Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Landskab
Skove
Vand
Natur
Nationalpark Vadehavet
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Kystlandskab Retningslinier

Retningslinier for kystlandskaber i Tønder Kommune

Kystnærhedszonen og de værdifulde kystlandskaber er planlægningszoner. Udgangspunktet er at kystlandskaber skal friholdes for yderligere bebyggelse og tekniske anlæg. Strandbeskyttelseslinien og klitfredningslinien er forbudszonen. Her er det ikke tilladt at ændre tilstanden af de arealer.

Der er retningslinier for:

Planlægning i kystnærhedszonen
Retningslinie 7.1.1

Kystnærhedszonen skal søges friholdt for yderligere bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.

Inddragelse af og planlægning for nye arealer skal være særligt planlægningsmæssigt eller funktionelt begrundet og kræver kommuneplanlægning. Muligheden for placering uden for kystnærhedszonen skal belyses i fornødent omfang.

For planlægning i kystnærhedszonen gælder i øvrigt:

  • at der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse
  • at nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål
  • at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende politiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, og
  • at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.

Vejledning
Kystnærhedszonen er en væsentlig natur- og landskabsressource af national betydning, som skal bevares og beskyttes mod nyt byggeri og nye anlæg. Der skal værnes særligt om de værdifulde kystlandskaber, og mulighederne for placering uden for kystnærhedszonen skal belyses i fornødent omfang.

Planlægning i værdifulde kystlandskaber
Retningslinie 7.1.2

De værdifulde kystlandskaber skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse og tekniske anlæg.

Der må ikke opføres byggeri, udføres anlægsarbejder eller større beplantninger, der kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige, kulturhistoriske eller rekreative værdi.
Funktionelt begrundet byggeri og anlæg skal placeres ved eller bag eksisterende bebyggelse og udformes under særlig hensyntagen til kystlandskabet.

Eventuelt større byggeri, anlægsarbejder eller større beplantninger skal begrundes planlægningsmæssigt eller funktionelt og kræver kommuneplanlægning.
Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovbrugsejendomme, skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

Bygninger og anlæg, herunder landbrugsbygninger, der opføres uden tilknytning til eksisterende bygninger, skal afskærmes af beplantning i nødvendigt omfang under hensyn til værdierne i det omgivende landskab.

Ved placering og udformning af byggeri og anlæg skal der tages hensyn til befolkningens adgangs- og opholdsmuligheder i de værdifulde kystlandskaber.

Landskabsformer, blotlagte geologiske profiler mv., som særligt tydeligt viser landskabets geologiske tilblivelse, skal bevares og søges holdt synlige uden skæmmende eller slørende beplantning og bebyggelse.

Vejledning
Der må gives tilladelse til byggeri og anlæg, herunder badebroer og kystbeskyttelse, der er af helt underordnet betydning i forhold til de nationale interesser i kystområderne.
Nødvendigt byggeri skal så vidt muligt placeres i forbindelse med eller bag eksisterende bebyggelse. Mindre, almene servicebygninger som f.eks. toiletbygninger, der anbringes i tilknytning til mindre havne, badebroer eller almene opholdsarealer skal etableres under hensyntagen til naturen og landskabsbilledet.

Den almindelige landbrugsdrift kan som hovedregel fortsætte som hidtil, og der kan således stadig opføres erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, som er i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Strandbeskyttelseslinien:
Linjen er som hovedregel 300 m som blev udmålt ud fra landvegetationen langs kysten på det tidspunkt, hvor den blev fastlagt. I sommerhusområder er den 100 m. Beskyttelseszonen er dog mindre på en række kyststrækninger, hvor der er bebyggelse.

Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af de arealer, der ligger indenfor strandbeskyttelseszonen. Der må blandt andet ikke placeres bebyggelse såsom bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning.

Landbrugsmæssig drift er tilladt, bortset fra tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende.
På jordbrugsejendomme kan der ske sædvanlig hegning. Skovarealer kan gentilplantes. Forbuddet gælder ikke beplantning i eksisterende haver.

Klitfredningslinie:
På Rømø er der i stedet for en strandbeskyttelseslinie en klitfredningslinie. Klitfredningen skal ligesom strandbeskyttelseslinien beskytte og friholde klitområderne, men klitfredning har samtidigt til formål at forhindre sandflugt.

Klitfredningszonen er fastlagt af miljøministeren. Den blev fastlagt i forhold til strandens inderste grænse på det pågældende tidspunkt, og er normalt 300 m, i sommerhusområder dog kun 100 m. Klitfredningszonen kan ligesom strandbeskyttelszonen være mindre pga. bebyggelsesforholdene.

Såfremt der er særlige eller akutte sandflugtsproblemer i et område, kan arealer, der ligger op til 500 meter fra klittens inderste grænse, inddrages under klitfredning. Klitfredningslinien revideres løbende.
Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt.

Der må således ikke opføres bebyggelse som for eksempel bygninger, skure, campingvogne, master, terrasser og garager. Der må heller ikke foretages gravearbejde, fjernelse af beplantning, afgræsning af arealerne eller afbrænding. Uden for lovligt anlagte veje er blandt andet motorkørsel, knallertkørsel, cykling og ridning ikke tilladt.

Hidtidig benyttelse af de klitfredede arealer kan fortsætte. Landbrugsmæssig drift, herunder græsning, kan også fortsætte på arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet landbrugsmæssigt. Tilplantning må ikke finde sted.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Turismepolitikken

Kystnærhedszonen er en ca. 3 km bred zone langs kyster, der omfatter landzonerne og sommerhusområderne. Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven.

Værdifulde kystlandskaber omfatter relativt åbne og ubebyggede arealer, hvorfra vandet kan ses, eller hvor der på anden måde, er en klar oplevelse af kystnærhed. Arealerne skal samtidigt være udpeget som værende af interesse for geologi, landskabsbilledet eller friluftliv. Værdifulde kystlandskaber ligger inden for kystnærhedszone-afgrænsningen.