Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Småbørn
Skolebørn
Unge
Mål
Redegørelse
Voksne
Ældre
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Livsfaser og Læring Unge Redegørelse

Redegørelse for unge i Tønder Kommune

I Tønder Kommune er der let adgang til et bredt udbud af kultur, fritids- og foreningsliv, hvor der er noget for enhver smag.

Redegørelsen beskriver:

Unge og breddeidræt
Unge og talentudvikling
Unge og kulturel intelligens
Unge og børneteater
Unge og street kultur
Unge uorganiserede
Unge og lige muligheder
Børn og unge med handicap

Unge og breddeidræt
Børn og unge skal have mulighed for at dyrke breddeidræt inden for en rimelig geografisk afstand.

Handling
Vi skaber rammer for et rigt foreningsliv og for sportslig udfoldelse, der styrker fællesskabsfølelsen, netværk og sociale kompetencer. Vi vil sikre, at børn og unge har adgang til arealer til fysisk udfoldelse inden for en rimelig geografisk afstand.

Unge og talentudvikling
De unge, der har talent, og som yder en mere målrettet præstation inden for de enkelte idræts- og kunstarter skal hjælpes videre, for at støtte individuel opkvalificering frem til et eventuelt kommende elitestadie.

Handling
Vi vil samarbejde med foreninger, institutioner og eksterne partnere for at understøtte de individuelle mål og for at realisere visionerne på eliteområdet.

Kommunen yder sponsorstøtte til enkeltpersoner og hold, der deltager i nordisk-, europæisk- og verdensmesterskaber eller andre større internationale konkurrencer, såsom de olympiske lege. Støtten gives til deltagere under 25 år.

Indenfor genrerne jazz, folkemusik og klassiskmusik vil vi i fællesskab med de sønderjyske kommuner etablere talentudvikling. Det skal ske i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester, Tønder Festivalen, de sønderjyske musikskoler og Musikalsk Grundkursus i Vojens og sammen med de gæstekunstnere der besøger området.

Unge og kulturel intelligens
Tønder Kommune vil give børn og unge tilbud om at udvikle evnen til at forstå sig selv og agere i forskellige sammenhænge gennem deltagelse i musik-, teater- og kunstinitiativer.

Handling
Vi vil arbejde for at udvikle kulturelle aktiviteter for, med og af børn. De kulturelle aktiviteter skal være med til at synliggøre de deltagende børn og unges individuelle ståsted og samtidig vise, at kulturelle forskelle kan være udviklende og berigende.

Unge og børneteater
Børneteaterområdet skal udvikles i sammenhæng med det grænseoverskridende og det sønderjyske samarbejde. Samarbejdsparterne vil være en dynamisk gruppe, der kan sammensættes af teaterkyndige og af andre kulturaktører nord og syd for grænsen. Vi vil opfordre til, at der på amatørteaterniveauet også gives plads til, at børn kan medvirke og få indblik i skuespilkunsten.

Handling
I samarbejde med relevante aktører vil vi sikre, at der vises professionelt børneteater på højt niveau for og med børn og unge i Tønder Kommune.

Unge og street kulturen
Det skal være attraktivt og sjovt at dyrke bl.a. skateboard, rollers, klatring, street basket, freestyle, musik, street art, m.m.

Handling
Via den sønderjyske kulturaftale vil vi samarbejde med skaterne i byrummene og vi vil etablere netværket Streetmekka Sønderjylland, som bl.a. skal arbejde med de fysiske rammer i kommunen og understøtte målgruppens aktiviteter.

Unge uorganiserede
Vi vil se på mulighederne for at få kontakt til de børn og unge, der ikke er medlem af nogen form for foreningsliv. Målet er at støtte de sociale netværk, der også findes i de uorganiserede miljøer.

Handling
Vi vil lytte til de uorganiseredes ønsker og gå nye og anderledes veje. Vi vil foreslå uforpligtende tværsektorielle tilbud, der kan ende med at gøre den forskel, der skal til for at skabe gode sociale netværk. Det kan eksempelvis være oprettelsen af nye aktivitetsgrene, andre tidspunkter for udøvelse eller plads og rum til selv at skabe et samlingssted.

Unge og lige muligheder
Vi støtter i Tønder Kommune familierne i at give børn og unge mod på livet og lyst til at lære.

Handling
Nærmiljøet er centralt for, at udsatte børn og unge får samme muligheder som deres jævnaldrende. Tønder Kommune vil derfor arbejde på at etablere flere sociale tilbud i egen kommune. Etablering af egne løsninger i kommunen vil gavne kommunens borgere på både kort og lang sigt, da Tønder Kommune:

  • Kan give udsatte børn, unge og deres familier støtte i nærmiljøet
  • Kan give udsatte børn, unge og deres familier lige muligheder
  • Har gode tværfaglige miljøer
  • Får fleksible løsninger afpasset tiden og behovet
  • Bibringer specialiserede arbejdspladser
  • Højne niveauet på normalområdet.

Børn og unge med handicap
Tønder Kommune vil være kendt for, at alle med et handicap i Tønder Kommune behandles med respekt og ligeværd.

Handling
Tønder Kommune har følgende indsatsområder for børn og unge med handicap: lige muligheder, inklusion og medinddragelse.

  • Med lige muligheder mener vi, at alle med handicap skal have mulighed for at deltage i et aktivt fritids og kulturliv uden at opleve begrænsninger
  • Med inklusion mener vi, at alle med handicap er aktive deltagere i alle dele af deres hverdag og oplever imødekommenhed og rummelighed i lokalsamfundet
  • Med medinddragelse mener vi, at alle med handicap skal have indflydelse på deres hverdag. De skal have tilbud, der tager udgangspunkt i egne behov og ønsker.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.