Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
Kulturhistorie
Kulturmiljø
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Bygningskultur
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv Kulturmiljø Redegørelse

Redegørelse for kulturmiljøer i Tønder Kommune

Tønder Kommunes kulturarv giver sig til kende i en række udpegede kulturmiljøer. Kulturmiljøerne, kirkelandskaberne og de udpegede bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer er alle velbevarede afgrænsede områder, der hver især fortæller sin egen historie og fremviser noget egnstypiske.

Redegørelsen beskriver:

Kulturmiljøer

Et kulturmiljø er et større eller mindre geografisk afgrænset områder, der indeholder en række kulturspor, der fortæller en historie om menneskelig aktivitet og samfundets udvikling. Kulturmiljøerne omfatter også landskabsarealer, der ikke i sig selv er kulturhistoriske interessante, men som er en forudsætning for, at kunne forstå de enkelte kulturspors indbyrdes sammenhæng.

I Tønder Kommune er der kortlagt, beskrevet og udpeget en række kulturmiljøer i byerne og på landet. Udpegningerne omfatter både de værdifulde kulturmiljøer og de bevaringsværdige husmandskolonier fra Regionplan 2005-2016, Sønderjyllands Amt, suppleret med udpegninger af kulturmiljøer fra Vadehavets Kulturarvsatlas, Kulturarvsstyrelsen 2007.

Tønder Kommunes opgave er, at beskytte og sikre den bevaringsinteresse og de bevaringsværdier som er knyttet til hver enkel udpegning.

Kulturmiljøerne angiver et bredt aspekt af kommunens udvikling, arkitektur, byggetradition, og givet er billede af udpeget bopladser fra oldtiden, øsamfund, marsken med værfter og diger, geestrandbebyggelser fra jernalderen til nutiden, nyere husmandskolonier og levn fra 1. verdenskrig.

I Vadehavsområdet er den vestslesvigske kultur og byggeskik helt speciel for lokalhistorien, og er i dag en attraktion for turismen. Derfor er der udpeget en række kulturmiljøer i området, der skal være med til at sikre historien om menneskets formåen og levevis i denne specielle natur gennem tiden.

Kirkelandskaber
Kirkelandskabet er kirkens nære omgivelser og består af en indblikszone og en baggrundszone. Indblikszoner er arealerne mellem kirken og den vej, hvorfra indblik er mulig. Baggrundszoner er arealerne, som i forhold til den vej, hvorfra der er indblik, danner baggrund for kirken.

Efter Lov om Naturbeskyttelse er der om næsten alle kirker en kirkebyggelinie på 300 meter, indenfor hvilken der ikke må opføres bebyggelse på over 8,5 meter. Ved mange kirker er der desuden tinglyst fredninger for at friholde kirkernes allernærmeste omgivelser for byggeri m.m.

Retningslinien for kirkelandskaberne er lavet for at supplere disse bestemmelser, således at myndighederne kan sikre, at der inden for kirkelandskaberne ikke foretages indgreb, som kan virke forstyrrende på kirkernes visuelle indvirkning i landskabet.

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer
Der er udpeget bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer som er velbevarede og karakteristiske for netop det sted og måden at leve på i den egn.

Der er udpeget fortelandsbyer, geestrandslandsbyer, kirkelandsbyer, en rækkelandsby, en grænseby, en vejby, samlinger af gårde og fisker-skipperhuse.

Når der lokalplanlægges i de udpegede områder, skal lokalplanbestemmelserne sikre de bevaringsinteresser og værdier, som ligger til grund for områdets udpegning.

Til toppen 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Links

Naturbeskyttelsesloven