Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Kulturliv og seværdigheder
Idrætsfaciliteter
Fritidsfaciliteter i det åbne land
Ferie- og sommerhusområder
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Oplevelser og Fritidsliv Ferie- og sommerhusområder Redegørelse

Redegørelse for Ferie- og Sommerhusområder i Tønder Kommune

Ferie- og sommerhusområder har stor betydning i Tønder Kommune, hvor turisme er et vigtigt erhverv. Udvikling af områderne skal sikres, men det skal ske i respekt for de øvrige interesser i det åbne land.

Redegørelsen beskriver:

Sommerhuseområder

Tønder Kommune har 8 sommerhusområder. Det er Arrild Ferieby i Midtlandet med plads til ca. 500 sommerhuse samt 7 områder på Rømø for i alt ca. 1.500 sommerhuse.

Arrild Ferieby er karakteriseret ved, at området er rig på beplantning i og omkring ca. 10 sommerhusområder, og der indgår flere større skovarealer i området. Til området er knyttet svømmehal, minigolf, legearealer, restaurant og dagligvareforretning samt en række andre faciliteter. Området er beliggende op til et større skov- og naturområde ved Hønning Mose.

I Arrild Ferieby er der lokalplan for fuld udbygning af området. Der er mulighed for opførelse af ca. 100 sommerhuse i henholdsvis private og kommunale udstykningsområder.

Sommerhusområderne på Rømø har en anden karakter og er beliggende i områder med andre og natur- og landskabskvaliteter med et varierende udbud af servicefaciliteter afhængig af beliggenheden.

  • Vestergård ved Sønder Strand
  • Vesterhede nær østkysten
  • Kromose, østkysten
  • Kongsmark, østkysten
  • Lakolk, vestkysten
  • Toftum, nordøen
  • Bolilmark, nord/midtøen

Der kan ikke udlægges nye eller ske udvidelse af eksisterende sommerhusområder på Rømø, idet hele øen er kystnærhedszone. I juni 2005 udsendte Miljøministeriet "Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen", som muliggjorde udvidelse af 3 sommerhusområder på Rømø med maksimalt 113 sommerhuse. Der er udarbejdet kommuneplantillæg, så de 3 områder er kommuneplanlagt. Området ved Toftum er lokalplanlagt til fuld udbygning med 43 sommerhuse, mens de øvrige områder kun er delvist lokalplanlagt. Det betyder, at der i indenfor den gældende planlægning kan lokalplanlægges for yderligere 13 sommerhuse ved Kromose og 11 ved Sønderstrand.

Med de begrænsede muligheder for udbygning i sommerhusområderne i de kystnære områder, er der et særligt fokus på til stadighed at forbedre kvaliteten i og faciliteterne til de eksisterende sommerhusområder.

Efter stagnation i markedet forventes der ikke behov for udlæg af arealer til nye sommerhusområder i planperioden.

Feriecentre, kroer, hoteller og lignende
Etablerings- og udvidelsesmuligheder for feriecentre, hoteller o.lign. beliggende i tilknytning til turistområder og primært udenfor byzoneområder i kystnærhedszonen fremgår af skema i retningslinie 6.4.2.

Det er af yderste vigtighed at bibeholde de udlagte områder til feriecentre i Sønder Sejerslev og Højer, idet de er betydningsfulde potentialer i forhold til turismepolitikken på grund af deres nærhed til Nationalpark Vadehavet.

Campingpladser
Ved campingpladser forstås arealer, der efter Lov om sommerhuse og campering udlejes erhvervsmæssigt, eller som i mere end 6 uger om året benyttes til dag- og natophold i telte, campingvogne m.v.

Ved større udvidelser af eksisterende pladser forstås, at pladsen ønskes forøget med mere end 50 enheder eller med mere end 25 % af det samlede antal campingenheder.

Regler for camping reguleres gennem Campingreglementet. Det drejer sig bl.a. om krav til pladsernes størrelse, vintercampering, campinghytter, pladser til autocampere, vinteropbevaring m.m.

Campingpladser skal i henhold til Campingreglementet godkendes (have udlejningstilladelse) fra Kommunen. For alle campingpladser gælder, at op til 15 % af pladsens samlede antal af campingenheder kan udnyttes til opstilling af campinghytter. Dog kan indtil 30 % af det samlede antal campingenheder udnyttes på campingpladser, som har særlige beliggenheder.

Ved "særlige beliggenheder" forstås campingpladser som:

  • Ligger uden for kystnærhedszonen og ligger i tilknytning til lystfiskersøer, golfbaner og andre aktive ferie- og fritidsanlæg
  • Ligger uden for et område, hvor der ifølge kommuneplanen skal tages særlige landskabelige eller kulturhistoriske beskyttelseshensyn, og som samtidig grænser op til lystfiskersøer, golfbaner og andre aktive ferie- og fritidsanlæg.

I tilladelser til drift af en campingplads skal der tages konkret stilling til en arealopdeling af pladsen til mindst følgende anvendelser: Areal til vintercampering, areal til vinteropbevaring, areal til korttidscampering i højsæsonen samt areal til hytter.

På campingpladser, som ligger i områder, hvor der ifølge kommuneplanen, skal tages særlige landskabelige eller kulturhistoriske beskyttelseshensyn, kan det samlede areal til vintercampering og vinteropbevaring maksimalt udgøre et areal, der svarer til, hvad 25 % af det tilladte antal enheder fylder.

En eksisterende campingplads inden for kystnærhedszonen kan kun udvides én gang i planperioden, under forudsætning af, at udvidelsen sker væk fra kysten, og ikke påvirker kystlandskabet væsentligt. Udvidelsen kan derfor kun ske bag den eksisterende plads i forhold til kysten, og kun i det omfang, det bagved liggende areal ikke på grund af terrænforskelle, gør pladsen mere landskabeligt dominerende end før udvidelsen.

Brugen af et areal til campingplads er en såkaldt miljøfølsom arealanvendelse, og ved etablering af et areal til campingplads eller ved anlæg eller anvendelse af et naboareal til campingpladsen skal der tages hensyn til lovgivningens bestemmelser om støj- og nabogener.

Lakolk camping er i sin eventuelle udvidelse begrænset af kystfredning og de naturbeskyttelseslinier som er gældende for Rømø.

Vi tilstræber at skabe mulighed for fysisk udvidelse af de eksisterende campingpladser, især de der ligger i turistområde.

Tønder campingplads vil indgå i planerne for Tønder Arena. Tønder Campingplads har et godt aktiv i de turister der kommer til byen til de mange internationale events og andre arrangementer. Der skal sikres en udvidelse til 200 pladser samt et område til autocampere.

Campingpladser bør som udgangspunkt være privat- eller selskabsejede, men det kan af planmæssige hensyn være hensigtsmæssigt at de ejes og drives af kommunen.

De fleste campingpladser er i privat eje. Der er to kommunalt ejede, det er campingpladsen i Tønder by og campingpladsen på Lakolk Strand.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Links

Lov om sommerhuse og campering
Campingreglementet