Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Landskab
Skove
Vand
Natur
Nationalpark Vadehavet
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Kystlandskab Redegørelse

Redegørelse for kystlandskab i Tønder Kommune

Kyststrækningen i Tønder Kommune er som kystområde enestående set med danske øjne. Langs kysten er der en 300 m bred zone, som enten er omfattet af strandbeskyttelseslinien eller klitfredningslinien. Kystnærhedszonen strækker sig også langs kysten og omfatter hele Rømø. Inden for kystnærhedszonen finder man også områder der er udpeget som værende værdifuldt kystlandskab.

Redegørelsen beskriver:

Tønder Kommunes planlægning i kystnære områder
I kystplanlægningen tages der udgangspunkt i kommunen som udkantskommune og behovet for at omstille økonomien fra produktion til oplevelsesøkonomi.

Der er pres på kystområderne, men presset er forskelligt fra egn til egn.

Tønder Kommune har store ubebyggede kystlandskaber og det vil der fortsat være.

Da Kystnærhedszonen er en planlægningszone, kan der fortsat planlægges for udvikling i disse områder.
Der er foretaget en detaljeret registrering af kystlandskabet i Tønder kommune. Denne registrering er foretaget efter Landskabskaraktermetoden og muliggør en mere detaljeret planlægning for kystnærhedszonen.

Planlægningen for kystlandskabet tager udgangspunkt i de statslige mål:

 • At bevare kysterne, så de fortsat udgør landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi. Dette gælder ikke mindst de uberørte kyststrækninger og de helt kystnære dele inden for klitfredningslinien og strandbeskyttelseslinien
 • At fremme kvaliteten af den udvikling af bebyggelse og infrastruktur, som nødvendigvis må ligge i kystnærhedszonen, herunder at indpasse den i forhold til de landskabelige, naturmæssige og friluftsmæssige interesser
 • At den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen baseres på et solidt og opdateret beslutningsgrundlag, hvor der er redegjort for den forventede udvikling i kystnærhedszonen og de tilgrænsende vandområder, samt for sammenhængen mellem udvikling i de kystnære byer og varetagelsen af beskyttelsesinteresserne i kystnærhedszonen
 • At udviklingen af turismen og de rekreative områder langs kysterne respekterer og tager udgangspunkt i de natur- og landskabsmæssige værdier i kystnærhedszonen.

Kystlandskabets karakter og sårbarhed
Kystlandskabet ændrer hele tiden karakter i takt med tidevandet. Ved lavvande er vaderne tørlagt og henligger som store sandflader. Kystlandskabet er sårbart over for nye store bygninger og anlæg. Det kræver forsigtighed, hvis der f.eks. skal placeres store vindmøller, industrianlæg eller landbrugsbyggeri i de mest åbne områder.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en ca. 3 km bred planlægningszone langs kommunens kyster som også omfatter hele Rømø. Kystnærhedszonen udgør en væsentlig natur og landskabs ressource af lokal og national betydning.

Kriterier for kystlandskab
Det værdifulde kystlandskab ligger inden for kystnærhedszoneafgrænsningen og er udpeget ud fra nedenstående kriterier:

 • virker kystnært
 • er relativt åbent og ubebygget
 • skal have en vis sammenhængende minimumstørrelse (5 km²)
 • er enten udpeget som værende af interesse for landskabsbilledet, geologi eller friluftslivet
 • er beliggende i landzone i kystnærhedszonen.

Klitfredningslinie
På Rømø er der i stedet for en strandbeskyttelseslinie en klitfredningslinie. Klitfredningen skal ligesom strandbeskyttelseslinien beskytte og friholde klitområderne, men klitfredning har samtidigt til formål at forhindre sandflugt.

Klitfredningszonen er fastlagt af miljøministeren. Den blev fastlagt i forhold til strandens inderste grænse på det pågældende tidspunkt, og er normalt 300 m, i sommerhusområder dog kun 100 m. Beskyttelseszonen kan ligesom strandbeskyttelseszonen være mindre pga. bebyggelsesforholdene.

Såfremt der er særlige eller akutte sandflugtsproblemer i et område, kan arealer, der ligger op til 500 meter fra klittens inderste grænse, inddrages under klitfredning. Klitfredningslinien revideres løbende.

Strandbeskyttelseslinien

 • skal sikre bevarelsen af de åbne kyster
 • er fastlagt af miljøministeren
 • er registeret i matrikelregisteret og noteret i tingbogen på de enkelte ejendomme.

Linien er som hovedregel 300 m som blev udmålt ud fra landvegetationen langs kysten på det tidspunkt, hvor den blev fastlagt. I sommerhusområder er den 100 m. Beskyttelseszonen er dog mindre på en række kyststrækninger, hvor der er bebyggelse.

Til toppen

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Planlægningkompetencen for landzonearealer i kystnærhedszonen og de såkaldte kystnære dele af byzone henhører under kommunalbestyrelsen.

Planlægningskompetencen for arealer på søterritoriet hører under kystdirektoratet, og evt. nødvendigt tilladelse til arealinddragelse skal indhentes ved denne myndighed.