Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Landskab
Skove
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Vand
Natur
Nationalpark Vadehavet
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Skove Redegørelse

Redegørelse for skovrejsning i Tønder Kommune

Arealet for skovrejsningsområdet er udvidet med knap 1.700 ha i. Det svarer til 6,7 % af kommunens samlede areal. I kommuneplanen er der ikke ændret i udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Redegørelsen beskriver:

Planlægning for skovrejsning

Kommunen er planmyndighed for skovrejsning. Kommunen varetager mål, retningslinier eller arealudlæg og kommuneplanen indeholder de tidligere udpegninger fra Regionplan 2005 - 2016.

Nationale mål for skovrejsning
Det nationale mål for skovrejsningen er at fordoble det danske skovareal over en periode på 80 - 100 år. Dette indebærer en årlig skovrejsning på ca. 5.000 ha på landsplan.

I perioden 1990 - 2000 er skovarealet i Danmark vokset med ca. 40.000 ha, hvilket svarer til, at man siden skovrejsningen begyndte i 1993, tilnærmelsesvis har forøget skovarealet med ca. 5.000 ha årligt.

Skovareal i alt

Hele landet

Tønder Kommune

1990

445.390 ha

5.807 ha

2000

486.234 ha

7.477 ha

© Danmarks Statistikbank

I Tønder Kommune er skovandelen steget med 28,9 % i perioden fra 1990 til 2000 mod en stigning på 9,2 % på landsplan.

Udpegning af skovrejsningsområder
Skovrejsningsområder skal beskytte drikkevandsressourcer og give mulighed for bynært friluftsliv. Desuden kan skovrejsningsområder understøtte de biologiske korridorer.

I Tønder Kommune er der udpeget 8.626 ha til skovrejsning. Udpegningen af skovrejsningsområder er i forbindelse med denne kommuneplan udvidet med knap 1.700 ha. Herved svarer skovrejsningsområderne til 6,7 % af kommunens samlede areal.

Ved udpegningen af nye skovrejsningsområder er der lagt afgørende vægt på grundvandsbeskyttelse og på at fremme bynære rekreative områder.
Ved vurderingen af grundvandsforholdene indgår tre elementer i prioriteringen:

  • Områder med særlige drikkevandsinteresser
  • Indvindingsoplande, der helt eller delvist er nitratfølsomme områder.

Udpegningerne til beskyttelse af grundvandet og til bynær skov har kun sjældent overlap, da de fleste byer ligger udenfor grundvandsområder. Derfor er det i prioriteringen tilstrækkeligt, at ét af kriterierne er opfyldt.
Ved vurderingen indgår også forholdet til de biologiske korridorer, og enkelte områder er alene medtaget af hensyn hertil.

Udpegning af områder, hvor skovtilplantning er uønsket
I Tønder Kommune er der 40.712 ha, der udpeget til områder hvor skovrejsning er uønsket.
Kommune har store arealer der er bemærkelsesværdige i kraft af deres enestående natur og/eller landskabstype. I disse områder ønsker kommunalbestyrelsen ikke at der plantes skov.

De udpegninger der bevirker at skovtilplantning er uønsket er følgende:

  • Reservationer til byvækst m.v.
  • Internationale Naturbeskyttelsesområder m.v.
  • Lovbestemte forbud mod tilplantning, herunder områder indenfor strandbeskyttelseslinie, sø- og åbeskyttelseslinie og fortidsmindebeskyttelseslinie
  • Udvalgte landskabsområder, hvor indsigt/udsigt over marsk, kyst, mosaiklandskaber og specielt oplevelsesrigt terræn ønskes friholdt for slørende beplantning
  • Råstofgraveområder
  • Områder klassificeret med geologiske interesser af særlig eller enestående værdi.

De lovbestemte udpegninger vises ikke på kortet, idet udpegningerne revideres sammen med loven uafhængigt af kommuneplanlægningen.

Til toppen

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort