Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Landskab
Skove
Vand
Natur
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Nationalpark Vadehavet
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Natur Redegørelse

Redegørelse for natur i Tønder Kommune

I Tønder Kommune ligger nogle af landets store naturområder. Områderne er mere åbne og har et dyre- og planteliv, som er forskelligt fra det, man kan opleve i det østlige Danmark. Naturen er mere "vild".

Redegørelsen beskriver:

De sønderjyske moser tørrer ud

For 100 år siden var moserne meget mere udbredte i Sønderjylland. Mere end 90% er nu gravet væk og afvandet, men der ligger stadig rester af denne særlige naturtype tilbage - især i Tønder Kommune. Nogle af moserne er dog så store, at påvirkning er begrænset inde i de midterste dele. Her kan man med nogen ret sige, at der er "rigtig" natur. Moserne er dog altid påvirket af afvandingen. Hvis de ikke skal gro til, skal der laves restaureringsprojekter, som genskaber den naturlige vandbalance.

Hederne - en rest af gamle landskaber
Også hederne fyldte meget mere i det gamle Sønderjylland. Her er der også kun små rester tilbage, bl.a. ved Helm Polde og Ålbæk. Rømøs heder er en særlig type, klithede, som er almindelig langs den danske vestkyst, men sjælden og truet i Europa. Klitheden er derfor en prioriteret naturtype på EU's habitatdirektiv, som Danmark har en særlig forpligtelse til at bevare og pleje.

Næringsfølsomme naturarealer
Moser, heder og overdrev er fra naturens hånd næringsfattige. De dyr og planter, som lever her, er tilpasset de magre vilkår. De bliver udkonkurreret af andre arter og forsvinder, når naturarealerne får tilført gødningsstoffer, for eksempel kvælstof som ammoniak fra luften. Næringsfølsomme naturarealer er blevet sjældne, og det er de arter, der lever der også. Hvis de skal bevares, skal man begrænse belastningen med luftbårne kvælstofforbindelser. Der er opstillet nogle anbefalede grænser for, hvor meget kvælstof de forskellige naturtyper kan tåle. I Tønder Kommune er grænserne overskredet mange steder.

Næringsfølsom natur og husdyrbrug
Husdyrbrug afgiver bl.a. ammoniak, som transporteres med luften over betydelige afstande. Når et husdyrbrug skal udvides kræver reglerne om VVM-godkendelse, at kommunen bl.a. skal vurdere, om ammoniaknedfaldet vil påvirke næringsfølsomme naturtyper. Hvis det er tilfældet, skal påvirkningen begrænses til et acceptabelt niveau, eller der skal laves en egentlig VVM-redegørelse. Viser denne redegørelse, at påvirkningen ikke kan begrænses, kan der ikke gives tilladelse til den ansøgte udvidelse.  

Naturområder
Naturområderne er områder, hvor der er særlig mange arter eller hvor der er sjældne og truede arter. Her er der behov for særlig beskyttelse, og de vil få særlig opmærksomhed, når der skal laves indsatser til naturforbedringer. I de potentielle naturområder er der gode muligheder for at skabe værdifuld natur, men de har i dag ikke samme værdifulde indhold af arter og naturtyper, som de særlige naturbeskyttelsesområder. Områderne har endvidere et potentiale som økologiske forbindelser mellem naturområderne. På kortbilag er de to typer naturbeskyttelsesområder angivet med samme signatur.

Mange naturområder er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens §3 og må ikke fjernes eller påvirkes uden særlig tilladelse. Det gælder særligt udpegede vandløb samt søer, moser, enge, heder og overdrev af en vis størrelse og med et vist indhold af vilde dyr og planter. §3-arealerne kan ses på Arealinfo's hjemmeside. Bemærk, at kommuneplanens naturbeskyttelsesområder ikke er de samme som naturbeskyttelseslovens §3-områder.

Ådalene - naturens landeveje
Dyr og planter skal kunne spredes imellem naturområderne. Arterne springer over de dyrkede arealer, som ikke byder på mange levemuligheder. På kortbilag er angivet økologiske forbindelser, hvor afstanden mellem naturområder er forholdsvis lille, og hvor spredningen kan foregå lettere end andre steder. I disse strøg er det særlig vigtigt at kvaliteten af naturområderne fastholdes og forbedres.

Ådalene er vigtige økologiske forbindelser. Her ligger ekstensivt udnyttede arealer i tæt rækkefølge. Samtidig er der et rigt plante- og dyreliv på engene, hvis de drives ekstensivt med græsning og høslet. Strukturudviklingen i landbruget har ført til, at driften af engene enten opgives eller intensiveres. Derved mister å-engene noget af deres biologiske værdi.

Lavbundsarealer
Store dele af Tønder Kommune var tidligere dækket af moser og kær. En stor del af disse lavbundsarealer er i dag drænede og indgår ofte i normal omdrift. Kvaliteten af vandmiljøet kan forbedres væsentligt, hvis der gennemføres vådområde-projekter, hvor næringsstoffer fra landbrugsarealerne tilbageholdes. Lavbundsarealerne er velegnede til dette formål, også fordi den dyrkningsmæssige værdi som regel er begrænset. Vådområdeprojekter giver samtidig et større naturindhold. Områderne kan genoprettes ved at udnytte offentlige midler fra vandmiljøplanerne, kombineret med private midler, som har til formål at forbedre naturen.
Enkelte lavbundsarealer er pumpet, i kommuneplansammenhæng betegnes de som lavbundsarealer, der kan genoprettes.

Okker
I lavbundsarealerne og moserne er der ofte jernholdige lag (pyrit), som omdannes til okker, når jorden bliver drænet. Okker er skadeligt for fisk og andre vandlevende dyr, og de okkerpotentielle områder er kortlagt, så der kan laves projekter som begrænser udledningen til vandløbene.
Konkrete projekter til genopretning af vådområder og begrænsning af okkerudvaskning gennemføres kun hvis der er stor tilslutning blandt lodsejerne og som hovedregel kun på grundlag af frivillige aftaler.

Energipil
Energipil er en god mulighed for at skaffe alternativ energi. Samtidig kan overskydende næringsstoffer fra markerne opfanges, inden de havner i vandløbene. Men energipil er en monokultur, som ikke levner meget plads til anden natur. Derfor kan energipil ikke forenes med beskyttelseshensynene i naturområderne. Hvis de plantes i ådalene, bliver det værdifulde landskab sløret, og ådalens funktion som økologisk forbindelse bliver ringere.

Der må ikke plantes indenfor åbeskyttelseslinien, som er 150 m fra de større åer (naturbeskyttelseslovens § 16), og der skal levnes plads til at vandløbene kan renses op efter regulativernes bestemmelser.

NATURA 2000 - internationale beskyttelsesområder
EU har udsendt direktiver om naturbeskyttelse, som medlemsstaterne skal omsætte i deres lovgivning. Samtidig skal staterne udpege særlige områder, hvor der skal gøres noget aktivt for at sikre, at naturtyper og arter kan overleve, også på længere sigt. Det er NATURA 2000-områderne. I Danmark er godt 7% af landarealet udpeget - i Tønder Kommune er den samme andel 19%. Der er altså meget mere natur, som har international betydning i Tønder Kommune end i landet som gennemsnit.

Staten vil fremlægge handleplaner for de enkelte områder, som skal sikre, at arter og naturtyper kan overleve, også på længere sigt. Kommunerne skal omsætte planerne til virkelighed, et arbejde, som Tønder Kommune vil gå aktivt ind i.

Planerne foreligger endnu ikke, derfor behandles emnet ikke nærmere her.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Links

Link til VVM temaet:
VVM - Vurdering af virkning på miljøet

Beskyttet natur:
www.arealinformation.dk