Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Baggrund og Retsvirkninger
Nabokommuner
Klimatilpasset udvikling
Sundhed
Mål
Redegørelse
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kommuneplan 2009-2021 generelt Sundhed Redegørelse

Redegørelse for sundhed i Tønder Kommune

Der er allerede igangsat mange konkrete initiativer og projekter inden for sundhedsområdet overalt i kommunen. Der er også etableret et tværfagligt sundhedsforum som skal sikre et fælles ansvar for sundhedsarbejdet.

Redegørelsen beskriver sundhedspolitikkens fem politisk prioriterede fokusområder:

Sund livsstil for alle borgere
Børn og unges mulighed for sunde valg
Sunde arbejdspladser
Sunde byer og lokalsamfund
Nye samarbejdsformer i sundhedsarbejdet

Kommunen vil udarbejde handleplaner for hvert af de politisk prioriterede fokusområder. Der skal formuleres strategiske mål for hvert fokusområde, og vi skal beskrive, hvordan vi evaluerer indsatsen.

Sund livsstil for alle borgere
Sund livsstil handler om de valg, den enkelte foretager sig, som har betydning for personens sundhed. Sundhedsvaner har stor betydning for sundhedstilstanden og for risikoen for at udvikle forskellige typer af alvorlige og kroniske sygdomme, f.eks. diabetes, kræftsygdomme, hjerte-karsygdomme og rygerlunger.

Sygdomme som betyder mindsket levetid og tab af livskvalitet. Levevilkår handler om de generelle rammer, der tilbydes borgerne, og dermed muligheden for at træffe sunde valg.

Børn og unges muligheder for sunde valg
Sunde vaner grundlægges tidligt i livet. Derfor er det vigtigt at vejlede børn og unge til at få en sund start på livet. Sunde vaner, selvværd og handlekompetence gør børn og unge i stand til at tage vare på sig selv.

Tønder Kommune vil arbejde for:

 • Sund kost og gode madvaner til de unge.Dette kan ske via øget fokus på sund kost i skoler og institutioner
 • Fysisk motion, bevægelse og idræt til de unge.Dette kan ske ved at indføre flere idrætstimer til udvalgte årgange, samt ved at sikre sunde fysiske aktiviteter for børn og unge i fritiden og i sommerferien
 • En styrket sundhedsinformation i skolerne.Dette kan ske ved at tage sundhedsrelaterede emner op i undervisningen. Endvidere kan der indføres politikker omkring rygning og alkohol i skoler, institutioner og fritidsmiljøer
 • Forebyggelse af mobning.Dette kan ske ved at indføre en konsekvent mobbepolitik i skoler, institutioner og fritidsmiljøer og ved at styrke det sociale fællesskab.

Sunde arbejdspladser
Medarbejdere tilbringer mange timer på arbejdspladsen hver dag og påvirkes af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Sundhedsfremme på arbejdspladsen må således rette sig mod en bred gruppe af borgere og udgøre et centralt indsatsområde for sundhedsinitiativer.

Tønder Kommune vil arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø som indsatsområde. Herunder fokus på sygefravær via forebyggende samtaler og bedre mulighed for deltidssygemeldinger.

Sunde byer og lokalsamfund
Det miljø, der omgiver os, spiller en stor rolle for vores sundhedstilstand både psykisk og fysisk. Naturen og de grønne områder giver mennesker i alle aldre mulighed for fysisk aktivitet.

I Tønder Kommune har den fysiske planlægning fokus på menneskers sundhed og trivsel. Borgerne kan forvente sunde, rene, grønne og smukke omgivelser til både naturoplevelser og fritidsliv.

Tønder Kommune vil arbejde for:

 • Etablering af sikre skoleveje til alle skoler. Det vil kunne øge antallet af børn, der cykler til skole
 • Kommunalt opkøb af dårlige huse med henblik på nedrivning. Dette gøres for at sikre sunde boliger til alle borgere
 • Gode muligheder for aktiviteter også i landområderne
 • Flere cykelstier, så valget om at tage cyklen bliver lettere
 • Udvidelse af den kollektive trafik. Dette for at øge mulighederne for at deltage i aktiviteter og mindske isolation og ensomhed.

Nye samarbejdsformer i sundhedsarbejdet
Et velfungerende samarbejde mellem de relevante aktører på sundhedsområdet er en forudsætning for, at borgerne får den bedst mulige behandling, når de er syge. Tværfagligt samarbejde internt i kommunen er en forudsætning for at kommunens ressourcer udnyttes fuldt ud og giver borgerne de bedste muligheder for at fremme eller bevare deres sundhed.

Kommunen og det øvrige sundhedsvæsen kan ikke løfte opgaven med sundhedsfremme og forebyggelse alene. Et samarbejde med frivillige foreninger, organisationer og private virksomheder er nødvendigt, og Tønder Kommune prioriterer dette område meget højt.

Tønder Kommune vil arbejde for:

 • Systematisk fokus på samarbejdet mellem almen praksis, sygehus og kommune omkring indlæggelse og udskrivning
 • At sikre opfølgning på længere sygdomsforløb gennem personlig kontakt
 • At forvaltningerne og de politiske udvalg har fokus på sundhed
 • Sikring af gensidig information om sundhedstiltag og tilbud i henholdsvis almen praksis, sygehussektoren, kommunen og frivillighedssektoren
 • Udvikle nye former for samarbejde med frivillige foreninger, private virksomheder og organisationer, f.eks. faste dialogmøder med patientorganisationerne.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

Sundhedspolitik
Kommunalbestyrelsen har den 28.2.2008 vedtaget Sundhedspolitik i Tønder kommune.
Sundhedspolitik i Tønder kommune

Sundhedsaftaler
Kommunalbestyrelsen i Tønder har indgået en sundhedsaftale med Region Syddanmark. Aftalen fastlægger rammer for samarbejdet mellem region og kommune ved indlæggelse, udskrivning, genoptræning m.v. ved somatiske og psykiatriskesygehuse.
Sundhedsaftaler 2008 - Tønder kommune og Region Syddanmark

Frivillighedspolitik
Politik for det frivillige sociale arbejde er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Tønder kommune den 28.2.2008.
Politik for det frivillige sociale arbejde