Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Kystlandskab
Landskab
Skove
Vand
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Natur
Nationalpark Vadehavet
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Landskab, natur og vand Vand Retningslinier

Retningslinier for vandindvinding og for vandløb, søer og vådområder i Tønder Kommune

Tønder Kommune lægger vægt på, at der er en sammenhæng mellem behovet for vandindvinding, vandressourcen, miljøet og naturen. Tønder Kommune har i Kommuneplanen derfor opstillet en række retningslinier, der skal sikre dette mål. Ud fra disse retningslinier agter Tønder Kommune at administrere. Dette afsnit beskriver de retningslinier som gælder for vandindvinding i kommunen.

Der er retningslinier for:

Retningslinier for vandløb, søer og vådområder i Tønder Kommune.

Der er retningslinier for:

Retningslinier og målsætninger for Regionplan 2005 er nu ophøjet til landsplandirektiv, og er gældende frem til 1. januar 2010. Herefter gælder de nye målsætninger og retningslinier i Vandplanen, jf. Miljømålsloven, der vil være bindende for kommuneplanen og kommunernes administration af hele vandkredsløbet.

Frem til offentliggørelsen af vandplanerne administrerer kommunen derfor efter retningslinierne i Regionplan 2005. Herefter administreres der efter kommuneplanens retningslinier og de nye vandplaners målsætninger.

Prioriteret indvinding af grundvand
Retningslinie 7.4.1

I områder hvor det skønnes, at der ikke findes tilstrækkelige grundvandsressourcer til at dække alle behov, skal fordelingen af grundvandsressourcerne prioriteres således:

  1. prioritet: Indvinding af vand til befolkningens almindelige vandforsyning, som omfatter husholdninger, almindeligt landbrug (ikke markvanding), institutioner og lignende
  2. prioritet: Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder
  3. prioritet: Anvendelse af grundvand til andre formål, som afvejes indbyrdes efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. Eksempler på sådanne anvendelser kan være indvinding til markvanding og industriformål.

Vejledning
Eksisterende tilladelser til vanding kan inddrages til formål, der har højere prioritet.

Til vanding af landbrugsjord gives normalt tilladelse til indvinding af en mængde svarende til 1.000 m³ pr. ha pr. år. Til vanding af golfbaner gives der kun tilladelse til vanding af Greens og Teesteder. Der tildeles normalt 2.000 m³ pr. ha pr. år.

Sikring af drikkevand
Retningslinie 7.4.2

Velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet skal forbeholdes vandindvinding, der kræver drikkevandskvalitet. I særlige tilfælde kan der undtagelsesvis gives tilladelse til vandindvinding til andre formål.

Vejledning

Der vil normalt ikke blive givet nye tilladelser til vandindvinding til andet end drikkevandsformål fra dybtliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner (f.eks. Ribe Formationen), hvor disse har en god vandkvalitet. I tilladelser til vandindvinding, hvor formålet ikke er drikkevandsforsyning, kan man påregne angivelse af en maksimal, tilladelig boredybde inden for de områder, hvor der findes store, dybtliggende grundvandsmagasiner.

De eksisterende tilladelser til indvindinger fra dybtliggende grundvandsmagasiner vil dog stadig være gældende.

Indvinding fra vandløb

Retningslinie 7.4.3

Der gives normalt ikke tilladelse til vandindvinding direkte fra vandløb. Der kan dog gives tilladelse til en begrænset indvinding fra vandløb vist på kort 7.4.1 i højre spalte.

Størrelsen af den tilladte indvinding fastsættes ud fra en vurdering af vandløbets vandføring. Efter en konkret vurdering kan der endvidere gives tilladelse til overrisling af engarealer, hvor særlige natur-, miljø- eller kulturhistoriske interesser spiller ind.

Vejledning
Ved større vandløbs nedre løb, som vist på kort 7.4.1, tillades en maksimal direkte vandindvinding, svarende til ca. 10% af vandløbenes medianminimumsvandføring.

Medianminimumsvandføringen beregnes ud fra en årrække af målte årsminimumsvandføringer. Det er Tønder Kommunes mål, at tilladelse til indvinding af overfladevand med tiden skal ophøre.

Indvinding fra søer
Retningslinie 7.4.4
Der gives ikke tilladelse til vandindvinding direkte fra søer. Der kan dog gives tilladelse til en begrænset direkte vandindvinding fra enkelte store søer samt søer, hvor vandindvinding er natur- og miljømæssigt forsvarlig.

