Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 610.41.1

Tønder Centerområde, 610.41.1

Områdets status pr. 01.01.2010

Centerområde.

 
Rammeområde nr. 610.41.1 
Områdenavn Tønder Centerområde 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Centerområde 
Arealanvendelse

Bymidte

F.eks. detailhandel, mindre værksteder, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige formål og lign. samt boliger og parkering. Miljøklasse 1-2

 
Bebyggelsesprocent

150% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 15 m.
Max etager: 3,5

 
Grundstørrelse

Min. 300 m2

 
Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.

 
Detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Tønders centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 40.200 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 5.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution

 
Bevaring

Indenfor bymidten skal den historiske matrikelstruktur, kaldet stavn, og gadenettet bevares sammen med de historiske gavlhuse.

Officielle bygninger fra tidligere tidsperioder skal sikres og bevares, så deres arkitektur og tidligere funktion respekteres ved renovering, ombygning eller når bygningen overgå til anden funktion.

En bevarende lokalplan skal udpege bygninger der med deres arkitektur repræsenterer stilretninger der karakteriserer bymidten og villakvarterene, som eksempelvis barok, klassicisme, historicisme, Baupflege Kreis Tondern, nationalromantiske trempelbygninger, jugend (skønvirke), bedre byggeskik, samt bygninger med bindingsværk.

Ved nybyggeri og indretning af nye butikker skal bevaringsinteresser respekteres, jf. også LP 8.46

 
Særlige bestemmelser

I tilfælde af brand eller andre force majeure agtige forhold, er det tilladt at genopføre bebyggelse med en udformning og placering som den oprindelige bebyggelse.
En lokalplan for området skal sikre foranstaltninger som kan medvirke til at Tønder kan modstå oversvømmelser.

Butikker med udstillingsfunktion i vinduerne eller butikker med direkte kundebetjening skal indrettes i stueetagen, mens liberale erhverv og servicevirksomheder skal etableres i øvrige etager.

 

 
Tidligere rammeområde nr.

8.B108, 8.B109, 8.C104, 8.C105, 8.C108, 8.C109, 8.C114, 8.C115, 8.C118, 8.C119, 8.C122, 8.C124, 8.C125, 8.P106, 8.P109, 8.P122, 8.P125

 
Lokalplaner

LP 8.46

 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
8.46 (vedtaget)