Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kulturarv
Kulturhistorie
Kulturmilj√ł
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Bygningskultur
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kulturarv Kulturmilj√ł Retningslinier

Retningslinier for Kulturmiljøer i Tønder Kommune

Tønder Kommunes udpegede kulturmiljøer, danner sammen med kirkelandskaberne og de udpegede bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer, en væsentlig del af kommunens kulturarv. Kulturmiljøerne repræsenterer hver især et område med noget specielt, funktionsmæssigt og tidstypisk for egnen, som skal beskyttes og bevares.
Dette afsnit beskriver, hvilke retningslinier der gælder for kulturmiljøerne i Tønder Kommune.

Der er retningslinier for:

Kulturmiljøer
Retningslinie 5.2.1

Kulturmiljøerne indeholder en række kulturspor, der fortæller om den menneskelige aktivitet i området. De beskriver udviklingen i landskabet eller bebyggelserne, levevilkårene, måden at bo på og den specielle arkitektur, der knytter sig til det enkelte område.

For planlægning i de udpegede kulturmiljøer gælder at.

  • Bevaringsinteresser ikke må tilsidesættes
  • Ved etablering af nye anlæg, ny bebyggelse og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af bevaringsinteresserne, må ikke finde sted i disse områder
  • Samspillet mellem kultursporene, naturgrundlaget og det omgivne landskab ikke må sløres eller ødelægges
  • Når der udarbejdes lokalplan inden for et værdifuldt kulturmiljø eller dele heraf, skal lokalplanbestemmelserne sikre de pågældende bevaringsværdier.

For de specielt udpegede bevaringsværdige husmandskolonier Roost og Bjerndrup-Løgtved gælder udover den overstående retningslinje:

  • Ved byggeri og anlæg må husmandsudstykningernes kulturhistoriske struktur ikke forringes.

Vejledning
Hensigten er at beskytte kultursporenes landskabelige og naturgivne forudsætninger og indbyrdes samspil. For husmandskolonierne er hensigten, at beskytte deres kulturhistoriske struktur og fortælleværdi.

Ved planlægning eller godkendelse af nye, store bygninger eller anlæg udenfor kulturmiljøerne, skal bevaringsinteresserne ikke tilsidesættes, hvis bevaringsværdierne inden for kulturmiljøerne vil blive forringet af de nye tiltag.

Retningslinien udelukker ikke nyt byggeri og anlæg, der etableres med respekt for de bevaringsinteresser, der knytter sig til områderne.

Beliggenheden af de udpegede kulturmiljøer ses på kort.
Liste over udpegede kulturmiljøer og kirkelandskaber

Kirkelandskaber
Retningslinie 5.2.2

Et kirkelandskab er for det meste afgrænset af synlige markeringer i landskabet, og dækker oftest et areal, der svarer til kirkebyggelinjen. Kirkelandskabet består af en indblikzone og en baggrundszone.

For planlægning i de udpegede kirkelandskaber gælder at:

  • Der kun kan opføres bygninger eller tekniske anlæg m.v., hvis byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser
  • Undgå beplantning, der visuelt slører og forringer indblikket til kirkerne.

Vejledning
Kirkernes betydning som værdifulde kulturhistoriske monumenter og markante kendingsmærker i landskabet må ikke forringes.

I indblikszoner kan selv lave bebyggelser og beplantninger medføre, at indblikket til kirken visuelt sløres eller forringes. I baggrundszo-ner vil lavt byggeri i mange tilfælde ikke virke forstyrrende i forhold til kirken. Høje bygninger, vindmøller og antenner m.v. kan derimod forringe oplevelsen af kirkerne i landskabet. Som baggrund vil beplantning normalt ikke virke forstyrrende på kirken.

Hvis Kommunalbestyrelsen vurderer, at en lokalplan, der omfatter arealer i landzone vil påvirke kirkeomgivelserne, vil Kommunalbestyrelsen foranledige, at Stiftsøvrigheden høres til brug for sagens afgørelse.

Retningslinjen skal ses i sammenhæng med naturbeskyttelseslovens § 19, kirkebeskyttelseslinjen, hvorefter også landbrugets bygninger kræver dispensation fra Kommunalbestyrelsen, såfremt bygningerne ønskes opført med en større højde end 8,5 meter inden for en afstand af 300 meter fra kirken.

Beliggenheden af de udpegede kirkelandskaber ses på kort.
Liste over udpegede kulturmiljøer og kirkelandskaber

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer
Retninglinie 5.2.3

Der er udpeget en række bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer. Udpegningerne repræsenterer velbevarede fortelandsbyer, geestrandslandsbyer, vejbyer, rækkelandsbyer, grænsebyer, kirkelandsbyer og fiskerlejer/fisker - skipperhuse.

For planlægning i de udpegede bebyggelser og mindre byer gælder at:

  • Bevaringsinteresser ikke tilsidesættes
  • Når der lokalplanlægges for lokalbyerne/landsbyerne/bebyggelserne, skal lokalplanbestemmelserne sikre de pågældende bevaringsværdier.

Vejledning:
Hensigten er at bevare de spændende bebyggelsesmiljøer, og dermed bidrage til at gøre det attraktivt at bo i landdistrikterne.

Der udelukkes ikke nyt byggeri og anlæg, der etableres med respekt for de bevaringsinteresser, der knytter sig til områderne.

Beliggenheden af de udpegede bebyggelser og mindre byer ses på kort.
Liste over udpegede kulturmiljøer og kirkelandskaber

Liste over udpegede kulturmiljøer og kirkelandskaber:

Område

Udpegning

Beskrivelse

Abild Kirke

Kirkelandskaber

 

Agerskov Kirke

Kirkelandskaber

 

Arrild Kirke

Kirkelandskaber

 

Astrup

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Geestrandslandsby

Ballum Astrup Dige, Ballum Sluse og Ballum Slusekro

Kulturmiljøer

 

 

Ballum Kirke

Kirkelandskaber

 

Ballum Vesterende

Kulturmiljøer

 

(Landsbystruktur)

Ballum Vesterende, Ballum

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Kirkelandsby

Ballum Østerende

 

Kulturmiljøer

 

(Rækkelandsby)

Ballum Østerende, Ballum

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Geestrandslandsby

Ballum Marsken

Kulturmiljøer

 

(Diger, værfter og geestrandbebyggelse)

Ballum Marsken ved Misthusum

Kulturmiljøer

 

(Værfter)

Bedsted Kirke

Kirkelandskaber

 

Birkelev

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Vejby

Bjerndrup - Løgtved

Bevaringsværdige husmandskolonier

Husmandskoloni

Bovlund

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Rækkelandsby

Bovlund Frimenighedskirke

Kirkelandskaber

 

Branderup Kirke

Kirkelandskaber

 

Brede Kirke

Kirkelandskaber

 

Brøns Kirke

Kirkelandskaber

 

Brøns

Kulturmiljøer

 

(Landsby)

Daler Kirke

Kirkelandskaber

 

Draved Skov - Kongens Mose

Kulturmiljøer

 

("Urskov", højmose med bopladser fra oldtiden og tørvegravning fra nyere tid)

Døstrup Kirke

Kirkelandskaber

 

Emmerlev

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Geestrandslandsby

Emmerlev Kirke

Kirkelandskaber

 

Emmerlev, Emmerlev Kirke og Højkro

Kulturmiljøer

 

(Geestrandbebygelse, kirke, kro)

Forballum

Kulturmiljøer

 

(Værftsbebyggelse)

Hjemsted

Kulturmiljøer

 

(Landsby og geestrandbebyggelse)

Hjerpsted

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Geestrandslandsby

Hjerpsted

Kulturmiljøer

 

(Landsbyejerlav og geestrandbebyggelse med sjælden struktur)

Hjerpsted Kirke

Kirkelandskaber

 

Hostrup Kirke

Kirkelandskaber

 

Højer

Kulturmiljøer

(Flække)

Højer Kanal, Højer Sluse og Højer Dige

Kulturmiljøer

 

 

Højer Kirke

Kirkelandskaber

 

Højer Kog og Møgeltønder Kog

Kulturmiljøer

 

(Værftsgårde)

Højklynge mellem Hjerpsted og Koldby

Kulturmiljøer

 

 Gravfelt

Højst Kirke

Kirkelandskaber

 

Juvre

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Samling af gårde

Juvre og Toftum

Kulturmiljøer

 