Vejledning
Indvinding af vand fra søer, der indgår i et vandløbssystem, kan tillades, hvor det er natur- og miljømæssigt forsvarligt.

For søer uden tilløb og uden direkte hydraulisk kontakt med grundvandet (mergelgrave og lignende) gives der ikke indvindingstilladelse.

I store søer over ca. 10 ha. kan der tillades indvinding, hvis det er natur- og miljømæssigt for-svarligt.

For søer dannet i grusgrave, hvor der er igangværende, intensiv råstofindvinding, kan der med-deles midlertidig indvindingstilladelse til markvandingsformål, medmindre særlige forhold taler imod. Indvindingstilladelser gives for indtil 5 år ad gangen.

Nye boringer
Retningslinie 7.4.5

Nye boringer til indvinding af vand fra grundvandsmagasiner, som har direkte forbindelse til vandløb, søer og vådområder, skal placeres i størst mulig afstand fra disse vandløb, søer og vådområder, så påvirkningen som følge af indvindingen minimeres.

Hensyn til sårbare vandløb
Retningslinie 7.4.6

I oplande til de mest sårbare vandløb, vist på kort 7.4.1, forudsætter tilladelse til vandindvinding til markvanding, at det sandsynliggøres, at indvindingen ikke mindsker vandløbenes vandføring i en sådan grad, at målsætningen for vandløbene ikke kan opfyldes.

Vejledning
Ved administration af to ovenstående retningslinier vil der i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en konkret vurdering på grundlag af lokale faktorer, så indvindingen får mindst mulig effekt på vandløbets vandføring eller vådområdets vandstand. Ved meddelelse af indvindingstilladelser inden for oplande til vandløb, som er særligt sårbare, jf. kort 7.4.1, stilles særlige krav til boringernes placering eller boredybden.

Invinding af vand til varmeudvinding og køleformål
Retningslinie 7.4.7

Indvinding af vand til varmeudvikling og køleformål må ikke virke begrænsende for eksisterende eller fremtidige vandindvindinger og bør ikke være ressourceforbrugende eller påvirke naturområder og vandføringen i vandløb.
Efter varmeudnyttelsen skal grundvandet ledes tilbage til det jordlag, hvorfra det indvindes.

Grundvandskøleanlæg må normalt ikke etableres indenfor områder med særlig drikkevandsinteresse, samt indenfor indvindingsoplande til vandværker.

Vejledning
Der vil normalt ikke blive givet tilladelse til indvinding af grundvand til varmeudvinding og køleformål i områder med særlig drikkevandsinteresse og inden for indvindingsoplande til vandværker. Gives der tilladelse indenfor områderne, kan man påregne en maksimal, tilladelig boredybde.

Der tillades ikke indvinding af grundvand fra velbeskyttede grundvandsmagasiner eller overfladevand til dette formål, og der sikres en afstand på 300 m fra øvrige vandindvindingsboringer.

Regulering af vandløb
Retningslinie 7.4.8

I højt målsatte vandløb meddeles som udgangspunkt ikke tilladelse til regulering og andre foranstaltninger efter Vandløbsloven, hvor disse tilsigter en øget afvanding i forhold til gældende regulativ. Særligt for vandløb, der er beliggende inden for "naturområder" (jf. retningslinie 7.5.1) eller "potentielle naturområder" (jf. retningslinie 7.5.2), gives der, som udgangspunkt ikke tilladelser til vandløbsreguleringer eller tilsvarende foranstaltninger, der har til formål at øge vandløbenes vandføringsevne i forhold til gældende regulativ.

Ved etablering eller udvidelse af husdyrbrug, hvor udspredningsarealerne, eller dele heraf, er beliggede inden for lavtliggende eller vandløbsnære arealer i områder, der er udpeget som enten naturområder eller potentielle naturområder, skal der i behandlingen indgå en vurdering af afvandingsforholdene og eventuel påvirkning af naturforholdene. Anvendelsen af disse arealer til udspredningsarealer kan ikke begrunde vandløbsreguleringer eller tilsvarende foranstaltninger, herunder intensivering af grødeskæringen m.v. med henblik på at øge vandføringsevnen.

Vejledning
Ved behandling af ansøgning om etablering eller udvidelse af husdyrbrug skal det for eksempel vurderes, om arealanvendelsen fortsat er i overensstemmelse med arealernes dyrkningssikkerhed. Det skal endvidere vurderes, om der sker en intensivering af arealanvendelsen, således at naturindholdet i naturområder eller potentielle naturområder påvirkes eller forringes.

Vedligeholdelse af vandløb
Retningslinie 7.4.9

Ved tilrettelæggelsen af vandløbsvedligeholdelsen skal vandløbsmyndigheden vælge vedligeholdelsesmetoder, der udvikler et alsidigt dyre- og planteliv i hele vandløbsprofilet, herunder brinker og bræmmer.
Vandløbsmyndigheden skal ved tilrettelæggelse af vandløbsvedligeholdelsen - og i administration af Vandløbsloven - vise særlig opmærksomhed med henblik på at beskytte levesteder for hensynskrævende dyr og planter som for eksempel rød- og gullistearter. Rødlistearterne Snæbel og Dyndsmerling samt den hjemmehørende laks i Ribe Å systemet, forekommer i Tønder Kommune.

Restaurering af vandløb
Retningslinie 7.4.10

Vandløbsrestaurering skal gennemføres blandt andet i henhold til Sønderjyllands Amts handlingsplaner for ådale, okker, odder og naturgenopretning samt i overensstemmelse med Sønderjyllands Amts udpegning af særlige drikkevandsområder og øvrige relevante planlægning.
Hvor det af hensyn til opfyldelse af miljøkvalitetsmålsætningerne er nødvendigt med fysiske indgreb søges restaureringsprojekter gennemført.

Vejledning
Hvor der er gennemført restaureringsprojekter, der integrerer vandløb med den omliggende ådal, skal der ikke udføres vandløbsvedligeholdelse, alternativt skal vedligeholdelsen være minimal.
Reguleringsprojekterne skal i videst mulige omfang gennemføres ved lodsejernes frivillige medvirken og med inddragelse af flest mulige miljø- og naturinteresser.

Tønder Kommune vil fremme vandløbsrestaurering i vandløbene, herunder i private vandløb, for at skabe fri passage for dyrelivet i vandløbene, fjerne opstemninger, gensno vandløb, genåbne rørlagte vandløbsstrækninger, udlægge gydegrus og lignende restaureringsindgreb. Det betyder, at yderligere rørlægning af åbne vandløb skal undgås, da vandløbets selvrensning derved forringes.

Ved gennemførelse af vandløbsrestaurering søger Tønder Kommune at forbedre miljø- og naturkvaliteten generelt og blandt andet skabe fysisk variation og fremme vandløbenes selvrensning og stofomsætning mest muligt. Samt om muligt reducere okkerforureningen. Samtidig søges vandløbenes vedligeholdelsesbehov begrænset. Projekterne bør være permanente.

Klassifikation af vandløb
Retningslinie 7.4.11

Målsatte vandløb skal som hovedregel opretholdes som offentlige vandløb for at sikre miljøkvaliteten.

Her skal henvises til det nye målsætningsbegreb fra vandplanerne.

Vejledning
Ved vurdering af, om et vandløb skal nedklassificeres til et privat vandløb, vil Tønder Kommune lægge følgende kriterier til grund for en beslutning om at bevare vandløbet som offentligt:

  • Vandløbskvaliteten - både fysisk kvalitet og vandkvalitet - er høj
  • Vandløbet er en del af et samlet vandsystem, der har betydning for økologien i området, eller arealerne omkring vandløbet er en del af et samlet naturområde
  • Der er mange interesser i afledning af vand fra vandløbet, eller der er væsentlige tilledninger af spildevand eller vejvand
  • Vandløbet har rekreativ betydning ud over det sædvanlige.

Nedklassificering til private vandløb vil i nogle tilfælde kunne accepteres, blandt andet hvis det ved en revision af regulativet fastsættes, at vandløbsvedligeholdelse skal ophøre, og vandløbet herefter skal henligge i urørt tilstand.

Ophjælpning af fiskebestand.
Retningslinie 7.4.12

I vandløb og søer med fiskevandsmålsætning skal der søges gennemført en koordineret ophjælpning af fiskebestanden, således at de naturligt hjemmehørende fiskestammer tilgodeses mest muligt. Der forventes nærmere regler herfor i de statslige vandplaner.

