Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Landskab
Skove
Vand
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Natur
Nationalpark Vadehavet
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Vand Redegørelse

Redegørelse for vandindvinding i Tønder Kommune

Til vandindvinding findes der i Tønder Kommune store grundvandsforekomster med god drikkevandskvalitet. Der findes også grundvandsforekomster, der afspejler den menneskelige aktivitet i form af forurenet grundvand. Med fokus på miljøet og naturen arbejder vi i Tønder Kommune på at sikre rent og tilstrækkeligt grundvand til indvinding.

Redegørelsen beskriver:

Vandindvinding i Tønder Kommune
I Tønder Kommune indvindes der meget vand i forhold til indbyggertallet.

Der indvindes primært grundvand, men der indvindes i ganske enkelte tilfælde også overfladevand fra åer.

Den store indvindingsmængde målt i forhold til indbyggertallet, skyldes en stor del, at de øvre jordlag i Tønder Kommune hovedsageligt er sandede og hurtigt udtørrer. Dette medfører, at marker ofte kunstvandes, for at afgrøder kan trives herpå.

I Tønder Kommune eksisterer der i alt 27 vandværker med egen vandindvinding, og lige knap 650 grundejere er forsynet fra egen drikkevandsboring. Endvidere eksisterer der mere end 1.000 markvandingsboringer og boringer til andet formål.

Indvindingstilladelser i Tønder Kommune
Der må ikke indvindes vand uden tilladelse, dog med undtagelse af indvinding af begrænsede mængder overfladevand til kreaturvanding og indvinding af drikkevand til husholdninger, der ikke har mulighed for at blive koblet til et vandværk.

Tilladelser til indvinding er tidsbegrænsede, og skal fornyes når tilladelsen udløber.

Den samlede tilladte mængde vandindvinding i Tønder Kommune
Den samlede årlige tilladte mængde til vandindvinding i Tønder Kommune omfattede i 2008 ca. 39 mio. m³.

Heraf omfatter de 9 mio. m³ vand med krav til drikkevandskvalitet (drikkevand og vanding af afgrøder, der skal fortæres rå), medens de resterende 30 mio. m³ omfatter vand uden krav til drikkevandskvalitet.

I Tønder Kommune anvendes den største mængde af oppumpet grundvand til vanding af afgrøder.

Grundvandet i Tønder Kommune

Grundvandressourcen i Tønder Kommune
Da de øvre jordlag i Tønder Kommune overvejende består af sand, sker der en hurtig gennemtrængning af vand. Der dannes derfor relativt hurtigt nyt grundvand.

I Tønder Kommune indvindes grundvandet fra vandførende jordlag i flere dybder. I nogle områder indvindes der grundvand fra dybder på mere end 200 m under terræn.

De vandførende lag kan geologisk set inddeles i to formationer, bestående af øvre vandførende jordlag dannet i istiden (kvartære aflejringer), og dybereliggende jordlag dannet før istiden (tertiære aflejringer, såsom Odderup Formation og Ribe Formation). Grundvandet i de øvre lag er forholdsvist nydannet, medens grundvandet i de dybereliggende lag kan være flere tusinde år gammelt.

Den største indvinding af grundvand i Tønder Kommune sker fra de øvre jordlag dannet i istiden, medens indvinding af grundvand fra de nedre magasiner, dannet før istiden, sker i et mere begrænset omfang.

Område med drikkevandsinteresser i Tønder Kommune
Tønder Kommune er omfattet af områder med almindelige drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder), jf kort og faktaboks.

I områder med almindelige drikkevandsinteresser skal etablering af anlæg eller aktiviteter, der medfører særlig risiko for grundvandsforurening, så vidt muligt undgås.

I OSD-områder må den nuværende arealanvendelse ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer en god grundvandskvalitet, skal fremmes.

Indenfor de almene vandværkers indvindingsoplande, gælder der det samme som for OSD-områderne.

Indsatsområder i Tønder Kommune
Der er i Tønder Kommune udpeget flere indsatsområder: Tre større der omkranser de i Tønder Kommune fastsatte OSD-områder, samt flere mindre områder udenfor.

I Tønder Kommune er der udarbejdet en indsatsplan for Bredebro Vandværk. Dette indsatsområde ligger uden for et OSD-område. Der er endnu ikke udarbejdet indsatsplaner for de øvrige indsatsområder.