(Samling af gårde, gl. skole, gl.  redningsstation)

Lakolk

Kulturmiljøer

 

(Sommerhusområde)

Landegrænsen

Kulturmiljøer

 

(Grænsen til Tyskland med grænsestationer og gendarmhuse)

Løgumkloster Kirke

Kirkelandskaber

 

Margrethekog, Det fremskudte dige og Vidåslusen

Kulturmiljøer

 

 

Mjolden

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Geestrandslandsby

Mjolden Kirke

Kirkelandskaber

 

Mjolden

Kulturmiljøer

 

(Landsby, randbebyggelse)

Møgeltønder Kirke

Kirkelandskaber

 

Møgeltønder, Schackenborg og Røj

Kulturmiljøer

 

(Kirkebyen, Sønderbyen, slottet, kirken, Røj)

Nr. Løgum Kirke

Kirkelandskaber

 

Nørremølle og Gammel Frederikskog

 

Kulturmiljøer

 

(Landsby på digekrone og digekant)

Randerup Kirke

Kirkelandskaber

 

Rejsby Kirke

Kirkelandskaber

 

Rejsby ved Åbølling-Havervad

 

Kulturmiljøer

 

(Geestrandområde med bosættelsesmønster fra jernalderen)

Roost

Bevaringsværdige husmandskolonier

Husmandskoloni 

Roost

Kulturmiljøer

 

(Landsby og ejerlav med voldsteder og husmandskolonier)

Rudbøl

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Grænseby

Rudbøl

Kulturmiljøer

(Bebyggelse på værfter og diger)

Rømø

Kulturmiljøer

 

(Vadehavsø og øsamfund)

Rømø Kirke

Kirkelandskaber

 

Rørkær

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Fortelandsby

Skast Kirke

Kirkelandskaber

 

Skast

Kulturmiljøer

 

(Landsby)

Skærbæk

Kulturmiljøer

 

(Stationsby)

Solvig

 

Kulturmiljøer

 

(Ådal med voldsted, mølleanlæg og hovedgård)

Sæd

Kulturmiljøer

 

(Landsby)

Sæd Grænseovergang

Kulturmiljø

 

Sønder Sejerslev (del af Sdr. Sejerslev)

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Geestrandslandsby

Sønder Sejerslev, Nørre Sejerslev og Vrågård

Kulturmiljøer

 

(Sammenhængende landsbyer)

Tirslund Kirke

Kirkelandskaber

 

Toftlund Kirke

Kirkelandskaber

 

Trøjborg

Kulturmiljøer

 

(Voldsted, ruin)

Tvistmark

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Samling af gårde

Tønder - Ribe Landevej

Kulturmiljøer

 

(Bebyggelse og byggeskik)

Tønder - Soldaterskoven

 

Kulturmiljøer

 

(Luftskibsbase for Zeppelinere under 1. verdenskrig)

Tønder - Vestbyen /Strucks Allé, en lille del af Viddingsherredsgade, første del af Markgade og Banegården)

Kulturmiljøer

 

(Bebyggelse og byggeskik)

Tønder - Midtbyen

Kulturmiljøer

 

(Middelalderlig bykerne)

Tønder - Kasernen og Carstensgade med sygehuset

Kulturmiljøer

 

(Bebyggelse og byggeskik)

Tønder - Leos Allé

Kulturmiljøer

 

(Bebyggelse og byggeskik)

Tønder Marsken

Kulturmiljøer

 

(Værfter, diger, marskbyer og marskenge)

Ubjerg Kirke

Kirkelandskaber

 

Ubjerg

Kulturmiljøer

 

(Landsby på byværft)

Ved Åen

Kulturmiljøer

 

(Værftsgårde)

Visby Kirke

Kirkelandskaber

 

Vodder Kirke

Kirkelandskaber

 

Vråby

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Fiskerlejer/fisker-skipperhuse

Vråby

Kulturmiljøer

 

(Hede og klitlandskab med gårde og småhuse)

Vråby Plantage

Kulturmiljøer

 

(Plantage)

Øster Terp

 

Bevaringsværdige bebyggelser og mindre byer

Fortelandsby

 

Til toppen

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Links

Naturbeskyttelsesloven