Vejledning
I vandløb målsat som særligt naturvidenskabeligt interesseområde skal der ikke udsættes fisk, med mindre det sker som led i en plan om at genoprette et alsidigt dyre- og planteliv. Udsætning skal i givet fald ske med oprindeligt hjemmehørende stammer af fisk.
I vandløb, der ikke har en fiskevandsmålsætning eller er målsat som naturvidenskabeligt interesseområde, bør det vurderes nøje, om udsætning af opdrættede fisk, er i overensstemmelse med vandløbets målsætning som om biologisk mangfoldighed og med målet om en alsidig fiskefauna.

Tønder Kommune ønsker - gennem myndighedsbeslutninger vedrørende vandløbsforhold - at udvise særlig opmærksomhed vedrørende beskyttelsen af levestederne for rødlistearterne snæbel og dyndsmerling, der kun forekommer i det sydvestlige Sønderjylland.

Nedbringelse af okkerbelastning af vandløb
Retningslinie 7.4.13

Okkertilførslerne til vandløbene fra afvandinger og dræninger må ikke forøges, og skal søges nedbragt mest muligt.
Okker og okkerslam må ikke tilføres vandløbene for eksempel i forbindelse med rørspulinger eller ved oprensning af grøfter, men skal opsamles og spredes på tilstødende arealer.
I vandløb, hvor der findes aflejret okkerslam, skal grødeskæringen søges begrænset mest muligt.

Vejledning
Ved administration af Okkerloven, Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven og Vandforsyningsloven ønsker Tønder Kommune at det tilstræbes, at okkerkoncentrationerne ikke medfører skadelige koncentrationer i vandløbene jf. tabel 6.5.1. Tønder Kommune ønsker at sikre, at vandløbskvaliteten og dermed levevilkårene for vandlevende dyr og planter ikke forringes af ny okkerbelastning.

Restaurering, genskabelse og nyetablering af søer
Retningslinie 7.4.14

Søernes miljøkvalitet skal sikres ved gennemførelse af restaurerende indgreb, hvor dette er nødvendigt for at opretholde eller genskabe et naturligt og alsidig dyre- og planteliv.
Søer skal genskabes eller nyetableres i det omfang, det er muligt. Der godkendes ikke / anbefales ikke udsætning af fisk til "put og take" formål i målsatte søer eller søer, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Genskabelse eller etablering af søer og vandhuller m.v. nærmere end 10 km fra skydeområde Rømø må ikke finde sted, såfremt der er risiko for at fugle overflyver området, og derved hindrer eller er til fare for luftfarten.

Vejledning
For rekreativt- og naturmæssigt værdifulde søer, som fremover ny- eller genetableres, vil der blive fastsat en miljøkvalitetsmålsætning.
Søer, der opstår i forbindelse med VMP II projekter ved vandstandshævninger i for eksempel ådale og tidligere tørlagte søer, vil ikke blive udpeget som "særligt forureningsfølsomme" med mindre særlige grunde taler herfor.
I mosesøer, hvor formindskelse af det frie vandspejl ved tilgroning med tørvemosser sker som den del af de naturlige processer, kan formindskelse af et frit vandspejl accepteres.

Tønder Kommune vil i sin videre administration og planlægning af miljøkvaliteten lægge vægt på, at gennemføre restaureringsforanstaltninger i kommunens søer med henblik på bevarelse og genskabelse af naturlige økosystemer med en tilstrækkelig åben vandflade og vanddybde. Hvor forholdene gør det muligt vil Tønder Kommune arbejde for etablering af nye søer, for eksempel ved genskabelse af gamle mølledamme og genetablering af nu helt eller delvist afvandede søer. Dette hensyn tillægges særlig vægt i søfattige egne af Sønderjylland.

I forbindelse med råstofindvinding og den efterfølgende udnyttelse af de udgravede områder, samt i forbindelse med krav til efterbehandling, vil der blive søgt skabt nye søer, som skal henligge i naturtilstand blandt andet også af hensyn til beskyttelse af grundvandet, med mindre helt særlige forhold taler imod.
Forsvarsministeriet høres, hvis søer eller vandhuller søges etableret nærmere end 10 km fra Skydeområde Rømø.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Kort 7.4.1: Vandl√łb, hvor der tillades begr√¶nset indvinding, samt oplande til vandl√łb, der er s√¶rligt s√•rbare i.f.t. vandindvinding (konfliktomr√•der)