Baggrund for mål for vandindvinding i Tønder Kommune
I Tønder Kommune vurderes det, at der på nuværende tidspunkt findes store mængder grundvand af god drikkevandskvalitet i de nedre velbeskyttede magasiner. I de øvre ubeskyttede magasiner ses dog en tendens til øget menneskeskabt forurening, og lokalt findes der høje koncentrationer af nitrat.

Det sker jævnligt, at almene vandværker ansøger om tilladelse til etablering af nye boringer, da de har problemer med sprøjtemidler, nitrat, brunt vand eller manglende vandressource. Flere og flere enkeltindvindere lader sig af samme grunde koble på de nærliggende almene vandværker, som kan præstere en stabil og god vandkvalitet.

For at forbedre/bibeholde en god grundvandskvalitet og -ressource i Tønder Kommune, har Tønder Kommune fastsat flere mål inden for vandindvinding, som ønskes opnået.

Tønder Kommunes målsætning er at:

  • Sikre mulighed for at kunne indvinde tilstrækkeligt og rent grundvand fra en bæredygtig grundvandsressource i fremtiden
  • Sikre at vilkårene for dyre- og plantelivet i vandmiljøet ikke forringes ved vandindvinding
  • Indvinding af overfladevand i større mængder, til bl.a. markvanding skal ophøre i fremtiden
  • Prioritere indvinding af grundvand til drikkevandsforsyning over anden anvendelse. Herefter opretholde en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder, og endeligt prioritere andre formål, som afvejes indbyrdes efter en samfundsmæssig helhedsvurdering - eksempelvis indvinding til markvanding og industriformål
  • Bibeholde en decentral vandforsyning for ikke at udpine grundvandsressourcen lokalt.

Handlinger for vandindvinding i Tønder Kommune
Hvor der er mål, kræves der handlinger. I Tønder Kommune arbejdes der derfor frem mod én samlet vandforsyningsplan og indsatsplanlægning for indsatsområderne. Endeligt forsøger Tønder Kommune på at behandle sager om vandindvinding med omhu af hensyn til grundvandsbeskyttelse, miljø- og naturbeskyttelse samt erhvervsintereseer. Dette gøres bl.a. ved at følge lovgivningen og de retningslinjer, der er fastsat i Tønders Kommuneplan og den kommende Vandplan.

Vandforsyningsplanen i Tønder Kommune
I Tønder Kommune eksisterer der seks gamle vandforsyningsplaner, som er udarbejdet af de seks tidligere kommuner, som Tønder Kommune i dag er sammensat af.
Det er planen, at der skal udarbejdes en samlet vandforsyningsplan for hele Tønder Kommune.

Tønder Kommune vil i den fremtidige vandforsyningsplan bl.a. lave prognoser for det fremtidige vandforbrug i kommunen, og lave en prioritering af de vandressourcer der er tilgængelig for almene vandforsyningsanlæg.

Indsatsplaner i Tønder kommune
Tønder Kommune vil med indsatsplanerne forsøge at styrke grundvandsbeskyttelsen.

En indsatsplan har til formål at sikre grundvandet i området mod alle forureningskilder og målrette indsatsen mod de konkrete trusler.

Indsatsplanen beskriver, hvad der skal gøres for at beskytte grundvandet, så det også i fremtiden kan pumpes op og drikkes uden sundhedsrisiko, og uden at det skal igennem avanceret vandbehandling.

Igennem indsatsplanlægningen kan Tønder Kommune bl.a. indgå aftaler med ejere af arealer om etablering af sprøjtefri zoner, dyrkning af bestemte afgrøder, skovrejsning i grundvandsdannende områder eller salg af berørte arealer til vandværket eller Tønder Kommune.

Som tiltag i indsatsplanen kan der indgå informationskampagner, der henleder opmærksomheden på grundvandet, og forsøger at højne befolkningens bevidsthed om grundvandbeskyttelsen.

Sagsbehandlingen indenfor vandindvinding i Tønder Kommune
Som tidligere nævnt, er der i Tønder Kommune mange vandindvindingsboringer. Som følge af, at tilladelser til indvinding udløber og nye boringer ønskes etableret, sker der en løbende sagsbehandling.

Sagsbehandlingen vil altid være underbygget af lovgivningen og de retningslinier, der er fastsat i Tønders Kommuneplan og den kommende Vandplan.

Indvinding af vand med drikkevandskvalitet i Tønder Kommune
Som udgangspunkt er det altid muligt at få tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevandsformål, forudsat at vandindvindingen sker fra en lokalitet, der er beskyttet mod forurening.

Indvinding af vand uden drikkevandskvalitet i Tønder Kommune
Indvinding af grundvand til andre formål kan gives uden større begrænsning. Dette skyldes at Tønder Kommune er en kommune med lav befolkningstæthed og en vandressource, der giver gode muligheder for vandindvinding til formål, hvor der ikke er brug vor vand med drikkevandskvalitet. Det skulle derfor være muligt at finde plads til vandindvinding der ikke indebærer en risiko for overforbrug, eller påvirker nærliggende vandløb og vådområder væsentligt.

Da grundvandsressourcerne netop påregnes at være af større omfang kan der i Tønder Kommune normalt gives tilladelse til indvinding af en mængde svarende til maksimalt 1.000 m³ pr. ha pr. år. Til vanding af golfbaner gives der kun tilladelse til vanding af Greens og Teesteder. Her tildeles der normalt 2.000 m³ pr. ha pr. år.

Vandindvinding fra dybere beskyttede grundvandsmagasiner i Tønder Kommune
Som udgangspunkt gives der i Tønder Kommune ikke tilladelse til at etablere boringer til indvindingsformål uden drikkevandsinteresser i velbeskyttede grundvandsmagasiner. Er der ingen fare for forurening eller ressourceproblemer vil eksisterende tilladelser til indvinding fra de dybereliggende grundvandsmagasiner stadig være gældende.

Vandindvinding fra konfliktområder i Tønder Kommune
I konfliktområder, jf. kort 7.4.1 under retningslinier, stilles der særlige krav til vandindvinding.

Ved etablering af nye boringer vil der sættes vilkår om boringens placering i forhold til de sårbare vandløb og vådområder, eller der vil stilles krav om, at vandindvindingen sker fra et magasin, der er uafhængigt af det magasin, der fører vand til det nærved liggende vandløb eller vådområde.

Indvindingstilladelser til eksisterende boringer i konfliktområder, som indvinder vand fra de øvre magasiner, gives for en begrænset periode, idet Tønder Kommune afventer konsekvensberegninger for indvindingen indenfor konfliktområderne. Konsekvensen forventes belyst i den kommende vandplan. Hvorledes vandindvindingen i områderne skal håndteres afventer derfor.

Indvinding fra vandløb
Tønder Kommune skærper i Kommuneplanen forholdene omkring indvinding af overfladevanding fra vandløb til markvanding og andet større forbrug.
Dette skyldes, at Tønder Kommune mener, at et vandløbs tilstand forringes væsentligt ved en indvinding på 15 % af et vandløbs medianminimumsvandføring.

Tønder Kommunes mål er, at indvinding af større mængder overfladevand fra vandløb skal ophøre med tiden. I første omgang reduceres den maksimale tilladte vandindvinding dog til 10% af vandløbenes medianminimumsvandføring.

Som det fremgår af vandforsyningsloven kan bredejere dog uden tilladelse fortsat vande kreaturer fra vandløb.

Indvinding fra søer
Generelt gives der ikke tilladelse til indvinding af vand fra søer. Undtagelsesvis kan der dog gives tilladelse, hvis søen er større end 10 ha eller er tilknyttet et vandløbssystem med stor gennemstrømning, og en eventuel indvinding ellers er natur- og miljømæssigt forsvarlig.

Der kan desuden for søer dannet i grusgrave, hvor der er igangværende, intensiv råstofindvinding, meddeles midlertidig indvindingstilladelse til markvandingsformål, medmindre særlige forhold taler imod. Indvindingstilladelser gives for indtil 5 år ad gangen.

Det forureningsmæssige perspektiv i forhold til Vandindvinding i Tønder Kommune
I forbindelse med ansøgning om etablering af ny boringer eller ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra eksisterende anlæg, vurderer Tønder Kommune, om der ved en eventuel tilladelse vil være risiko for grundvandsforurening.

For nye boringer vil Tønder Kommune sikre sig, at de vejledende afstande til forureningskilder overholdes, og at nye, såvel som eksisterende boringer, er miljømæssigt forsvarligt indrettet.

Boringer der ikke anvendes, står og forfalder og kan derfor ligeledes være en trussel for grundvandet. Tønder Kommune benytter derfor sin ret til at påbyde ubenyttede boringer sløjfet.

Redegørelser for overfladevand i Tønder Kommune.

