Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
Kulturhistorie
Kulturmiljø
Bygningskultur
Mål
Retningslinier
Redegørelse
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv Bygningskultur Retningslinier

Retningslinier for bygningskultur i Tønder Kommune

Tønder Kommunes bygningsmæssige kulturarv præsenteres gennem de bevaringsværdige bygninger og de fredede bygninger, samt i byernes strukturer og opbygning. Bygningskulturen og center byerne er hver især egnstypiske og hvor bevaringsindsatsen er med til at styrke deres udtryk. Dette afsnit beskriver, hvilke retningslinier der gælder for bygningskulturen.

Der er retningslinier for:

Og for Centerbyer:

Bevaringsværdige bygninger


Retningsline 5.3.1
Bygninger med en bevaringsværdi fra 1 til og med 4 i SAVE-registreringen er udpeget som bevaringsværdige.

For de udpegede bevaringsværdige bygninger gælder at:

  • Bygningerne er bevaringsværdige
  • Bygningerne ikke må nedrives uden Kommunalbestyrelsens godkendelse
  • Bygningerne ikke må ombygges eller ændres udvendig uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Vejledning
De bevaringsværdige bygninger udgør en væsentlig del af den danske kulturarv indenfor arkitektur og kulturhistorie, og har en særlig regional eller lokal betydning. En udpegning som bevaringsværdig bygning omfatter alene bygningens ydre.

Bevaringsværdige bygninger sikres ved at de optages i kommuneplanen eller udpeges i lokalplaner så nedrivning, ombygning og andre ændringer af bygningen ikke må ske uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Bevaringsværdige bygninger registreres og udpeges efter bevaringssystemet SAVE (Survey of Architectural Values in the Enviroment). Bevaringsværdien er fastlagt ud fra en skala på 1-9 hvor 1 er højeste bevaringsværdi.

Udover de SAVE-udpegede bygninger, findes der en række bevaringsværdige bygninger som er udpeget i lokalplaner eller som har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygninger, der er erklæret bevaringsværdige, må ikke nedrives før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivning.

Beliggenheden af de udpegede bevaringsværdige bygninger pr. september 2009 ses på kortbilag. Klik her.

Fredede bygninger
Retningslinie 5.3.2
De fredede bygninger repræsenterer det ypperste/ bedste af dansk bygningskultur og har en særlig arkitektonisk eller kulturhistorisk kvalitet af national betydning. Bygningsfredning er derfor et statsligt anliggende som hører under Kulturministeren. En bygningsfredning omfatter både det ydre og det indre af bygningen.

Vejledning
En fredet bygning skal af ejer eller lejer holdes i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag, dvs. klimaskærmen og må ikke ændres eller ombygges, hverken udvendig eller indvendig, uden tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen.

Beliggenheden af de fredede bygninger pr. september 2009 ses på kortbilag. Klik her.

Centerbyer:

Tønder
Retningslinie 5.3.3
Indenfor bymidten skal den historiske matrikelstruktur, kaldet Stavn, og gadenettet bevares sammen med de historiske gavlhuse.

Officielle bygninger fra tidligere tidsperioder skal sikres og bevares, så deres arkitektur og tidligere funktion respekteres ved renovering, ombygning eller når bygningen overgår til anden funktion.

Bevare og udpege bygninger der med deres arkitektur repræsenterer stilretninger er med til at karakteriserer bymidten og villakvarterene, som eksempelvis, barok, klassicisme, historicisme, Baupflege Kreis Tondern, nationalromantiske (trempelbygninger), jugend (skønvirke), bedre byggeskik, samt bygninger med bindingsværk.

Ved nybyggeri må bevaringsinteressen ikke tilsidesættes.

Løgumkloster
Retningslinie 5.3.4
Bevare byens særpræg med de lave længehuse langs gaderne og rundt om Markedspladsen. Bevare den gamle struktur i gadenettet med smågaderne og Alleén. Bevare resterne af gårdene i gadebilledet. Sikrer at byens udtryk med de lyse bygninger og røde tegltage bevares.

Ved nybyggeri må bevaringsinteressen ikke tilsidesættes.

Skærbæk
Retningslinie 5.3.5

Bevare byens karakter af en blanding af stationsby og ældre landsby med de karakteristiske byhuse fra stationsbyens udbygning. Værne om bygningskulturen og de tidsperioder som de afspejler i byggestil, specielt de bygninger, der repræsenterer vestslesvigsk byggestil, hjemstavnsstilen og begyndelsen på bedre byggeskik.

Ved nybyggeri må bevaringsinteressen ikke tilsidesættes.

Toftlund
Retningslinie 5.3.6
Bevare præget af stationsby med de tilhørende tidstypiske bygninger og de mange ældre villaer. Tage vare om de udpegede bevaringsværdige bygninger.

Ved nybyggeri må bevaringsinteressen ikke tilsidesættes.

Bredebro
Retningslinie 5.3.7
Bevare den visuelle adskillelse af den gamle landsby vest for jernbane, stationsbyen øst for jernbanen og den ældre bebyggelse ved kirken. Bevare resterne af gårdene i landsbyen. Bevarer de tidstypiske byhuse fra tiden omkring stationsbyens udvikling og de ældre huse ved kirken. Nybyggerier skal indpasse sig i skala og materialer til den sammenhæng det ligger i (byhuse /landhuse præg).

Ved nybyggeri må bevaringsinteressen ikke tilsidesættes.

Højer
Retningslinie 5.3.8

Bevare byens særegne karakter af marskby. Bevare strukturen og gadenettet i byen og måden bygningerne er placeret på. Respektere de gamle stråtækte huses øst-vest retning. Bevare de tidstypiske bygninger fra det 19 århundrede.

Ved nybyggeri må bevaringsinteressen ikke tilsidesættes.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Links

Planloven
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
Fredede og Bevaringsværdige Bygninger