Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Bosætning og Boligudvikling
Erhverv
Sundhed
Infrastruktur
Kompetenceudvikling
Rømø
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Udviklingstemaer Rømø

Rømø

På Rømø skal vi genfinde balancen mellem attraktivt bosted og attraktivt turistområde, med fokus på udvikling af øens erhverv og udvikling af øko- og naturturisme. Vi ønsker at give grobund for helårsturisme og flere helårsarbejdspladser.

Rømø – en særlig indsats
Rømø har natur, kulturmiljø, turisme. Rømø har også et levende og aktivt lokalsamfund, som sætter pris på øens kvaliteter både som bosted og turistområde. Det er vigtigt, at udviklingen på Rømø tilrettelægges med omtanke. Vi må benytte og beskytte Rømøs værdier ud fra en helhedsvurdering af, hvordan vi gerne vil se Rømø i fremtiden. Rømø er udpeget som særligt indsatsområde de kommende år.

Rømø har en unik natur – en særlig oplevelse
Rømø har store naturværdier, som giver unikke oplevelsesmuligheder. Der er de brede og robuste strande på vestsiden af øen. På midten af øen er der sårbare heder og kær. På østsiden er der Vadehavskysten. Naturværdierne er en af grundene til, at en sommerdag på Rømø er en særlig oplevelse. Stilheden og roen er en væsentlig del af det.

Rømøs turisme må gerne være helårsturisme
Rømøs turisme har udviklet sig gennem de sidste 130 år. Antallet af besøgende og udbuddet af overnatningsmuligheder er voksende. Det er en særlig udfordring at få turismen til at udvikle sig til en helårsturisme som andre steder i kommunen. Det giver mere stabile indtægtsmuligheder og mindre risiko for overbelastning af lokale miljøer i sommerperioden.

Mere kvalitet i turisttilbuddene på Rømø
Belægningen på de eksisterende overnatningsmuligheder kan øges. Der er pt. ikke behov for nye overnatningsanlæg på øen. Der skal lægges mere vægt på at fremme kvaliteten i de tilbud, som kommer. Samtidig skal der lægges vægt på at forbedre det visuelle miljø og der skal arbejdes på at fremme natur- og kulturværdier i turismetilbudene.

Kulturarven på Rømø skal bevares – en særlig udfordring
Kulturarven på Rømø er ikke samlet i bebyggelser som andre steder, men er spredt ud i landskabet. Derfor er det en særlig udfordring at bevare kulturarven på Rømø. Hver gang en enkelt bygning forsvinder i landskabet, forsvinder en del af den oprindelige bebyggelsesstruktur, og der bliver færre historiske pejlemærker. Rømøs kulturarv giver øen karakter. Derfor skal den bevares, så den fortsat kan opleves og give fortælleværdi for Rømøs historie.

Nybyggeri skal ske i overensstemmelse med Rømø-traditionerne
Hvad enten der er tale om nye boligområder eller anlæg til turisme skal der tages hensyn til de omgivelserne og byggetraditionerne på øen.

Vi vil tiltrække nye målgrupper til Rømø
Øen skal kunne tiltrække nye målgrupper på Rømø. Vi vil arbejde med mulighederne for bl.a. at øge indtjeningen fra øens turisme og skabe helårsarbejdspladser. Mulighederne for at tiltrække aldersmæssigt nye målgrupper samt målgrupper fra andre lande er en del af denne udfordring.

Satsning på øget kvalitet i turismeudbuddet er vigtig. Kommunen anser det for væsentligt at øge kvaliteten i det eksisterende udbud. Det gælder campingpladser, ferielejligheder og oplevelsesmuligheder.

Endelig må øens turisme i højere grad kobles sammen med den øvrige turisme i kommunen for at skabe tilstrækkelige oplevelsesmuligheder for besøgende.

Infrastrukturen skal tilpasses udviklingen i turismen
Infrastrukturen skal tilpasses det stærkt øgede antal overnatningsanlæg. Der skal både ske en tilpasning af vejnettet og stinettet, så der er mulighed for en aktiv turisme. Samtidig skal der tages nøje hensyn til naturen og miljøet i udviklingen af infrastrukturen.

Rømø havn har mange potentialer at bygge på
Havnen er i dag primært fiskerihavn, men der er udviklingsmuligheder inden for sejlsport, krydstogtturisme, andre havneerhverv eller rekreative tilbud. Rømø havn fik i 2008 udarbejdet en udviklingsplan. Den har fokus på at skabe nye rammer for den forsatte udvikling af havnen. Målet er, at Rømø Havn bliver en dynamisk og attraktiv havn, så der kan skabes de rette rammer for, at tiltrække virksomheder, turister og borgere som ønsker at anvende havnen. Der er allerede igennem en årrække blevet arbejdet med forskellige tiltag bl.a., at flytte trafikken til og fra havnen på faste ind- og udfaldsveje, binde havnen bedre sammen med byen, etablere helårs- og fritidsboliger på den sydvestlige del af havnen samt at etablere en havnepromenade på den sydlige del af havnen. Alt dette skal gøre havnen og byen mere attraktiv.

RAPPORT OM FAKTISKE FORHOLD PÅ RØMØ
Tønder Kommune har siden vedtagelsen af Kommuneplanstrategi 2009-2021 fået udarbejdet en rapport der indsamler viden om faktiske forhold på Rømø. Formålet med rapporten er at  klarlægge, hvilke forhold der kan understøtte udviklingsstrategien og hvilke nye initiativer, der skal sættes i gang for at understøtte udviklingen.

Rapporten kan læses i sin fulde længde ved at klikke på linket i højre side.

Udover vurdering af befolkningsprognoser og beskæftigelsestal giver rapporten en række anbefalinger, som Kommunalbestyrelsen vil tage op til overvejelse og arbejde videre med i arbejdet udviklingen på Rømø i de kommende år.

Nedenfor gengives, til orientering, de vigtigste anbefalinger fra rapporten:

Anbefalinger til befolkningsudviklingen:
For at sikre arbejdskraft til Rømø (turisme, havn og service) bør tilgængelighed til skole uddannelse og fritidstilbud til gruppen af skolesøgende børn og unge gives en speciel opmærksomhed. Skolen antages at være en væsentlig og bestemmende faktor for tilflytning af fastboende familier til Rømø.

En børneårgang på 5 børn er langt fra tilstrækkeligt til en skole eller skolelignende foranstaltninger. Der bør derfor fokuseres på at forbedre transportforbindelser til skolen. Med en forskydning mod en ældre befolkning, vil behov for og krav til flere og andre serviceydelser vokse. Ændringen af alderssammensætningen har en sammenhæng med muligheden for at pensionister kan bo i sommerhuset hele året og med boliger uden bopælspligt. Servicebehovet bør analyseres i denne sammenhæng

Anbefalinger vedrørende pendling:
Der bør ikke etableres erhverv som kolliderer med Rømøs hovederhverv –turismen. Det bør derfor nøje overvejes om de enkelte nye virksomheder påfører Rømø forhold, som vil få turisterne til at foretrække andre destinationer. Der bør især være fokus på miljøgener og øget trafik.

Der bør satses på at der kan etableres en balance mellem arbejdspladser og arbejdstagere, således at trafikken/pendlingen minimeres.

Anbefalinger vedrørende boligudvikling:

  1. Nye parcelhusområder bør begrænses. Det traditionelle parcelhusområder er i meget dårlig overensstemmelse med Rømø-traditionerne. Der bør således både i lokaliseringen af nye områder og deres udformning vælges større overensstemmelse med lokaliserings- og byggetraditioner på Rømø. Tilsyneladende er de meget attraktive arealer med usigt anvendt til turistfaciliteter, mens større boligområder til fastboende har fået ”sekundaplaceringer”. Der bør overvejes om denne praksis skal fortsætte.
  2. Det bør overvejes om en del af de turistboliger, der står tomme skal omdannes til helårsboliger.
  3. Parcelhuse og udstykninger til nye parcelhuse bør gives en udformning, der signalerer et klart tilhørsforhold til Rømø og ikke et standard dansk parcelhusområde. Parcelhuset står stadig øverst på danskernes ønskeliste over boligform, men hvis man skal flytte til Rømø og bo i parcelhus er det forventeligt, at der både skal være andre kvaliteter og ”fordele” de nye beboere kan opnå ved at flytte til Rømø.
  4. Rømø har naturgivent helt unikke terrænforhold. Der bør i alle lokalplaner, udstykningsplaner og bebyggelsesplaner tages højde for terrænforholdene, som naturligt skaber ”rum” til bebyggelse således at beplantning kan minimeres. Der bør altid bygges i det naturlige terræn og evt. højvandssikring bør ske i bygningen og ikke i terrænet.
  5. En forudsætning for en harmonisk udbygning, hvor bolig nr. 2 og fastboende kan leve side om side, uden at det giver konflikter, er at der fastlægges en klar afgrænsning mellem de to boligformer, således at det bliver muligt at etablere klart afgrænsede kvarterer, der giver mulighed for at beboerne får ejerskab til deres boligområde og at de fastboende ikke skifter nabo hver lørdag.
  6. Der skal være et klart plangrundlag for bopælspligt/ikke bopælspligt.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

 Rømø 
øen har kvaliteter i at være både bosted og turistområde.

 Rømø  
Rømø tiltrækker hver sommer mange badegæster.

 


Faktaboks

Rapport om Rømø
 romo_rapport.pdf (6.3 MB)