Mål for bygningskulturen i Tønder Kommune

Tønder Kommunes mål er at værne om bygningskulturen ved at beskytte de bevaringsværdige bygninger og de enkelte centerbyers og landsbyers særlige karakterer. De egnstypiske bygninger og de velbevarede byer og landsbymiljøer er Tønder Kommunes særkende, som vi sammen med borgene vil værne om og formidle værdien af til vores omgivelser.

Mål for bygningskulturen

Vi vil:

 • Sikre den bygnings- og bymæssige kulturarv og bevare de egnstypiske byggeskikke, som findes i de enkelte dele af kommunen
 • Bevare de enkelte byers særlige kendetegn, strukturer og karakter, så bymidterne fremstår med kvaliteter og indhold, der giver den enkelte by sin egen identitet og derved bevare byens helhed
 • Bevare Tønder bymidtes enestående historiske matrikelstruktur, kaldet Stavn, med de karakteristiske gavlhuse, så det gamle købstadsmiljø bevares
 • Arbejde for at der i den daglige administration af projekter, skal være forståelse for vores kulturarvs bevarelse
 • Bevare udvalgte bygninger og anlæg som repræsentanter for de enkelte tiders byggestil og håndværksmæssig formåen samt hustype
 • Gøre bygningskulturen og bevaring til en folkesag, herunder bevaring af bygningstyper og funktioner, der hører med til byerne og landsbyerne som eksempelvis forsamlingshuse.

Handling - bygningskulturen

Vi gør:

 • Fortsætter med at kortlægge bevaringsværdierne og udpege bevaringsværdige bygninger efter SAVE metoden i hele kommunen
 • Udarbejder bevarende lokalplaner i de udpegede kulturmiljøer og for center byerne
 • Formidler kulturarven, bygninger, bygningernes historie og bygningernes kultur- og fortælleværdi til borgerne
 • Udnytter potentialet i den historiske bygningsmasse og bymiljøer til at udvikle handlen, tiltrække borgere, virksomheder og turisme
 • Vejleder borgerne omkring bevaringsværdige bygninger
 • Arbejder for, at der kan gives bygningsbyfornyelsesmidler til bevaringsværdige bygninger
 • Fortsætter med Facadeudvalget for Tønder Midtby og etablerer samarbejde med lokalrå-dene for at udbrede bevaringsindsatsen og respekten for vores kulturarv.

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort