Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
Kulturhistorie
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Kulturmiljø
Bygningskultur
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv Kulturhistorie Retningslinier

Retningslinier for kulturhistorien i Tønder Kommune

Tønder Kommunes kulturhistorie fortæller om udviklingen i kommunen gennem tiden og giver sig til kende i de fysiske spor. En del af vores kulturhistorie afspejles i fortidsmindeområder, bevaringsværdige landskaber, værfter og værftsbebyggelser og infrastrukturanlæg. Dette afsnit beskriver, hvilke retninglinier der gælder for at håndtere kulturhistorien.

Der er retningslinier for:

Kulturhistorie
Retningslinie 5.1.1


Kulturhistorien fortæller gennem de fysiske spor om udviklingen i kommunen og skal derfor beskyttes og bevares gennem planlægning, administration og formidling.

For planlægning gælder, at:

 • De fysiske spor af Tønder Kommunes historie skal bevares og beskyttes gennem de of-fentlig myndigheders formidling, planlægning og administration
 • De beskyttelsesinteresser, der er beskrevet i de efterfølgende retningslinjer skal tilgodeses i den kommunale planlægning og administration og i forbindelse med kommunernes anlægsarbejde
 • Beskyttelsesinteresserne skal tilgodeses indenfor de udpegede kulturhistoriske områder og kulturmiljøerne
 • Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovbrugsejendomme, som udgangspunkt skal opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

Fortidsmindeområder
Retningslinie 5.1.2

Fortidsmindeområderne er udpegede arealer, hvor der findes spor efter menneskers virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider. Det er strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bo-pladser, grave og gravpladser, monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.

De forhistoriske områder består af velbevarede landskaber, ressourceområder og synlige for-tidsminder som skal bevares og beskyttes.

For planlægning i de udpegede fortidsmindeområder gælder at:

 • Der må ikke foretages råstofgravning
 • Der må ikke etableres nye anlæg eller ny bebyggelse
 • Der må kun foretages grundvandshævning eller sænkning, såfremt der ikke herved påføres fortidsminderne skade
 • Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af fortidsminderne
 • Der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsminder.

Vejledning
Retningslinien omfatter ikke udvidelse af eksisterende enkeltanlæg og enkeltbebyggelse.
Fortidsmindeområder er omfattet af områdeudpegningen "områder hvor skovtilplantning er uønsket"

Beliggenheden og afgrænsningen af fortidsmindeområderne ses på kort.
Liste over kulturhistoriske udpegninger

Bevaringsværdige kulturlandskaber
Retningslinie 5.1.3

Tønder Marsken og Ballum Marsken er udpeget som bevaringsværdige kulturlandskaber. Her skal marskens særpræg med kogene, værfterne, digerne og kanalerne sikres bevaret.

For planlægning i de udpegede kulturlandskaber gælder at:

 • Der ikke må etableres større tekniske anlæg
 • Der ikke må etableres større bebyggelse
 • Der ikke må ikke foretages ny råstofgravning bortset fra klæggravning ved Vadehavet
 • Der ved naturgenopretning skal tages hensyn til områdernes menneskeskabte kulturpræg.

Vejledning
Udpegningen af de bevaringsværdige kulturlandskaber har til hensigt at beskytte områdernes kulturlandskabelige fortælleværdi.
Retningslinien udelukker ikke nyt byggeri og anlæg, der knytter sig til områderne.
I de udpegede områder er skovrejsning uønsket.

Beliggenheden og afgrænsningen af de bevaringsværdige kulturlandskaber ses på kort.
Liste over kulturhistoriske udpegninger

Værfter og værftsbebyggelser
Retningslinie 5.1.4

Værfter og værftsbebyggelser findes hovedsageligt i Ballum Marsken og i Tønder Marsken.

For planlægning i de udpegede værfts og værftsbebyggelser gælder at:

 • Byggeri og anlæg på eller i tilknytning til værfter og værftsbebyggelser i de sønderjyske marskområder må ikke ødelægges eller sløre værftets eller værftsbebyggelsens kulturhistoriske struktur.

Vejledning
Hensigten er at beskytte værfternes og værftsbebyggelsernes fortælleværdi som enestående eksempler på, hvordan befolkningen gennem århundrede har tilpasset sig naturens luner.

Beliggenheden og afgrænsningen af de udpegede værfter og værftsbebyggelser ses på kort.
Liste over kulturhistoriske udpegninger

Infrastrukturanlæg
Retningslinie 5.1.5

Der er som infrastruktur anlæg udpeget to gennemgående jernbanestrækninger og Rømø havn som et havneanlæg. Det er kun den del af jernbanestrækningerne Bramming - Niebüll og Tønder - Tinglev, som går gennem kommunen, der er omfattet af retningslinjen.

For de udpegede anlæg gælder at:

 • Der ved ophør af den nuværende funktion skal relevant alternative anvendelser i videst mulig omfang tilgodeses.

Vejledning
Udpegningen har til hensigt, at sikre jernbanetracéerne ved nedlæggelse søges genanvendt som stianlæg eller som et alternativt kollektivt trafikmiddel og at nedlagte havne og havneanlæg søges genanvendt til funktioner, der er forenelige med havneanlæggets kulturhistoriske værdi.

Liste over kulturhistoriske udpegninger

Område

Udpegning

Beskrivelse

Abterp

Fortidsmindeområde

Boplads, gravplads, ressourceområder

Allerup Høje

Fortidsmindeområde

Gravhøje

Allerup Krat

Fortidsmindeområde

Gravhøje

Ballum Marsken

Bevaringsværdigt kulturlandskab

Marskområder

Ballum Marsken

Værfter og værftsbebyggelser

Anlæg, bygningsanlæg, bebyggelse

Barsbøl

Fortidsmindeområde

Bopladser, gravpladser, ressourceområder

Birkelev

Fortidsmindeområde

Tuegravhøj

Birkelev Plantage

Fortidsmindeområde

Gravhøje

Borg

Fortidsmindeområde

Boplads, gravplads, ressourceområde

Bramming - Niebüll

 

Infrastrukturanlæg

Jernbanestrækning

Brøns - Skærbæk

Fortidsmindeområde

Bopladser, gravpladser, ressourceområde

Brøns Mølle

Fortidsmindeområde

Gravhøje

Bønderby

Fortidsmindeområde

Boplads, gravplads, ressourceområde

Drengsted

Fortidsmindeområde

Boplads, gravplads, ressourceområde

Elhem Pold

Værfter og værftsbebyggelser

Anlæg

Forballum

Fortidsmindeområde

Boplads, gravplads, ressourceområde

Galsted

Fortidsmindeområde

Bopladser, gravpladser, ressourceområde

Gassehøje

Fortidsmindeområde

Gravhøje

Koldby - Emmerlev

Fortidsmindeområde

Boplads, gravplads, ressourceområde

Kongens Mose

Fortidsmindeområde

Boplads og ressourceområde

Lindet Skov

Fortidsmindeområde

Gravhøje

Lindetgård

Fortidsmindeområde

Gravhøje

Lovrup Skov

Fortidsmindeområde

Gravhøje

Lunde

Fortidsmindeområde

Bopladser, gravpladser, ressourceområde

Løgumbjerge

Fortidsmindeområde

Gravhøje

Meirsholm

Værfter og værftsbebyggelser

Bygningsanlæg

Ottersbøl

Fortidsmindeområde

Bopladser, gravpladser, ressourceområde

Randerup

Fortidsmindeområde

Boplads, gravplads, ressource

Rejsby - Brøns

Fortidsmindeområde

Bopladser, gravpladser, ressourceområde

Store Emmerske

Fortidsmindeområde

Boplads, gravplads, ressourceområde

Terrested Kanal

Fortidsmindeområde

Boplads

Tønder - Tinglev

Infrastrukturanlæg

Jernbanestrækning

Tønder Marsken

Bevaringsværdigt kulturlandskab

Marskområder

Tønder Marsken

Værfter og værftsbebyggelser

Anlæg, bygningsanlæg, bebyggelse

 

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort