Storegade, 510.41.1

Områdets status pr. 01.01.2010

Centerformål.

 
Rammeområde nr. 510.41.1 
Områdenavn Storegade 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Centerområde 
Arealanvendelse

Bymidte

F.eks. detailhandel, mindre værksteder, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige formål og lign. samt boliger og parkering. Miljøklasse 1-2

 
Bebyggelsesprocent

55% for området som helhed

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2,5

 
Detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Skærbæks centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 21.400 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.500 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution

 
Særlige bestemmelser

Syd for mellemgaden og sydøst for Skolestien er det tilladt med 2 etager og en bygningshøjde på optil 8,5 m.
Enkelte bygninger i området kan tillades en højde på optil 15 m.

 
Tidligere rammeområde nr.

1.C.1, 1.C.2, 1.C.4, 1.C.5

 
Lokalplaner

Delvist LP 117
Delvist LP 118
Delvist LP 120
Delvist LP 121
Delvist LP 124
Delvist LP 139
Delvist BPV 20

 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
117 (vedtaget)
118 (vedtaget)
120 (vedtaget)
121 (vedtaget)
124 (vedtaget)
139 (vedtaget)
148 (vedtaget)
PBV 20 (vedtaget)