Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Kulturliv og seværdigheder
Idrætsfaciliteter
Fritidsfaciliteter i det åbne land
Ferie- og sommerhusområder
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Oplevelser og Fritidsliv Ferie- og sommerhusområder Retningslinier

Retningslinier for Ferie- og sommerhusområder i Tønder Kommune

Dette afsnit beskriver retningslinierne for udlæg af arealer til nye sommerhusområder, feriecentre og campingpladser samt muligheder for udvikling af eksisterende områder.

Der er retningslinier for:

Sommerhusområder
Retningslinie 6.4.1

Udlæg af nye sommerhusområder skal ske ved kommune- og lokalplanlægning.

I kystnærhedszonen kan der ikke udlægges nye sommerhusområder og eksisterende sommer-husområder skal fastholdes til ferieformål.

Udlæg af nye sommerhusområder udenfor kystnærhedszonen kan kun finde sted i turistområde og under hensyntagen til kommuneplanens øvrige retningslinier for natur-, miljø-, landskabs-, og kulturhistoriske interesser i det åbne land samt til de arealer, der er udlagt til støjende aktiviteter.

Vejledning
En udvidelse af sommerhusantallet i kystnærhedszonen kan kun finde sted i allerede udlagte områder, såfremt der er ledige arealer.

De arealer, der er udlagt i Landsplandirektiv for sommerhusområder i kystnærhedszonen fra 2005, indgår i de udlagte arealer.

Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges sommerhusområder i turistområde, når der tages hensyn til bestemmelserne om natur-, miljø-, landskabs-, grundvands- og kulturhistoriske interesser samt bestemmelserne om forebyggelse af miljøkonflikter. Der skal tages hensyn til arealer, der er udlagt til støjende aktiviteter som f.eks. flyvepladser, infrastrukturanlæg, skydebaner, motorbaner m.v. og herunder planlagte udvidelser af disse anlæg eller planlagte udvidelser af områderne til støjende aktiviteter.

Feriecentre, kroer, hoteller og lignende
Retningslinie 6.4.2

Nyetablering eller udvidelse af hotel- og restaurationsvirksomheder og lignende udenfor byzone skal ske i respekt af kommuneplanens øvrige retningslinier for natur, landskab, kulturhistorie og miljø.

Inden for kystnærhedszonen skal lokalisering understøtte turismepolitikken og ske indenfor turistområde. Eksisterende feriecentre, kroer, hoteller eller lignende kan udvides til højst 60 sengepladser, såfremt udvidelsen sker i respekt for retningslinjer for natur, landskab, kulturhistorie og miljø. På Rømø kan eksisterende feriecentre, kroer, hoteller eller lignende kun udvides efter denne retningslinje, hvis aktiviteten er fastlagt ved kommune- og lokalplanlægning.

Uden for kystnærhedszonen kan der nyetableres eller ske udvidelse af feriecentre, kroer, hoteller eller lignende til højst 800 sengepladser, hvis virksomheden ligger i tilknytning til egnscentret eller en af de øvrige centerbyer. Der kan nyetableres eller ske udvidelser til højst 300 sengepladser, hvis virksomheden ligger i tilknytning til en af kommunens lokalbyer eller til et større ferie- og fritidsanlæg.

Udvidelses- og etableringsmuligheder for feriecentre hoteller m.v.

Lokalitet

Max. antal

Lejlighedsenheder*

Planstatus

Sønder Sejerslev

op til 240 enheder

kommuneplanramme

Højer

op til 200 enheder

kommuneplanramme

 

 

 

Hotel Ballumhus

op til 440 sengepladser

Lokalplanlagt for 36 enheder

Emmerlev Klev

op til 100 enheder

Lokalplanlagt for 75 enheder

* en lejlighedsenhed svarer til 4-6 sengepladser

I turistområder kan der ved lokalplanlægning ske indretning til feriecenter i eksisterende bevaringsværdige bygninger, som er blevet utidssvarende til deres oprindelige formål. Feriecentret kan omfatte flere ejendomme og maksimalt omfatte 50 lejlighedsenheder. Det er en betingelse, at feriecentret drives efter sommerhusloven. 

Indretningen skal ske i respekt for den eksisterende bebyggelse og uden væsentlig ændre på bygningens udtryk. Der kan kun tillades mindre nybyggeri i tilknytning til eksisterende byggeri ved etablering af sådanne anlæg.

Vejledning
Ved feriecentre, kroer, hoteller og lignende forstås enhver form for anlæg, der drives i henhold til Lov om hotel- og restaurationsvirksomhed mv. Det gælder uanset om virksomheden går under betegnelse: hotel, feriehotel, ferieby, feriecenter, vandland, motel, kro,eller lignende.

Retningslinien omhandler ikke indretning af ferielejligheder i overflødiggjorte landsbrugbygninger. I disse kan normalt godkendes op til 10 ferielejligheder efter zonetilladelse og efter udlejningstilladelse fra Miljøministeriet.

Vandrehjem, feriekolonier m.v.
Retningslinie 6.4.3

Vandrehjem og feriekolonier, som ligger uden tilknytning til kommunens center- eller lokalbyer, eller uden tilknytning til et større ferie- og fritidsanlæg uden for kystnærhedszonen, kan undtagelsesvist udvides op til 60 sengepladser, hvis udvidelsen fortrinsvis sker i eksisterende bebyggelse af en vis bygningsmæssig kvalitet. Der tillades kun mindre nybyggeri i tilknytning til eksisterende byggeri ved etablering af sådanne anlæg. Udvidelse kan ske på baggrund af en landzonetilladelse.

Vejledning
Etablering af op til 10 ferielejligheder i overflødiggjorte bygninger på landsbrugsejendomme kan normalt godkendes efter landzonetilladelse og efter udlejningstilladelse fra Miljøministeriet.

Campingpladser
Retningslinie 6.4.4

Nye campingpladser skal lokaliseres bynært eller i tilknytning til ferie- og fritidsanlæg. Lokalise-ringen skal ske i respekt for miljø-, natur-, kulturhistoriske- og landskabsinteresser og være i overensstemmelse med kommunens turismepolitik.

Udlæg af arealer til nye campingpladser eller større udvidelser af bestående pladser kan kun ske ved kommune- og lokalplanlægning.

Placering inden for kystnærhedszonen skal ske i respekt for de landskabelige interesser, især ved placering direkte ved kysten, skal der vises særlig opmærksomhed.

Placering af nye campingpladser i kystnærhedszonen skal lokaliseres i turistområder.

Campingpladser må ikke lokaliseres på en sådan måde, så de begrænser offentlighedens adgangsmuligheder til strand, skov mv. Med nærværende kommuneplan udlægges arealer for udvidelse af en række eksisterende campingpladser.

Oversigt over godkendte campingpladser

Lokalområde Navn Antal enheder Udvidelses muligheder Bynær Kystnær
Brederbo Kig Nøj Camping 73 60 Ja  
  Ballum Camping 200 80 Ja Ja
Højer Rudbøl Camping 160 -    
  Daler Camping *)se note      
  Vadehavs Camping 125 75   Ja
Toftlund Arrild Ferieby Camping 141 - Ja  
Skærbæk Rømø Familiecamping 335 85   Ja
  Motel Sydvest 10 - Ja  
  Skærbæk Familie Camping 195 130 Ja  
  Kommadårgårdens Camping 600 - Ja Ja
  lakolk Camping 1100 157   Ja
Tønder Tønder camping 80 120 Ja  
  Møgeltønder Camping 225 75 Ja  

*) Daler Camping, Højer, er lovlig etableret som gårdcamping, og Kommunen accepterer mulighederne for udvidelse af pladsen, så der bliver i alt 30 enheder, under forudsætning af, at der udarbejdes lokalplan for området.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort