og andre vådarealer, der både er til gavn for dyrelivet og som kan blive gode fritidsområder. Store arealer af faste belægninger kan begrænses og erstattes af græsarmerings arealer.

Tønder Kommune har i Kommuneplanstrategi 2009-2021 redegjort for sin Agenda 21 strategi. En bæredygtig udvikling vil være mere end kun emnet miljø. Den vil også handle om sociale, kulturelle og økonomiske aspekter og om, hvad vi hver især kan bidrage med.

Derfor arbejdes der ud fra den aftale, som er indgået mellem Transport- og Energiministeriet og Kommunernes Landsforening om at gennemføre samme besparelser i kommunen som i staten på områderne:

  • energieffektiv adfærd
  • energieffektive indkøb
  • energieffektive bygninger
  • fremme ”fej for egen dør politik”

Kommune kan gøre meget ved at ”feje for egen dør” og ved at indlede et tværsektorielt samar-bejde, som kan belyse de muligheder vi har, for at arbejde med en bæredygtig udvikling. Derved kan kommunen fungere som en drivkraft i realiseringen af initiativer.

Helhedssyn
Tønder Kommune vil lægge vægt på et helhedssyn, en tværsektoriel tænkning og støtte op om de initiativer som kan være med til at motivere borgerne til:

  • en aktiv borgerinddragelse
  • kredsløbstankegangen
  • inddragelse af globale hensyn
  • styrkelse af det langsigtede perspektiv

Kompostering er ikke særlig energikrævende og er samtidig med til at genanvende plantenæ-ringsstofferne. Derfor er det vigtig at kommunen og borgerne udfører en bæredygtig ukrudtsbe-kæmpelse.

Skovrejsning er med til at optage CO2 udledningen og sammen med naturgenopretninger gives der mulighed for at etablere rekreative arealer, der er med til at fremme sundheden i kommunen og gøre det mere attraktivt at bosætte sig i kommunen.

Bæredygtigt livsgrundlag
Et bæredygtigt livsgrundlag handler om ændring af livsstil, vaner, forbrug og produktion. Derfor vil et samarbejde med borgerne, erhvervslivet, organisationer og foreninger om en bærerdygtig fremtid blive helt centralt.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

Klimatiske ændringer dækker over tre forhold: Temperaturstigning, vandstandsstigning samt ændringer i nedbørsmønstret