Reguleringer
Gennemførelse af foranstaltninger efter Vandløbsloven, hvor formålet er at tilvejebringe en øget vandføringsevne, er ikke ønskelig. Det kan for eksempel dreje sig om uddybning eller intensivering af grødeskæringen. Vandløbene repræsenterer i sig selv en natur- og miljøværdi, alene som en våd biotop og en variation i landskabet. Yderligere uddybning af vandløbene
forringer vandløbenes fysiske og biologiske tilstand og nedsætter dynamikken og forringer levestederne for flora og fauna.

Okkerudvaskningen øges, og der sker en øget aflejring af materiale og øget grødevækst med øgede udgifter til vedligeholdelse til følge. Hertil kommer, at naturindholdet i de tilstødende arealer nedsættes, hvilket ofte kan være i strid med naturbeskyttelseslovens §3 som i Natura 2000 områderne i strid med Habitatbekendtgørelsen.

Endelig er de lavtliggende vandløbsnære arealer medvirkende til at nedsætte udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet ved infiltration af drænvandet og aflejringer ved oversvømmelser. Dette gælder også for arealer, der drives landbrugsmæssigt, men hvor dyrkningssikkerheden er lav. Særligt hvor vandløb er beliggende inden for områder, der er udpeget som " naturområder" og "potentielle naturområder" ønsker Tønder Kommune at der ikke gennemføres foranstaltninger med henblik på at øge afvandingen. En intensivering af udnyttelsen af lavtliggende vandløbsnære arealer kan udløse et ønske fra lodsejeren om at øge arealernes dyrkningssikkerhed, for eksempel ved gennemførelse af en regulering med henblik på at tilvejebringe en øget afvanding. Udvidelse af husdyrbrug kan ikke begrunde krav om øget afvanding og forbedring af dyrkningssikkerheden.

Vandløbsvedligeholdelse
Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved mekaniske metoder som grødeskæring, opgravning eller lignende. Der kan også anvendes mekaniske metoder, som etablering af skyggegivende vegetation på vandløbets bredder. Ved valg af vedligeholdelsesmetoder skal vandløbsmyndigheden vælge metoder, der muliggør udviklingen af et alsidigt dyre- og planteliv i vandløbene, og som tager hensyn til de miljømæssige krav, der er fastsat for vandløbet.

Okker
Okkerbelastning er et stort problem i en del af vandløbene i Tønder Kommune. Problemet skyldes udvaskning af jernforbindelser fra jorden i forbindelse med dræning fra landbrugsjorde og tidligere tiders reguleringer (udretninger) af vandløbene for at forbedre afvandingen.

Okkerudvaskningen finder især sted i vinterhalvåret, og lokalt kan der ske okkerforurening ved oprensning af grøfter og vandløb eller rensning (spuling) af drænsystemer.

Akvakultur
Bortset fra et meget lille anlæg ved Arnå er der ikke akvakulturer i Tønder Kommune, da vandløbene har for ringe fald til at det historisk set har været interessant at oprette traditionelle dambrug. Indretning af nye landbaserede dambrug med afløb til de større åer, der er højt målsatte vandløb, kan give konflikter bl.a i forhold til EU-habitatdirektivet, da nogle af åerne er udpeget til internationale naturbeskyttelsesområder. Vandforsyning via grundvandet kan komme i konflikt med landbrugets indvindingsinteresser.

Havbrug har været forsøgt med stillehavsøsters, men opgivet. Støtte på en eller anden form til at udnytte den invasive stillehavsøsters bør overvejes, i samarbejde med de øvrige Vadehavslande. kommunens kyststrækning er ikke egnet til anden form for havbrug.

Med baggrund i ovenstående findes det ikke relevant at opsætte retningslinier for akvakultur i Tønder Kommune.

Til toppen

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er områder,
hvor der gøres en særlig indsats til sikring af den fremtidige drikkevandsforsyning.

Områder med (almindelige) drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser er områder,
hvor den generelle grundvandsbeskyttelse er tilstrækkelig til sikring af drikkevandsinteressen.

Nitratfølsomme indvindingsområder er områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande uden for disse, som er nitratpåvirkede
eller har en ringe geologisk beskyttelse over for nitrat.

Indvindingsoplande til almene vandværker er det område, hvorfra der strømmer vand til vandværkets boringer. Hvor der er få oplysninger,
kan der være stor usikkerhed på beregning af indvindingsoplandene. Almene vandværker er vandværker, der forsyner mere end 9 husstande.

Indsatsområder er områder, hvor der er behov for en supplerende indsats ud over den generelle grundvandsbeskyttelse, for at beskytte
grundvandsressourcerne og sikre drikkevandsinteresserne.