Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Landskab
Skove
Vand
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Natur
Nationalpark Vadehavet
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Vand Mål

Mål og handlinger for vandindvinding og overfladevand i Tønder Kommune

Tønder Kommunes mål er, at det skal være muligt at indvinde tilstrækkeligt og rent grundvand. Indvindingen skal ske på en skånsom måde, der tager hensyn til grundvandsressourcen, miljøet og naturen. Tønder Kommune vil imødegå målene ved aktivt at udarbejde planer og foretage miljøvenlig sagsbehandling.

Mål for vandindvinding og overfladevand

Vi vil:

  • Sikre mulighed for at kunne indvinde tilstrækkeligt og rent grundvand fra en bæredygtig grundvandsressource i fremtiden
  • Sikre at vilkårene for dyre- og plantelivet i vandmiljøet ikke forringes ved vandindvinding
  • At indvinding af overfladevand i større mængder, til bl.a. markvanding skal ophøre i fremtiden
  • Prioritere indvinding af grundvand til drikkevandsforsyning over anden anvendelse. Herefter opretholde en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder, og endeligt prioritere andre formål, som afvejes indbyrdes efter en samfundsmæssig helhedsvurdering - eksempelvis indvinding til markvanding og industriformål
  • Bibeholde en decentral vandforsyning for ikke at udpine grundvandsressourcen lokalt
  • Have fokus på sikring af grundvand i forhold til forskellige jordbundstyper.

Handling - Vandindvinding og overfladevand i Tønder Kommune

Vi gør:

  • Følger op på målene ved bl.a. at udarbejde en samlet vandforsyningsplan for kommunen og indsatsplaner for udvalgte områder
  • Fører en miljøvenlig sagsbehandling godt støttet af retningslinjerne i Kommuneplanen og/eller de kommende vandplaner, og den gældende lovgivning indenfor området.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort