Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Kulturliv og seværdigheder
Idrætsfaciliteter
Fritidsfaciliteter i det åbne land
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Ferie- og sommerhusområder
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Oplevelser og Fritidsliv Fritidsfaciliteter i det åbne land Retningslinier

Retningslinier for fritidsfaciliteter i det åbne land i Tønder Kommune

Tilgængeligheden til vores naturområder er varierende, og fritidsfaciliteterne i det åbne land er af meget forskellig karakter. Der er fastlagt retningslinier for adgang til naturen og for arealdispositioner til særlige fritidsaktiviteter i det åbne land.

Der er retningslinier for:

Vandre- og cykelruter samt veje og stier til rekreativ færdsel
Retningslinie 6.3.1

Der må ikke foretages dispositioner, som hindrer opretholdelsen af nationale og regionale vandre- og cykelruter. Der kan etableres lokale stisystemer i rekreative områder, som sikrer forbindelse med de regionale- og nationale vandre- og cykelruter.

På kortet er vist forslag til nye vandrerruter:

  1. Kulturhistorisk vandrerrute fra Tønder - til Løgumkloster - Bredebro - Trøjborg - Højer - møgeltønder og Tønder
  2. Gendarmstien i Tønder Kommune går fra kruså til Vadehavet
  3. Natur og cykelsti mellem Tønder og Tinglev
  4. Natursti mellem Løgumloster, Draved skov til Hønning mose

Nationale og regionale vandre- og cykelruter fremgår af kortet til højre.

Offentlighedens adgang
Retningslinie 6.3.2

Offentlighedens adgang til badestrande, kyststrækninger, skove, naturområder, kulturminder og oplevelsesrige landskaber skal sikres og udbygges.

Vejledning
Veje og stier i det åbne land er som udgangspunkt åbne for offentlighedens adgang efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven.

Tønder Kommune vil arbejde for at bevare de eksisterende mindre veje, mark- og skovveje samt stiforløb. Det tilstræbes at anlæg af nye stier sker ved frivillighed, og det sker for at skabe eller genskabe gennemgående forløb og sammenhæng mellem forbindelser i det åbne land eller mellem by og land. Nye stier skal så vidt muligt placeres langs hegn og andre naturlige skel, så de er til mindst gene for landbruget.

Badevand og -strande
Retningslinie 6.3.3
Etablering af anlæg eller udledning af forurenende stoffer, der kan skade badevandskvaliteten, kan ikke tilladelse ved kyster med stor rekreativ værdi. Antallet af badestrande med blå flag skal bevares og udbygges i planperioden. Friluftsrådets blå flag er tildelt Sønderstrand og Lakolk.

Etablering af anlæg eller udledning af forurenende stoffer, der kan skade badestrandene og badevandskvaliteten, kan ikke tillades ved kyster med stor rekreativ værdi. Antallet af badestrande med blå flag skal bevares og udbygges i planperioden. Friluftsrådets blå flag er tildelt Sønderstrand og Lakolk.

Lystfiskesøer
Retningslinie 6.3.4

Etablering af lystfiskersøer skal ske under hensyntagen til de natur-, miljø-, kulturhistoriske og landskabelige interesser, som fremgår af kommuneplanens afsnit herom. Etablering af lystfiskersøer kan ikke finde sted i naturområder og indenfor kystnærhedszonen.

Etablering eller større udvidelser af lystfiskersøer kræver kommune- og lokalplanlægning.

Vejledning
Ved større udvidelser forstås en udvidelse af søarealet på 10% eller mere i forhold til den gældende tilstand. I planlægningen skal indgå forhold som arealdisponering, servicefaciliteter og håndtering af miljømæssige forhold (toiletforhold, affaldscontainere o.lign.) samt tilplantning, parkerings- og adgangsforhold.

Det er ikke i alle søer udsætning af fisk til lystfiskerformål kan godkendes. Der skal søges i hvert enkelt tilfælde, men det kan f.eks. ikke godkendes i søer der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 eller i målsatte søer (dvs. søer, hvor der jf. Vandmiljøplanen er en målsætning for den biologiske tilstand og hvilken forureningsgrad der er acceptabel).

Større arealkrævende fritidsanlæg
Retningslinie 6.3.5

Etablering af golfbaner, sommerlande og andre større arealkrævende fritidsanlæg skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. For etablering af anlæg i kystnærhedszonen gælder retningslinie 7.1.1.

Anlæggene skal placeres og udformes under respekt af de natur-, miljø-, kulturhistoriske og landskabelige interesser som fremgår af kommuneplanens afsnit herom, og den regionale råstofplan skal respekteres.

Ved etablering og udvidelse af større arealkrævende fritidsanlæg skal kravene om forebyggelse af miljøkonflikter tilgodeses.

De større arealkrævende fritidsanlæg skal i videst muligt omfang være alment tilgængelige for ophold og færdsel jf. 6.3.2.

Vejledning
Planlægning af større arealkrævende fritidsanlæg skal ske ud fra en helhedsvurdering og arealressourcerne skal økonomiseres. Arealanvendelse i eller i nærheden af råstofindvindingsområder er kun tilladt, når råstofressourcerne er udnyttet, og det er foreneligt med udnyttelsen af de tilstødende forekomster.

Støjende fritidsaktiviteter
Retningslinie 6.3.6

Etablering af nye støjende sports- og fritidsanlæg kan som hovedregel finde sted, når etableringen samlet set medfører miljømæssige forbedringer. F.eks ved sammenlægning af eksisterende anlæg eller ved etablering af et anlæg til erstatning for allerede eksisterende anlæg. Nye anlæg kan endvidere etableres, hvis lokale kapacitetsmæssige forhold taler for det.

Støjende fritidsanlæg skal søges placeret i allerede støjbelastede områder, eksempelvis ved erhvervsområder eller stærkt trafikerede veje. Anlæg må som hovedregel ikke placeres i områder af særlig landskabelig værdi, naturområder eller i uforstyrrede landskaber.

I landzone må der ikke ske udlæg af arealer eller ændret arealanvendelse til miljøfølsom anvendelse herunder etablering af spredt bebyggelse indenfor støjkonsekvenszonerne omkring støjende sports- og fritidsanlæg, medmindre det kan sandsynliggøres at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter, jf. afsnit om forebyggelse af miljøkonflikter.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort