Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 310.41.1

Markedsgade, 310.41.1

Områdets status pr. 01.01.2010

Centerområde.

 
Rammeområde nr. 310.41.1 
Områdenavn Markedsgade 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Centerområde 
Arealanvendelse

Bymidte

F.eks. detailhandel, mindre værksteder, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige formål og lign. samt boliger og parkering. Miljøklasse 1-2

 
Bebyggelsesprocent

65% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max bygningshøjde, Fakta matr. 478: 15 m.
Max etager: 2
Max etager, Fakta matr. 478: 3

 
Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.

 
Detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Løgumklosters centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 13.700 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution

 
Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 01-14 og LP 01-47

 
Særlige bestemmelser

Bebyggelse skal opføres som en sluttet bebyggelse indenfor fastlagte byggefelter.

 
Tidligere rammeområde nr.

1.C1

 
Lokalplaner

Delvist LP 01-14
Delvist LP 01-47
Delvist LP 01-66

 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
01-14 (vedtaget)
01-47 (vedtaget)
01-55 (vedtaget)
01-66 (vedtaget)
12 - 521 (vedtaget)
1.B.23 (vedtaget)
1. D.11 (vedtaget)